GESTIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE PER LA IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA CONCRETADA AL PEC

Organització del professorat per a la priorització d’una gestió d’aula comuna

Vetllem per una organització del professorat que potencia:

 • La participació activa de tothom en les actuacions que recull el projecte educatiu de centre i les que es proposen en cada un dels plans anuals, així com en l’avaluació i planificació estratègica.
 • Que la metodologia aplicada representi per a tothom, un repte cap a la reflexió i innovació pedagògica, per tant, vetllem per la participació en la Formació Interna de Centre (FIC) per tal de facilitar i millorar la tasca educativa, la participació en Jornades i/o Congressos i les visites a d’altres escoles.
 • La participació del professorat en la gestió de l’acolliment a la nostra escola d’altres centres, per tal de fomentar l’intercanvi de bones pràctiques.

Per portar aquesta gestió pedagògica ens cal portar a terme sessions de coordinació de migdia, però també de tarda, fora de l’horari laboral. Aquestes es planifiquen a inici de cada curs, es comuniquen al professorat i es fa un seguiment de la participació per gestionar la certificació de la mateixa.

També vetllem per tal de garantir:

 • Una priorització dins de l’horari lectiu de temps suficient per portar a terme les coordinacions entre docents.
 • Que els criteris pedagògics siguin la base del nostre funcionament i el punt de partida de les assignacions de tutories. Aquests són els que es tenen en compte a l’hora de l’elaboració dels horaris del personal per part de la cap d’estudis. 

Criteris per la coherència d’una gestió comuna d’aula per la correcta implementació de PEC per part del professorat del centre: 

L’equip docent vetlla per una gestió d’aula comuna, totes les activitats implementades donen resposta als eixos principals del PEC. Els docents han de tenir una actitud oberta per compartir i demanar ajut, sempre que calgui.

És responsabilitat del professorat seguir els següents acords de gestió d’aula  i vetllar per:

 • La mirada d’acompanyament respectuós de l’infant recollit al marc pedagògic.
 • Pel compliment dels acords en relació a la coeducació pel que fa al currículum, els materials, la literatura, les músiques i altres representacions artístiques, les propostes, el llenguatge, etc. eliminant tot estereotip de gènere, visibilitzant la figura de les dones, fomentant l’esperit crític, i els valors de justícia i respecte en relació a la diversitat humana.
 • Pels acords recollits al pla d’atenció a la diversitat respecte el protocol de detecció i atenció a l’alumnat amb NESE de forma inclusiva.
 • Participar activament a les sessions de treball de grup de les diferent modalitats de docència compartida així com les coordinacions de seguiment i l’avaluació.

Per tant el seu paper com a docent ha de ser d’un adult que acompanya perquè:

 • Està present i disponible (observa, intervé, pregunta, proposa, registra…) escoltant les inquietuds dels infants sense judici.
 • En cap cas fa tasques personals mentre les criatures estan a l’aula, perquè vol acompanyar en tot el moment com a part de la comunitat d’aula a la qual pertany.
 • Es mostra flexible i respecta el moment de cada infant.
 • Té en compte les individualitats i peculiaritats dels infants incloent a tothom i busca moments per vincular-se a cadascuna de les criatures.
 • Té cura del benestar emocional de l’infant (no compara, no jutja, no fa valoracions negatives ni positives respecte d’un infant davant de tot el grup, no parla de les criatures amb un adult davant d’elles, fa servir un to de veu adequat , es situa a la seva alçada,…).
 • Observa situacions, vulnerabilitats per l’anàlisi i millora de la intervenció.
 • Acompanya la resolució del conflicte deixant l’espai i el temps per tal que puguin expressar allò que senten, fent de mediador, si cal, des del respecte i el no judici, ni amb una actitud directiva o acusadora, i respectant les seves solucions. Evita els per què, i dona espais per comunicar com ens hem sentit i com reparar l’acció.
 • Promou l’autonomia i l’actitud crítica.
 • Permet que els infants tinguin les necessitats bàsiques cobertes (moviment, relació, aigua, anar al lavabo…).

Responsabilitat dels diferents sectors de la comunitat educativa en quant a la millora de la cohesió social recollit al Pla d’acollida de centre inclòs al PdCv

Tot el personal de la comunitat educativa haurà de vetllar per la implementació del pla d’acollida del professorat de nova incorporació en el centre:

 

Responsable Actuacions Temporalització
Direcció

 

 

 

 

 

Equip Impulsor

( ED +coordinadors cicles+específics: ambients /reptes)

Acollida institucional

Establir contacte una vegada confirmades les noves assignacions

 

 

Projecte de centre

Reunió col·lectiva

-Rebuda i presentació dels docents nous i de l’equip impulsor.-Breu explicació  del Projecte Educatiu power point trets definidors de l’escola.-Recollida de preferències de cicles i responsabilitats d’ ambients. -Visita de l’escola: aules i ambients.-Facilitar carpeta documents institucionals i documents pedagògics: llegim, ambients i reptes.

Juliol

Setembre (abans inici de curs en cas que algun membre li sigui impossible assistir-hi caldria tornar-ho a fer de forma individual o col·lectiva)

 

IMPORTANT (*)

Caldrà fer el mateix amb les assignacions que es realitzin amb data 1 de setembre.

 

Equip Directiu

 

Equip Impulsor

( ED +coordinadors cicles+específics:ambients /projectes)

 

 

 

 

Equip Directiu

 

Cap d’ Estudis

 

 

 

 

 

Organització general

 

Claustre inici de curs per facilitar memòria USB amb documents i compartir possibles dubtes:

-calendari d’inici de curs.

-criteris generals de funcionament

-informacions vàries: absències.

– full informatiu feines informàtiques: clau d’accés a sessió super, adreça web, informació blogs,….

 

-Reunió incorporació docents principis de setembre per escoltar preferències.

 

-Claustre assignacions de tutories i responsables d’ambients i entrega de :

 • Horari alumnat i mestres
 • Llistat alumnat
 • Carpeta d’aula documents diversos : autoritzacions sortides, models proves internes, graelles, models d’informes,….
 

 

 

 

 

 

 

 

Setembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria

Administrativa

Informació administrativa

Presentació del personal de PAS I consergeria.

Facilitar fitxa de dades personals.

Explicar el protocol

Carpeta de dades de mestres.

Facilitar graella dades telefòniques i

e-mails de tots els companys de l’escola(docents,PAS,consergeria, responsable menjador)

 

 

 

 

 

 

Setembre

 

Coordinador de cicle Organització cicle/ intercicle /escola

Cicles per fer lectura conjunta i facilitar els acords de cicle.

Programacions i materials curriculars.

Criteris metodològics consensuats.

Organització de cicle ( torns ambients, processos d’adaptació,….)

 

 

Setembre

Mestra tutor/a referència curs anterior i tutor/a nova incorporació Alumnat

Traspàs d’informació del grup i individual de cada alumne.

 

Setembre

Mestra acollidora i de referència

 

 

 

Mestres responsables d’ambients assignats

Quotidianitat

Assignació de docents paral·lels que donaran el recolzament en la tasca diària.

 

Establir reunions inicials i periòdiques d’ambients per compartir programacions, metodologies i seguiment i avaluació de les propostes d’activitats i de gestió dels espais.

Tot el curs

 

 

 

 

Octubre

Després de l’adaptació dels P3 i els alumnes de nova incorporació

Al final de cada roda d’ambients.

(*) En quant a els docents que arriben de forma esporàdica cal dir que tenim en compte:

 • Donar la rebuda algun membre de l’ Equip Directiu ( depenent el dia el que tingui feina de despatx) que lliurarà el full per omplir les dades personals i el seu horari.
 • Explicació breu del eixos principals del Projecte.
 • Visita escola i ambients.
 • Acompanyament a l’aula.
 • Assignació d’algun docent (mestra de reforç, TEI o  especialista) que conegui el grup i/o el funcionament de l’ambient del qual se n’ha de fer càrrec, per tal que l’acompanyi durant la primera jornada lectiva.
 • Facilitar la coordinació amb el paral·lel de nivell per compartir programacions i el pla setmanal.
 • En el cas d’especialitat, facilitar la coordinació amb la coordinadora i/o algun altra mestra que pugui fer l’acompanyament.

En cas que la baixa s’allargui se li facilitarà la carpeta d’ inici de curs i es vetlla pel mateix protocol abans especificat.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta