RECURSOS HUMANS MENJADOR

RECURSOS HUMANS

Per tal d’atendre l’alumnat el servei educatiu el menjador ha disposat durant el curs 2019/2020 del següent equip contractat, i que en la mesura del possible es preveu donar-li continuïtat.

EQUIP DE MONITORATGE  DE 12:00 A 15:00 h
  COORDINADORA de 12 :00 A 15:00    (Preparació del menjador, control al·lèrgics, servir menjar) està alliberada de grup però farà de reforç en cas de necessitat.
           EDUCACIÓ INFANTIL
P3              2 monitores

12,00 A 15,00 h

12,20 A 15,00 h

P4   /   P5           3    monitores

                         12,20 A 15,00 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r- 2n

3 monitores

12:20 A 15 :00 h

3r/4t

2 monitores

12,20 A 15,00 h

5è-6è

2 monitores

12,20 A 15,00 h

CUINA                                                               NETEJA
1 cuiner

8,00 a 16,00H

1 ajudant cuina

8,00 a 10,00H

1 ajudant de neteja

11,45 A 18,15H

El total de monitoratge contractat podrà variar segons el nombre d’usuaris fixes al llarg del cursos i/o de les característiques especifiques de l’alumnat. L’empresa sempre vetllarà per la inclusió i per posar els recursos humans de suport intensiu de l’alumnat amb NESE. Tanmateix l’organigrama es podrà modificar en funció de les necessitats que s’hagin de cobrir als diferents grups d’edat.

Les substitucions les realitzaran monitors/es que ja hagin treballat abans en el projecte, i el personal de pràctiques comptarà amb la supervisió dels centres de formació amb els que l’empresa MALEC té relacions de pràctiques en empreses, i que garantiran que les persones en pràctiques estiguin rebent la formació adient pel lloc que han d’ocupar.

PLA DE TREBALL DE L’EQUIP DE MONITORATGE

Les reunions ordinàries de l’equip de monitoratge es realitzaran periòdicament durant el trimestre.

Inclouran:

  • Planificació.
  • Funcionament i organització interna.
  • Valoració de les activitats conjuntes relacionades amb el centre d’interès.
  • Seguiment del funcionament intern.
  • Incidències.
  • Valoració Trimestral del projecte.

A les reunions de fi de Trimestre  s’ampliarà per tal de que els monitors responsables de grup puguin també:

  • Avaluar el grup.
  • Seguiment i coordinació entre grups , envers el centre d’interès.
  • Seguiments i evolucions individuals.
  • Realització d’informes.

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta