CONCRECIONS DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

 Per orientar l’organització pedagògica.

L’estructura d’organització i gestió ens permet  i facilita, en el marc del projecte educatiu:

  1. L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius.
  2. L’assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.
  3. La participació de la comunitat educativa en el funcionament del centre i l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen.
  4. La millora del processos d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació de l’alumnat.
  5. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.

Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

El PEC és un document escolar a llarg termini del centre. És obligació dels mestres acceptar-ho i desenvolupar-ho en tots els seus àmbits.

Els projecte de Direcció concreta, per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’és informat.

Les programacions generals anuals es concreten per a un any, i neixen del retiment de comptes de la Memòria Anual que cada any aprova el Consell Escolar i que vetlla els SSTT. Aquestes estratègies prioritàries neixen de les marcades al projecte de direcció.

 Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

L’acord de coresponsabilitat que duem a terme amb els SSTT del Vallès Occidental, és proposat per la Direcció amb la col·laboració del Claustre i aprovat pel Consell Escolar.

El disseny de l’acord de coresponsabilitat està concretat seguint l’emmarcament del PEC i es centra en la millora dels resultats educatius i de cohesió social en els que es sustenta el PEC.

Hem format un grup impulsor, format per l’Equip Directiu, les coordinadores de cicle, la coordinadora de l’atenció a la diversitat i la coordinadora lingüística, que guia, gestiona i fa el seguiment de l’acord establert, amb la implicació i execució de tot el claustre.

El retiment de comptes de l’acord de coresponsabilitat el fa l’equip directiu davant dels Serveis Territorials del Vallès Occidental a una comissió constituïda per la inspecció educativa, el representant dels Serveis Educatius Barberà-Badia i una persona designada pel director dels SSTT de la secció de centres de la delegació territorial. De la valoració d’aquest retiment de comptes la direcció  informa al Claustre i al Consell Escolar.

Aprovació, revisió i actualització del PEC.

El PEC es revisa totalment cada 4 anys, coincidint amb la renovació de l’equip directiu, sens perjudici que es facin revisions parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la Direcció, ho consideri oportú. El Consell Escolar aprova cada modificació total o parcial que es faci del PEC.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta