GESTIÓ ECONÒMICA

Capítol 3. Gestió econòmica

La secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vistiplau de la direcció (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació…), amb el programa de gestió ESFERA.  Tant el pressupost com la liquidació s’ha de presentar al consell escolar per la seva aprovació.

Un cop aprovats (liquidació i pressupost anual) es penja els documents presentats al Departament al blog o web de centre.

Material escolar

El material escolar de l’alumnat està socialitzat: l’escola adquireix el material i les famílies paguen una quota anual que és aprovada pel Consell escolar.

L’escola vetlla per a què tots els infants tinguin material i llibres facilitant el pagament fraccionat de les quotes corresponents. L’AFA proposa uns terminis de pagaments de quotes (juliol i setembre) per facilitar els pagaments fraccionats. Quan les famílies presenten alguna dificultat econòmica per a pagar alguna d’aquestes quotes, s’han d’adreçar a la secretaria de l’escola per tal de gestionar el fraccionament de les quotes.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta