DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Secció 1. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:

Drets dels alumnes 

 1. a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
 2. b) Accedir a la formació permanent.
 3. c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
 4. d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
 5. e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
 6. f) Ésser educats en la responsabilitat.
 7. g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
 8. h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
 9. i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
 10. j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
 11. k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
 12. l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
 13. m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
 14. n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
 15. o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.

Deures dels alumnes 

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:

 • Assistir a classe.
 • Participar en les activitats educatives del centre.
 • Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals i les competències bàsiques.
 • Respectar a tots els membres de la comunitat educativa.

Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:

 1. a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
 2. b) Complir les normes de convivència del centre.
 3. c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
 4. d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
 5. e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

Secció 2. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT

Llei d’Educació – Article 29

Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:

 1. a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc del projecte educatiu del centre.
 2. b) Accedir a la promoció professional.
 3. c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.

Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:

 1. a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte educatiu.
 2. b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.
 3. c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.

Tots els aspectes relacionats amb la metodologia emprada i l’organització pròpia de cada etapa estan recollits en els acords de cicle i en la carpeta de documents de Marc Pedagògic. Tots els docents han d’aplicar a l’aula els principis metodològics establerts en els documents elaborats pel centre referents als eixos verticals d’escola: Llegim, Ambients, Recerques d’investigació/ Propostes, Tallers de llengua i matemàtiques, activitats d’Escola Verda així com els criteris pel que fa a l’acompanyament emocional dels infants.

Més els deures recollits en la carta de compromís del centre que es signaran amb mutu acord amb la direcció del centre respecte al  compromís pel correcte ús de les dades, seguint el present model: 

El/la mestre/a……………………………………………………………………………………….

Destinat/da a l’escola MIQUEL MARTÍ I POL, de Barberà del Vallès

Amb l’especialitat…………………………………………………………………………………………………..

MANIFESTA : Ser coneixedor/a de la llei de protecció de dades informada per la direcció del centre i de mutu acord signem el següent compromís. 

ESCOLA 

Vetllarà per l’ús de les dades personals per gestionar:

 1. L’acció educativa i l’orientació acadèmica amb agents externs i EAP.
 2. L’acció tutorial i de comunicació amb les famílies.
 3. L’avaluació objectiva del rendiment escolar a través de l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
 4. Les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.
 5. La difusió d’imatges, veu i material que han elaborat els alumnes en els blocs d’aula, amb relació a les activitats escolars lectives.
 1. Els accessos als recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Concretament per als punts 5 i 6:

 • Vetllarà per la llei de transparència i utilitzarà el bloc d’escola per la informació del projecte educatiu de centre i tots els projectes que d’aquest se’n derivin (projecte lingüístic, de convivència,..) interrelacionat amb el Projecte de direcció.
 • Utilitzarà una app Dinantia per a la comunicació família-escola a través dels correus electrònics dels membres de la família que siguin tutors/es legals. A través d’aquesta app s’enviarà comunicacions de diferents tipus: informacions generals de gestió de centre, informacions d’aula, autoritzacions de sortides, documentacions de processos amb contingut fotogràfic, enquestes de satisfacció relacionades amb l’avaluació del Pla Anual de centre.
 • Facilitarà a l’iniciar un nou cicle l’autorització de totes les plataformes digitals que utilitzi el centre per tal de comunicar informacions relacionades amb el projecte educatiu i que se’n derivi l’ús de la imatge del seu alumnat.
 • Informarà a les famílies sobre la normativa vigent de l’ús d’imatge de persones de la comunitat educativa.

MESTRE/A:

 • Vetllar per la confidencialitat de les dades obtingudes en reunions pedagògiques tant amb l’EAP o d’altres agents externs: serveis socials, terapeutes,…
 • Vetllar per la confidencialitat de la informació que la família transmeti en entrevistes i faciliti a l’acció tutorial.
 • Vetllar la no exposició pública d’informes de l’alumnat ni d’expedients acadèmics.
 • Vetllar la no exposició pública d’autoritzacions amb dades d’alumnes, famílies, derivades dels rebuts de pagament.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de les imatges que es captin dins del recinte escolar. Així, per a qualsevol captació d’imatge efectuada dins del recinte del centre la docent es responsabilitzarà d’informar de la normativa del requeriment de l’autorització prèvia de la direcció a la família
 • Respectar la llei d’ús d’imatge que identifiquen persones de la comunitat educativa, es mostrarà coneixedora que per fer-ho cal el consentiment de les persones afectades o dels seus representants legals.
 • Només farà ús d’imatges realitzades al centre per l’elaboració de documentacions tant pedagògiques com informatives i per la difusió d’aquestes a través de l’app Dinantia i el bloc d’escola o aula.
 • Assumirà la responsabilitat d’ús d’imatges fetes a dins del recinte escolar i difoses en plataformes digitals de titularitat pròpia del docent/a: wassap, facebook, instagram, etc..
 • Eximirà la responsabilitat de la direcció de la publicació de les mateixes.

Per consens del claustre, cap tutor o tutora formarà part del grup de whatsapp que puguin tenir les famílies del seu grup.

Absències del professorat:

Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències

Registre d’absències

La direcció del centre registra les absències del personal adscrit al centre mitjançant l’aplicació informàtica de l’expedient d’absències disponible al portal ATRI. On s’explicita el motiu de l’absència segons la classificació següent:

 1. Absència per motius de salut de durada màxima d’un dia
 2. Absència per assistència a consulta mèdica
 3. Absència justificada
 4. Encàrrec de serveis
 5. Formació

La direcció  del centre arxiva i té a disposició de les persones afectades, de la Inspecció d’Educació i del consell escolar la documentació interna emprada per fer el control d’absències i els justificants presentats.

Tanmateix, en cap cas no podran conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…), els quals s’hauran de retornar a les persones interessades.

En cas que no es conservi cap documentació que justifiqui l’absència, caldrà deixar constància a l’apartat Observacions que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant documentació adequada i suficient.

En cas d’absència injustificada, es registra a l’aplicació informàtica i es segueix el procediment especificat a l’apartat Supòsits d’absència i manca de puntualitat dels professors. Aplicació de la deducció proporcional d’havers.

Es recorda que les baixes per malaltia o IT (absència per motius de salut de durada superior a un dia) no han de ser registrades a l’aplicació informàtica, ja que el control i seguiment d’aquestes llicències correspon als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. En aquests casos caldrà que la direcció del centre segueixi les instruccions específiques que es detallen a continuació

Justificació d’absències

Les mestres que necessitin sol·licitar permís a la direcció del centre, ho faran segon el model de la carpeta de permisos que hi ha al despatx, amb temps suficient per tal poder establir la substitució. Es portarà un registre d’absències. Cada inici de curs es fa un claustre per recordar la normativa al professorat i que aquestes substitucions es cobreixen entre la dotació assignada al centre i per tant si se n’abusa l’alumnat es queda sense l’atenció a la diversitat establerta, per això cal que els docents siguin curosos a l’hora de demanar permisos. En el cas d’absència per malaltia imprevista caldrà avisar l’equip directiu per mitjà de trucada telefònica per assegurar-se que la informació arriba, mai únicament per missatge de wassap o e-mail. 

Absències per motius de salut de durada màxima d’un dia

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima d’un dia s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.

Absències per assistència a consulta mèdica

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament justificats mitjançant justificant del centre o consulta mèdica referit als horaris de visita o, excepcionalment, declaració escrita de la persona interessada.

Els casos de tractaments de rehabilitació o de llarga durada s’han de justificar mitjançant certificat del centre o consulta corresponent, en el qual ha de constar la impossibilitat de rebre tractament fora de l’horari de treball del pacient.

l’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar i s’han de justificar documentalment mitjançant certificació mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta mèdica i les dades identificatives del facultatiu signant (nom i cognoms, número de col·legiat…). 

Absències justificades

Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que són competència del director i que estan detallats al document Llicències i permisos del personal docent. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que s’especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut preveure ni evitar.

Absències per encàrrec de serveis

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s’han seguit el procediment establert a l’apartat d’aquest document d’organització i funcionament que hi fa referència.

Absències per motius de formació

S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de l’admissió a l’aplicació informàtica .

Absències per motius de salut de durada superior a un dia (Baixa per malaltia o IT)

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar a la direcció del centre on està adscrit, fent-li arribar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva expedició.

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

La direcció arxivarà al centre els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta seguint els criteris d’arxiu de documents reglats als documents de gestió de centre, i els farà arribar a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials amb la màxima urgència a través del correu electrònic centres_pri.

Procediment disciplinari sumari per faltes lleus de professorat

L’article 50.4 del Decret 102/2010 d’autonomia, l’article 12 del Decret 155/2010 de direcció de centres educatius, determinen que correspon al director imposar sancions disciplinàries per faltes lleus i que cal fer-ho pel procediment sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat i que el Departament d’ensenyament l’adaptarà a les seves característiques.

Aquesta adaptació està regulada a l’ordre EDU/521/2010.

Faltes que es consideren lleus (art. 117 del text únic de la Llei de la Funció Pública aprovat pel D. 1/1997)

 1. a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
 2. b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració.
 3. c) La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia.
 4. d) L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, quan no constitueixi falta greu.

En aquest sentit:

– És falta lleu si ha incomplert menys de 10 hores al mes.

– És falta greu (per tant, el director no podrà imposar sanció, només podrà proposar incoació d’expedient disciplinari) si ha faltat 10 h. o més al llarg d’un mes.

– Cal remarcar que no es pot computar el temps total d’absències injustificades corresponents a diversos mesos.

 1. e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
 2. f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents de servei, si no causa perjudicis greus.
 3. g) L’incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l’execució de tasques incompatibles o que requereixin la compatibilitat prè
 4. h) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixin falta molt greu o greu.

Sancions aplicables a faltes lleus (art. 119 Llei de la Funció Pública)

 1. a) Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, fins a 15 dies.
 2. b) L’amonestació.
 3. c) La deducció proporcional de retribucions, que pot ésser imposada com a sanció principal o accessòria per les faltes de puntualitat i d’assistència.

Graduació de faltes i sancions (art. 120 text únic de la Llei de la Funció Pública de  l’Administració de la Generalitat, aprovat pel D. 1/1997):

Per graduar les faltes i sancions, a més del que objectivament s’han comès o omès, actuant sota el principi de proporcionalitat, cal tenir en compte:

 1. a) La intencionalitat: descuit o negligència que pales i la conducta.
 2. b) La pertorbació en el serveis públic d’educació.
 3. c) Els danys produïts al centre educatiu públic o d’altres membres de la comunitat educativa.
 4. d) La reincidència en les faltes.
 5. e) La participació en la comissió o en l’omissió, com autor o inductor.

Passos a seguir en un procediment sumari per faltes lleus

Està esquematitzat com segueix a continuació:

Secció 3.  DRETS I DEURES DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I PERSONAL     D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat professional: d’atenció educativa i administració i serveis.

Formen part del personal no docent del centre: el personal de consergeria i de l’administració, el tècnic d’educació infanti (TEI) i l’auxiliar d’educació especial o vetllador/a

Tot el personal no docent que presti serveis en el centre dependrà funcionalment dela Direcció del centre.

El personal no docent té el deure de complir i fer complir les normes de convivència establertes al centre que es regulen en aquest reglament de règim intern.

El personal no docent comunicarà a la direcció qualsevol anomalia que s’observi i que pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre.

 1. Del personal de serveis propis

El personal de serveis propis del centre és aquell que dóna els seus serveis a consergeria i administració.

Participarà en el consell escolar del centre mitjançant el seu representant, el qual serà escollit d’acord amb el que estableix la regulació del procés electoral dels òrgans de govern.

 • Consergeria

La jornada laboral del personal de consergeria estarà subjecte a la normativa dictada per l’Ajuntament de Barberà del Vallès  quant al còmput d’hores. Per les característiques del lloc de treball, el seu horari s’adaptarà a les necessitats del centre i a les directrius donades per l’Ajuntament.

Per altres qüestions laborals com les vacances, l’horari del conserge en període de vacances escolar, o quan les necessitats del servei requereixin treballs de consergeria en hores fora de les habituals, i per tot allò no especificat en aquestes NOFC, regirà el reglament del personal municipal elaborat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Del personal d’atenció educativa

 • Tècnic/a d’educació infantil: TEI

És el professional que col·labora amb el professorat de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. En casos puntuals, es pot considerar que col·labori amb la resta de les mestres de l’etapa, sempre i quan s’hagi valorat a la coordinació pedagògica.

Correspon a la TEI:

 • Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat.
 • Dur a terme activitats específiques amb alumnes, pautades pel mestre/tutor.
 • Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
 • Participar en processos d’observació dels infants
 • Auxiliar d’educació especial o vetllador/a

Funcions

Funcions a realitzar per part del monitoratge (vetlladora o auxiliar d’educació especial)

A títol orientatiu, i d’acord amb el concurs públic de provisió de la gestió del servei públic de monitoratge que dóna suport a l’alumnat discapacitat o que presenta necessitats educatives especials, les funcions que el monitoratge ha de realitzar són les següents:

 • Donar suport a l’alumnat dins de l’aula.
 • Col·laborar en les tasques prescrites per la CAD i informades pels respectius tutors/es.
 • Vetllar per l’adquisició dels hàbits escolars quotidians: guardar fulls a la carpeta, cercar el full del llibre indicat pel tutor, fer les anotacions a l’agenda, etc.
 • Potenciar la relació afectiva entre l’alumne/a que presenta NEE i els seus companys i afavorir el seu àmbit relacional amb els seus iguals. Intervenir, i si cal contenir físicament, l’alumnat en moments crítics per tal de preservar el correcte desenvolupament de la dinàmica del grup.
 • Ajudar l’alumnat en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.).
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció acompanyar WC…).
 • Si és el cas, tenir cura de les pròtesis que porta l’alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Si és el cas, curar o netejar aquells alumnes que presenten necessitats sanitàries (vàlvules, ferides, etc.).
 • Si escau i el centre disposa de suficients hores de monitoratge assignades, donar suport en altres desplaçaments: durant les hores d’esbarjo del pati del matí o en les sortides escolars en general.
 • Si així ho determina la direcció, col·laborar en les hores d’entrada i sortida del centre dels alumnes que són a càrrec del monitor/a.

No obstant això, atès que les característiques de l’alumnat que presenta NEE són molt variades, els tutors i tutores indicaran aquelles prioritàries que s’hagin de dur a terme per a donar suport a cada alumne/a.

3 Del personal de serveis concertats

El personal de serveis concertats és aquell personal depenent d’empreses privades que tenen contracte per a prestar els seus serveis o subministres a l’escola (manteniment, neteja, cuina, monitors …).

Aquest personal no té dret a la participació en els òrgans de govern del centre.

Les activitats i horaris d’aquest personal es regeixen pel contracte propi de la seva funció.

El personal dels serveis concertats no intervindrà en el desenvolupament de les activitats didàctiques del centre, ja que aquestes són competència del personal docent. Amb tot, cal que el personal mostri una disponibilitat pel que fa als actes que la comunitat escolar organitzi, participant-hi o facilitant el seu desenvolupament, tenint en compte les funcions que li són pròpies i impregni un caràcter tan educatiu com sigui possible l’execució de les seves funcions. 

Secció 4. DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT

Totes les famílies tenen el dret i el deure de conèixer els trets identitat del centre i per això l’equip directiu del centre farà una presentació a la jornada de portes obertes del PEC  i  signarà la carta de compromís amb cada una de les famílies que facin matriculin el seu fill/s a l’escola, sent responsabilitat de tots /es el seu compliment.

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació  (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ).

Per aquest motiu l’escola mantindrà actiu i vigent el bloc del centre  http://blocs.xtec.cat/escolamiquelmartipolbdv  informant a través d’ell:

 1. a) El projecte educatiu.
 2. b) El caràcter propi del centre i activitats que durant l’any es realitzin a nivell d’escola (Esmorzars saludables, trobades amb famílies, etc…).
 3. c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
 4. d) La carta de compromís educatiu, i la responsabilització que comporta per a les famílies.
 5. e) Les normes d’organització i funcionament del centre.
 6. f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia. Les programacions anuals de centre, així com les memòries respectives es presentaran i aprovaran en Consell Escolar. També restaran a disposició de qualsevol família que la requereixi.

En aquestes comunicacions es tindran en compte la  Llei Orgànica 1 / 1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Al bloc es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, la direcció del centre demanarà a l’hora de formalitzar la matricula el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables a través de les autoritzacions per a menors d’edat relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren publicada a la web del departament.

És un deure de les famílies complir la normativa d’ús de la imatge que s’especifica a la carta de compromís i també en ella s’especifica el dret del correcte ús de les dades personals tal i com específica la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

L’ESCOLA :

 • Vetllarà per l’ús de les dades personals per gestionar:
 1. L’acció educativa i l’orientació acadèmica amb agents externs i EAP.
 2. L’acció tutorial i de comunicació amb les famílies.
 3. L’avaluació objectiva del rendiment escolar a través de l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
 4. Les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.
 5. La difusió d’imatges, veu i material que han elaborat els alumnes en els blocs d’aula, amb relació a les activitats escolars lectives.
 6. Els accessos als recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Concretament per als punts 5 i 6:

 • Vetllarà per la llei de transparència i utilitzarà el bloc d’escola per la informació del projecte educatiu de centre i tots els projectes que d’aquest se’n derivin (projecte lingüístic, de convivència,..) interrelacionat amb el Projecte de direcció.
 • Utilitzarà una app Dinantia per a la comunicació família-escola a través dels correus electrònics dels membres de la família que siguin tutors/es legals. A través d’aquesta app s’enviarà comunicacions de diferents tipus: informacions generals de gestió de centre, informacions d’aula, autoritzacions de sortides, documentacions de processos amb contingut fotogràfic, enquestes de satisfacció relacionades amb l’avaluació del Pla Anual de centre.
 • Facilitarà l’autorització de totes les plataformes digitals que utilitzi el centre per tal de comunicar informacions relacionades amb el projecte educatiu i que se’n derivi l’ús de la imatge del seu alumnat.
 • Informarà a les famílies sobre la normativa vigent de l’ús d’imatge de persones de la comunitat educativa.

LA FAMÍLIA: 

 • Vetllarà pel compliment de la normativa de les imatges que es captin dins del recinte escolar. Així, per a qualsevol captació d’imatge efectuada dins del recinte del centre la família es responsabilitzarà del requeriment de l’autorització prèvia de la direcció, autorització que s’ha d’acreditar degudament.
 • Respectarà la llei d’ús d’imatge que identifiquen persones de la comunitat educativa, es mostrarà coneixedora que per fer-ho cal el consentiment de les persones afectades o dels seus representants legals.
 • Eximirà la responsabilitat de la direcció de la captació d’imatges en espais públics externs (festes d’ús públic fetes al centre, des dels carrers que rodegen el perímetre del centre).
 • Assumirà la responsabilitat d’ús d’imatges difoses a tercers rebudes per l’app Dinantia amb app’s i plataformes digitals: wassap, facebook, instagram, sense el consentiment previ de les persones o representants legals dels infants del centre.

Com queda palès cap família del centre no té autorització per fer fotografies dins del recinte escolar, no en pot fer ús de cap imatge d’activitats de centre pel seu ús personal, tot el personal del centre serà responsable de fer recordar la normativa en cas que una família transgredeixi la norma, no entrant en discussió i informant a la direcció del centre del nom de la família per tal que es faci el contacte oportú. 

Les fotografies d’activitats de centre (Jornada Poètica, esmorzars saludables, festa de comiat de sisè, visita d’ambients, caixes d’investigació…) hauran de ser enviades a través de l’app dinantià en la finalització de cadascuna. Des de l’ ED es gestionarà qui serà la persona responsable del centre que farà les fotografies de l’activitat escolar i les penjarà a la carpeta de la m/  assignada per tal fet.

