Arxiu d'etiquetes: reforç_estiu6è

Estiudel2016
Raonament i problemes

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratAcabem amb aquest quart article la sèrie dedicada a les tasques de suport durant l’estiu. Hi trobareu els recursos necessaris per ajudar-vos en totes aquelles activitats matemàtiques que posen el raonament per sobre del càlcul.
Als informes es sempre l’ítem amb una mitjana de notes més baixa, per això us animen, fins i tot als que heu aprovat, a fer-hi un cop d’ull i no fugir de la feina.

 Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Són molt simples i es centren bàsicament en la comprensió lectora, la base imprescindible per a entendre qualsevol activitat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.


Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.


Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella


Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.


Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.


Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 32 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,
 Exàmens
Com que de problemes i activitats de raonament n’hi ha sempre us llistarem tots els que s’han penjat d’aquest bloc des del seu inici.
En primer lloc teniu els que pertanyen a la edició anterior del llibre.
Unitat 1 (curs 2010-11).
Unitat 1 (curs 2013-14).
Unitat 2 (curs 2010-11).
Unitat 2 (curs 2013-14).
Unitat 3 (curs 2010-11).
Unitat 3 (curs 2013-14).
Unitat 4 (curs 2010-11).
Unitat 4 (curs 2013-14).
Unitat 5 (curs 2010-11).
Unitat 5 (curs 2013-14).
Unitat 6 (curs 2010-11).
Unitat 6 (curs 2013-14).
Unitat 7 (curs 2010-11).
Unitat 7 (curs 2013-14).
Unitat 8 (curs 2010-11).
Unitat 8 (curs 2013-14).
Unitat 9 (curs 2010-11).
Unitat 9 (curs 2012-14).
Unitat 10 (curs 2010-11).
Unitat 11 (curs 2012-14).
Tot seguit els de l’edició emprada enguany.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Examen de problemes.
I acabem amb les competències bàsiques també dels darrers anys
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2016
Estadística i atzar

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratTal com vam comentar a l’article anterior, en aquest article completem els continguts que es valoren a l’apartat que sota el nom d’Espai, mesura i representació gràfica de dades comparteixen les competències bàsiques i els informes de la nostra escola.
És la darrera part de l’item, la representació gràfica de dades, la que es lliga amb l’estadística i per tant avui ens hi centrarem tot ampliant-lo amb l’atzar i la probabilitat.

 Estadística
Tastet d’estadística.
Treballem amb gràfiques.
Quina és la bona?
506 – Pesos diferents.
Càlcul de la mitjana.
512 – La mitjana aritmètica.
513 – Mitjanes i modes.
Moda, mitjana i mediana.
Mesures diferents, realitats diferents.
Batibull de dades – 6201407.
Calculem freqüències – 6201408.
 Atzar i probabilitat
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Era probable el resultat?
 Exàmens
Com podeu comprovar a les pàgines 158 i 159 del llibre de l’alumne, només dos temes tractaven enguany aquest apartat, són els dos que podeu veure tot seguit.
Unitat 1.
Unitat 3.
Com és lògic també afegim l’enllaç a les competències bàsiques ja que aquest continguts no hi manquen mai en aquestes proves.
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2016
Espai, forma i mesura

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratAquest segon apartat engloba dos blocs de continguts, el d’espai i forma i el de mesura. Si el compareu amb els informes d’avaluació veureu que no s’ajusta al 100% al que hi trobeu a les notes dels vostres fills. L’explicació és molt clara, mentre que els informes s’ajusten a la divisió que estableixen les competències bàsiques, aquí hem preferit limitar-nos a tot allò que té a veure amb l’espai i deixar altres temes com ara atzar i estadística per a un altre article.

 Línies, segments, angles i figures planes
Angles – comencem de zero.
Angles.
Mesurar angles.
Angles – jocs.
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Triangles i quadrilàters.
Dibuix de polígons.
Polígons estrellats.
Polígons: llistat actualitzat.
Un geoplà molt complet.
Geoplans a dojo.
Triangulant el geoplà.
Quants quadrats?
Polígons amb tangrams.
Un Nadal de tangrams.
613 – Un núvol de punts.
614 – Radi i diàmetre.
615 – Sense compàs.
616 – Pneumàtics.
 Longituds
Introduïm les unitats de longitud.
Conversió d’unitats de longitud – vídeo.
Unitats de longitud.
Mesures de longitud.
 Àrees i superfícies: Unitats de mesura
Canvis d’unitats de superfície.
 Volum i capacitat. Unitats de mesura
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Calculem volums omplint dipòsits.
Esbrina els volums – 6201401.
Una torre a mig fer – 6201402.
Una bona remullada! – 6201404.
Triant unitats – 6201405.
Quin és el valor correcte? – 6201406.
 Perìmetres i superfícies
Puzzles
Practiquem-el-calcul-del-perimetre.
≈ π curiositats (3 curiositats).
24 m2.
Àrees dels polígons.
Calculem àrees.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
511 – Àrees i perímetres.
 Figures de l’espai
Figures de l’espai.
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Del 2D al 3D.
Institut Freudenthal.
Esbrina els volums – 6201401.
Endevinalles geomètriques – 6201403.
 Representacions i moviments en el pla
Coordenades i quadrícules.
Jocs amb coordenades.
Jocs amb simetries.
L’escala.
510 – Escales.
Exàmens
Tot seguit us llistem els exàmens on es valoraven els temes inclosos en l’apartat que avui us comentem. Com podeu veure només hi manca el tema 7, ja que a tots els altres l’espai, la forma i la mesura hi eren presents.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Examen de problemes.
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2016
Calcul i numeració

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratMalgrat que el llibre de text desenvolupa amb molt d’encert les seves unitats des d’un punt de vista competencial, barrejant sempre diversos continguts matemàtics, al bloc hem decidit presentar l’apartat de càlcul i numeració segons una classificació molt més tradicional i per tant allunyada de la que fa l’editorial.
El motiu d’aquesta decisió es doble. Per una banda facilitar a les famílies la cerca de recursos durant el període d’estiu, per l’altra fer que la feina sigui més semblant a la que d’aquí pocs mesos fareu a l’institut.

Càlcul mental
Càlcul al minut.
Càlculo mental de Mario Ramos Rodríguez.
Calculus Trainer.
MathRun.
Thatquiz.
Brainracer.
The Arithmetic Masters.
Taules fins al 12.
AI – càlcul mental – 5201401.
AI – càlcul raonat – 5201402.
The Equator.
Quick Calculate.
A calcular!
Números amagats.
Càlcul escrit
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
Càlcul escrit: multiplicacions.
Càlcul escrit: divisions.
Més divisions.
Fraccions i decimals
Identificar i representar fraccions.
505 – representació gràfica de fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Càlcul de la fracció d’un número o quantitat.
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
507 – Fraccions equivalents.
Fraccions a la recta numèrica.
Fracció a decimal.
Fraccions decimals.
Número mixt↔fraccio.
Fraccions a sisè.
Simplificació de fraccions.
Juguem i simplifiquem.
Suma i resta de fraccions.
Més operacions amb fraccions.
Repassem fraccions tot jugant.
Decimals: Lectura, representació i descomposició.
Decimals: representació gràfica.
Decimals: comparació i ordenació.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Suma i resta de decimals.
Suma de decimals – jocs.
Més jocs amb decimals.
Decimals, activitats TIC.
Decimals, material fotocopiable.
Percentatges
Proporcionalitat i percentatges.
Percentatges a la calculadora.
100% jocs.
Jocs amb percentatges.
Percentatges sense complicacions.
Operacions combinades
Operacions combinades.
5201404 – operacions combinades.
Expressions numèriques.
610 – Operacions combinades.
611 – Comparació d’operacions combinades.
612 – Com aconseguir-ho?.
Arrodoniments i estimacions
Els tres primers enllaços els trobareu també a l’apartat dels decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Estimar el resultat d’una suma.
Estimacions – jocs.
Descomposicions, primers i compostos, múltiples i divisors
Múltiples.
Múltiples – jocs.
Més jocs de múltiples.
Divisors d’un nombre – jocs.
Nombres primers – jocs.
Nombres primers – fulls de treball.
Repartir… és un problema.
Descomposició en factors primers.
Descomposició factorial.
Neules, neules, torrons i… primers.
Estels i nombres primers.
Potències i arrels
Potències.
Potències de dos.
Arrels quadrades.
Potències i arrels.
Juguem amb les potències.
Números XXL.
Exàmens
Com que el càlcul i la numeració són presents a tots els exàmens us oferim el llistat complet de les proves fetes durant el curs 2015-16.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Unitat 7.
Examen de problemes.
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2014 – Atzar i estadística

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu14smallEntre els molts pecats mortals que cometem els mestres, sobretot els que fan un seguidisme acrític dels llibres de text, està el deixar de banda els temes relacionats amb l’estadística i l’atzar. Desconec si és un reflex de la nostra època d’estudiants, on aquests continguts eren totalment inexistents, o si ha una altra causa desconeguda i misteriosa. El pecat s’agreuja quan reflexionem sobre la seva importància mediàtica reflectida en l’èxit de llibres com ara The Signal ant the Noise: Why So Many Predictions Fail — but Some Don’t de Nate Silver o El andar del borracho de Leonard Mlodinov. Afortunadament les editorials estan començant a trencar la tendència a situar aquests continguts a les pàgines finals dels llibres i això ens permet tenir esperances sobre el futur acadèmic d’aquesta part tant interessant i actual de les matemàtiques.

Unitat 11: Estadística i probabilitat
Tastet d’estadística.
Treballem amb gràfiques.
Batibull de dades – 6201407.
Calculem freqüències – 6201408.
Quina és la bona? – 6201409.
Probablement jocs
Examen tema 11 (curs 2013 – 14).

Estiu2014 – Espai i forma

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu14smallCom sempre, els nombrosos punts de coincidència entre els continguts de mesura i els d’espai i forma, fan que als dos articles es repeteixin sovint les mateixes unitats del llibre i en conseqüència que també trobem algun enllaços repetits. Si fem una lectura acurada però, podrem veure les diferències entre els continguts de fa quatre dies i els d’avui. En el cas dels angles per exemple, que formen part de la unitat 5, veureu que avui només hi ha un enllaç, el relacionat amb la construcció d’angles, mentre que a l’article de mesura n’hi havia uns quants tots relacionats amb la seva mesura.

Unitat 5: El angles
Angles.
Examen del tema 5 (curs 2010 – 11).
Examen del tema 5 (curs 2013 – 14).
Unitat 6: Polígons i circumferència
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Triangles i quadrilàters.
Dibuix de polígons.
Polígons estrellats.
Examen del tema 6 (curs 2010 – 11)
Examen del tema 6 (curs 2013 – 14)
Unitat 8: Unitats de superfície àrees
Puzzles 2D.
Unitat 9: Geometria de l’espai
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.
Esbrina els volums – 6201401.
Endevinalles geomètriques – 6201403.
Examen del tema 9 (curs 2010 – 11)
Examen del tema 9 (curs 2013 – 14)
Unitat 10: Representacions i moviments en el pla
Jocs amb coordenades.
Jocs amb simetries.
Examen del tema 10 (curs 2010 – 11)

Estiu2014 – Mesura

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu14smallSi feu un cop d’ull a les pàgines 212 i 213 del llibre de text veureu que els continguts de mesura es reparteixen entre cinc unitats (la seva presència a la 7 és molt marginal). En la meitat dominen, en la resta la seva aparició és menor, ja que predominen els continguts de geometria amb els que acostumen a compartir espai. Aquest fet fa que aquest article i el següent, el dedicat a l’espai i forma, presentin tant unitats com enllaços repetits. En aquests darrers casos haureu de destriar les activitats que millor lliguin amb allò que voleu reforçar.

Unitat 5: Els angles. Mesures de longitud
Angles – comencem de zero.
Mesurar angles.
Angles.
Angles – jocs.
Introduïm les unitats de longitud.
Unitats de longitud.
Mesures de longitud.
Examen tema 5 (curs 2010 – 11).
Examen tema 5 (curs 2013 – 14).
Unitat 6: Polígons i circumferència. Perímetres
Practiquem-el-calcul-del-perimetre.
Examen tema 6 (curs 2010 – 11).
Examen tema 6 (curs 2013 – 14).
Unitat 8: Unitats de superfície. Àrees
Canvis d’unitats de superfície.
≈ π curiositats (3 curiositats).
Àrees dels polígons.
Calculem àrees.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
Examen del tema 8 (curs 2010 – 11).
Examen del tema 8 (curs 2013 – 14).
Unitat 9: Geometria de l’espai. Volum i capacitat
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Calculem volums omplint dipòsits.
Esbrina els volums – 6201401.
Una torre a mig fer – 6201402.
Una bona remullada! – 6201404.
Triant unitats – 6201405.
Quin és el valor correcte? – 6201406.
Examen del tema 9 (curs 2010 – 11).
Examen del tema 9 (curs 2013 – 14).
Unitat 10: Representacions i moviments en el pla
L’escala.
Examen del tema 10 (curs 2010 – 11).

Estiu2014 – Raonament i problemes

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu14smallAvui us toca parar atenció a tots aquells que teniu indicat que heu de fer reforç a l’apartat de raonament i resolució de problemes. Recordeu, que com als dos anys anteriors, trenquem l’estructura que presenten la resta d’articles agrupant els recursos en funció de les unitats del llibre i en fem una de nova que s’adapta millor al que ha de ser un apartat on els conceptes bàsics són raonar i deduir.
Com podeu veure diferenciem els problemes en funció de la seva tipologia (visuals, de càlcul mental) i dificultat (simples, complexos), sense oblidar com als articles anteriors, llistar-vos tots els exàmens on es valoren en major o menor grau el raonament i la resolució de problemes.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
En aquest apartat us oferim un enllaç a gairebé tots els exàmens de sisè curs ja que a una immensa majoria hi podeu trobar bé problemes, bé activitats que fan inevitable la reflexió.
Unitat 1 (curs 2010-11).
Unitat 1 (curs 2013-14).
Unitat 2 (curs 2010-11).
Unitat 2 (curs 2013-14).
Unitat 3 (curs 2010-11).
Unitat 3 (curs 2013-14).
Unitat 4 (curs 2010-11).
Unitat 4 (curs 2013-14).
Unitat 5 (curs 2010-11).
Unitat 5 (curs 2013-14).
Unitat 6 (curs 2010-11).
Unitat 6 (curs 2013-14).
Unitat 7 (curs 2010-11).
Unitat 7 (curs 2013-14).
Unitat 8 (curs 2010-11).
Unitat 8 (curs 2013-14).
Unitat 9 (curs 2010-11).
Unitat 9 (curs 2012-14).
Unitat 10 (curs 2010-11).
Unitat 11 (curs 2012-14).

Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.
Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.

Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella
Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.
Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.
Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 28 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,

Estiu2014 – Càlcul i numeració

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu14smallAquest bloc, que va començar la seva vida el febrer del 2010, ja ben avançat el curs 2009-10, arriba avui a la cinquena edició de les orientacions de treball per a l’estiu, orientacions que aniran apareixent durant els propers dies i que us permetran triar la feina que millor s’adapti a les vostres necessitats.
Com ja heu llegit al full que us han fet arribar els vostres fills dedicarem un article a cadascun dels blocs de continguts que treballem a l’escola i el primer, com sempre, fa referència a càlcul i numeració.
Seguint en la línia encetada fa tres anys el llistat està organitzat en funció de les unitats que hi ha al llibre dels alumnes, fet que us facilita centrar-vos només en els temes que us interessi reforçar en funció de les notes que hagin arribat a casa.

Càlcul mental
Càlcul al minut.
Càlculo mental de Mario Ramos Rodríguez.
Calculus Trainer.
MathRun.
Thatquiz.
The Arithmetic Masters.
Taules fins al 12.
Unitat 1: Múltiples i divisors – Unitat 2: M.c.m i m.c.d
Múltiples.
Múltiples – jocs.
Més jocs de múltiples.
Divisors d’un nombre – jocs.
Nombres primers – jocs.
Nombres primers – fulls de treball.
Descomposició en factors primers.
Examen tema 1 (curs 2010 – 11).
Examen tema 1 (curs 2013 – 14).
Unitat 2: Potències
Potències.
Arrels quadrades.
Potències i arrels.
Juguem amb les potències.
Examen tema 2 (curs 2010 – 11).
Examen tema 2 (curs 2013 – 14).
Unitat 3: Fraccions
Identificar i representar fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
Fraccions a la recta numèrica.
Número mixt↔fraccio.
Fraccions a sisè.
Simplificació de fraccions.
Juguem i simplifiquem.
Suma i resta de fraccions.
Més operacions amb fraccions.
Fraccions decimals.
Repassem fraccions tot jugant.
Examen tema 3 (curs 2010-11).
Examen tema 3 (curs 2013-14).
Unitat 4: Nombres decimals
Decimals: Lectura, representació i descomposició.
Decimals – introducció.
Decimals: comparació i ordenació.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Suma i resta de decimals.
Suma de decimals – jocs.
Més jocs amb decimals.
Fraccions decimals.
Decimals, activitats TIC.
Decimals, material fotocopiable.
Avui juguem amb decimals.
Examen tema 4 (curs 2010-11).
Examen tema 4 (curs 2013-14).
Unitat 7: Proporcionalitat i percentatges
Proporcionalitat i percentatges.
Percentatges a la calculadora.
100% jocs.
Percentatges sense complicacions.
Examen tema 7 (curs 2010-11).
Examen tema 7 (curs 2013-14)

Qd’E 2011 – Atzar i estadística

priadu1

happy_sunBen pocs alumnes necessiten a primària revisar els conceptes i procediments d’atzar i estadística, ja que ens limitem a fer taules de freqüències, calcular les freqüències absolutes i relatives, esbrinar els valors de la moda, la mediana i la mitjana i representar les dades treballades amb gràfics força senzills. Podríem dir per tant que les úniques dificultats (i en el primer cas són més artístiques que matemàtiques) venen donades a l’hora de realitzar gràfiques i calcular mitjanes.
El llibre de Barcanova limita aquests continguts a un sol tema, el número 11, del qual no hem fet cap examen, per tant avui la llista d’enllaços i recomanacions serà més curta que als articles anteriors de la sèrie.

Estadística i probabilitat
Treballem amb gràfiques.
Quadern d’estiu 5 – Estadística.

Enllaços nous:
Si recorrem a l’Xtec i a l’Edu per tal de trobar enllaços d’aquest tema ens trobem que tots pertanyen a l’ESO. Com és lògic tenen apartats completament entenedors per als alumnes de sisè, però tenint en compte que aquest articles van bàsicament orientats als alumnes que han tingut dificultats amb l’àrea de matemàtiques m’he estimat més deixar aquest recursos de banda i centrar-me ens els que són totalment de primària, fet que ens porta a que us proposi només quatre enllaços, tots ells en castellà.

La secció librosvivos.net de l’editorial SM al tema Estadística y probabilidad ens presenta una sèrie de diapositives, moltes interactives, que ens porten de la mà al llarg de tot el tema i ajuden a comprendre’l en la seva totalitat.
També l’editorial Anaya a Unidad 14. Estadística ens ofereix un conjunt d’explicacions i activitats semblants a les anteriors.
El tercer enllaç, similar als anteriors, pertany a Tablas y Gráficos del Proyecto Agrega, un projecte que inclou al Ministeri d’Educació, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a les comunitats autònomes.
El darrer és un vell conegut, Genmagic, que ens permet accedir a Interpreta gràfiques, Generador – Diagrames de barres i Generador – Gràfica de barres.