Les fotografies d’activitats en família realitzades en aules la mestra tutora haurà d’enviar les fotografies al grup de famílies de la seva aula * fent recordar la normativa sempre que s’escaigui.

En cas de les sortides i colònies, no es pot prohibir directament l’ús del mòbil per fer fotografies ja que es fan fora del recinte escolar. Igualment les famílies signen un compromís recordatori de que no és ètic fer-les sense el consentiment previ de les famílies d’altres alumnes.

 1. Les famílies tenen el dret de estar informats sobre beques i ajuts a l’estudi a les que poden accedir-hi, per aquest motiu l’escola facilitarà a través de l’app, del bloc i dels plafons la informació necessària, així com els terminis de presentació o els mitjans o canals pels quals sol·licitar-les.

Les famílies que necessitin informació sobre qualsevol tema poden adreçar-se a través de la secretària del centre presencialment o a través del correu electrònic del centre a8061142@xtec.cat  o via telefònica 937298202 on depèn del motiu se li redirigirà a la persona del centre que li ha d’aportar la informació o als serveis públics als quals corresponguin.

 1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats al centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.

El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures adequades per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de representació en què participin.

A l’inici del curs serà d’important consideració tenir un primer contacte amb les famílies del nivell i les tutores per tal de:

 • Comentar aspectes organitzatius del nivell.
 • Presentar els objectius d’aprenentatge, els procediments metodològics i d’avaluació.
 • Activitats coresponsabilitat família–escola.

Les famílies rebran dos informes escrits al gener i al juny. Els informes reflectiran l’evolució de l’alumne, què fa  i com ho fa. La família rebrà informe redactat individual que ha de descriure l’assoliment de les competències.

Cada dijous, les tutores tindran assignat al seu horari laboral una hora per fer entrevista amb les famílies. Vetllarem perquè així es faci i que totes les famílies facin la primera trobada amb la tutora o altres mestres entre l’octubre i el febrer. Prioritzarem els primers mesos els infants amb AD o SEP informant a les famílies de les mesures acordades pels mestres. A més al final de curs, amb l’entrega de l’informe final, es farà una última entrevista amb les famílies.

Les famílies també podran tenir accés a fer demanda d’entrevistes quan ho creguin necessari a través de l’agenda de l’alumne o bé a través de l’e-mail d’aula, del qual se n’informarà a les reunions d’inici de curs. Aquest e-mail en el cas que les famílies l’utilitzin amb caràcter personal i diari, no serà responsabilitat de la tutora contestar en el moment. Des de les tutories s’orientarà a les famílies per parlar personalment en el moment de les sortides, si és urgent, o a demanar hora de tutoria.

Es farà un registre de les reunions on s’arribin a acords o es necessiti deixar constància d’alguna informació rellevant. Aquest full de registre haurà d’estar signat per ambdues parts  i es guardarà a la carpeta vermella de seguiment d’alumnes.

 

A través de l’app de centre es mantindran informades a les famílies de les assignacions de tutories, calendari de curs, activitats de grups: tant documentacions de processos d’aula (vida d’aula) com fotografies d’activitats complementàries que cada grup realitzi (sortides, colònies, tallers a centre,…).

És un deure de les famílies seguir els criteris acordats per les autoritzacions de sortides especificats a la Secció 6 de les NOFC.

Cada aula de CS té un bloc. L’alumnat de cada aula faran de redactors i redactores que penjaran articles de la vida de l’aula. Les mestres són les responsables de vetllar per l’administració del bloc així com també afegir documentacions o propostes pels infants. Les especialistes utilitzaran aquests per ampliar amb les seves documentacions i activitats.

 

També s’utilitzarà  per enviar les enquestes de satisfacció d’activitats que es fan al centre amb les famílies (tertúlies, taller de pedagogia activa,  qüestionaris,… ).

TÍTOL VIII. MARC NORMATIU

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta