Plurilingüisme amb prefixos llatins

Recordeu les preposicions en llatí? Després de l’apunt Plurilingüisme amb prefixos grecs, ara li toca el torn al llatí i els prefixos que es mantenen en la formació de mots compostos en diferents llegües actuals, romàniques i no romàniques. No us perdeu abans aquesta galeria de les preposicions per anar fent memòria!:


LLATÍ ANGLÈS CASTELLÀ CATALÀ
a, ab abstract   abstracto, -a  abstracte, -a
ad,  adjective  adjectivo  adjectiu
ambi  ambiguity  ambigüedad  ambigüitat
ante antecedent   antecedente  antecedent
circum  circumnavigate  circunnavegar  circumnavegar
contra  controversy  controversia  controvèrsia
cum collision colisión col·lisió
de  descend  descender  descendir
dis  difference  diferencia  diferència
e, ex  excellent  excelente  excel·lent
extra  extraordinary  extraordinario, -a  extraordinari, -ària
in  inhibition  inhibición  inhibició
in-  inexperienced  inexperto, -a  inexpert, -a
infra  infrared  infrarrojo  infraroig
inter  interval  intérvalo  intèrval
intra  intravenous  intravenoso, -a intravenós, -osa
intro introvert introvertido, -a introvertit, -ida
ne, nec  negotiation  negociación  negociació
ob  obvious  obvio, -a  obvi, òbvia
per-  perfect perfecto, -a  perfecte, -a
post  posterity   posterioridad  posterioritat
prae preconception preconcepción preconcepció
praeter preterit pretérito pretèrit
pro proclaim   proclamar  proclamar
re  recalcitrant  recalcitrante  recalcitrant
retro  retrogade  retrógado, -a  retrògad, -a
se secret secreto secret
semi semicircle semicírculo semicercle
sub  subconscious  subconsciente  subconscient
subter subterfuge subterfugio subterfugi
super  supervisor  supervisor  supervisor
trans  transmigration  transmigración  transmigració

26 thoughts on “Plurilingüisme amb prefixos llatins

 1. Maria Salat

  ab: abdicar-abdicar-abdicating

  ad: adaptar-adaptar-adapting

  ambi: ambivalència-ambivalencia-ambivalence

  ante: antelació-anticipación-anticipation

  circum: circumcisió-circunsición-circumcision

  contra: contraatac-contraataque-counterattack

  Margalida, no he tingut temps d’acabar-ho.

  Vale!

  Maria

 2. Bet Rosell

  Ave,
  aquí et deixo les meves paraules relacionades amb els prefixos llatins:

  – Ab, a vol dir per fora. Un exemple en les tres llengües podria ser Aboliciò, abolición i abolition.

  – ad, acostar-se, admetre, admitir, admit

  – ante, davant, antediluvià, antediluviano, antediluvian

  – circum, encerclar, circumferència, circumferencia, circumference

  – contra, “contra”, conrari, contrario, contrary (en aquest cas, l’anglés només es pot utilitzar per contrastar coses, aspectes, opcions…)

  – cum, “amb” complir, cumplir, accomplish

  – de, demandar, demandar, demand

  – e, ex, sortir, esperimentar, espetimentar, experiment

  – extra, fora, extracte, extracto, extract

  – in, dins, inactiu, inactivo, inactive

  de moment ha opgut fer aquests, les definicions no són molt exates, però més o manys s’hi acosten. Ja continuarè!

 3. Laura G

  IN-inconvenient
  EX-export
  DE-deform
  SUB-subsoil
  SUPER-supermarket
  LONGE-longitude
  PRO-propose
  POST-postscript
  CIRCUM-circumference
  PER-perforate
  TRANS-transport
  A-atypical
  AD-admire
  INTER-international
  INFRA-infrastructure
  CONTRA-contradiction

 4. Irena

  Ave!

  *trans: transport, transportar, transportar
  *circum: circumstance, circunstancia, circumstància
  *intro: introduction, introducción, introducció
  *retro: retrospective, retrospectiva, retrospectiva
  *super: superabundance, superabundancia, superabundància
  *se: section, sección, secció
  *pro: probability, probabilidad, propabilitat
  *nec: necessary, necesario, necessari
  *per: perfume, perfume, perfum
  *post: póster, poster, pòster

  vale

 5. lina

  Ave!
  ob : obsessió
  sub: submarí
  post: postmodernitat
  infra: infraestructura
  per: permanència
  dis: disfòria
  se: sentiment
  inter: interactivitat
  Longe: longevitat
  ad: admiració

 6. Margalida Capellà Soler Post author

  Ara amb aquesta il·lustració que acabo de trobar, segur que no us oblidareu del significat de les preposicions de lloc en llatí. Mireu!

 7. dekatr2010

  trans- Trascripció, Transcripción, Transcription
  semi- Semicurat, Semicurado, Semi
  inter- Intervenir, Intervenir, Intervene
  dis- Discrepar, Discrepar, Desagree
  ad- Administració, Administración, Administration
  infra- Infraganti, Infraganti, Infraganti
  ob- Observar, Observar, Observe
  sub- Subestimar, Subestimar, Underestimating
  pro- Problema, Problema, Problem

 8. Margalida Capellà Soler Post author

  Uri, Tàntal també tenia l’aigua al coll i, envoltat d’arbres fruiters, patia de gana i de set. Ja saps per què t’ho dic!

 9. yousra

  Salve!

  sub:substància,substancia,substance,substantia.

  Ambi: ambició, ambición, ambition, ambitio.

  circum: circumstància, circunstancia, circumstance,Rerum adiuncta.

  contra,: contradir, contradecir ,to contradict, contradico.

  de: desesperació, desesperación, desperation, desperatio.

  ultra: Ultratge, ultraje, affront, contumelia.

  extra:extravagant, extravagante, extravagant,praeposterus.

  in: innovar, innovación, innovation, muto.

  infra: infracció, Infracción, Infraction, transgressio.

  Inter: interceptar,interceptar,to intercept,Intercipio.

  sub: subterrani, subterráneo, tub, Subterraneus.

  trans : transformació, transformación, transformation
  Transformatio.

  vale!

 10. Margalida Capellà Soler Post author

  You, en quines llengües ho has posat? No s’entén massa, per no dir gens. I els espais? i el significat de l’ètim?…

 11. Margalida Capellà Soler Post author

  Ja el coneixia, Fatima, i és molt interessant. Us pot anar molt bé per memoritzar-los visualment.

 12. yousra

  Salve!

  Sí, tens raó Lida. El ordre l’he fet així:

  Llatí Català Castellà Angles Llatí

  sub:substància, substancia, substance, substantia.

  Ambi: ambició, ambición, ambition, ambitio.

  circum: circumstància, circunstancia, circumstance,Rerum adiuncta.

  contra,: contradir, contradecir ,to contradict, contradico.

  de: desesperació, desesperación, desperation, desperatio.

  ultra: Ultratge, ultraje, affront, contumelia.

  extra:extravagant, extravagante, extravagant,praeposterus.

  in: innovar, innovación, innovation, muto.

  infra: infracció, Infracción, Infraction, transgressio.

  Inter: interceptar,interceptar, to intercept,Intercipio.

  sub: subterrani, subterráneo, tub, Subterraneus.

  trans : transformació, transformación, transformation
  Transformatio.

  vale!

 13. Chaima Anza

  Salve!
  Aquest article está molt bé, pequè m’ha sevit poder fixar mi més en el llatí, i els prefixos en diferentes llegües actuals, romàniques i no romàniques.és un bon metòde per memoritzar sobre les preposicions en llatí! 🙂
  Gràcies per aquest artile, m’ha servit de gran utilitat! 🙂

 14. calvarez.01

  Salvete!

  He seguit l’ordre lingüístic següent: Castellà, Català, Anglès i finalment Llatí;

  A: Amorfe, Amorfo, Amporphous, Amorpho.

  Di: Diagonal, Diagonal, Diagonal, Diameter.

  Eu: Eufonia, Eufonia, Euphonia, Euphonia.

  Para: Paranormal, Paranormal, Paranormal, Paranormal.

  Pro: Progrés, Progreso, Progress, Progressus.

  Peri: Pericardi, Pericardio, Pericardium, Pericardii.

  En: Enamorat, Enamorado, Enamored, Amoris.

  Aquests són alguns dels prefixos llatins que he trobat. He pogut observar que hi ha moltes semblances sobretot en l’anglès i el llatí en alguns casos, i en un cas en concret (el de la paraula “Paranormal”) podem observar que és igual en les quatre llengues.

 15. Margalida Capellà Soler Post author

  Cristina, val més tard que mai! Tanmateix, no ho tens del tot assimilat! Chaima, per què no ho has exemplificat?

 16. Uxue Avilés

  Salve!!

  Aquest artícle està molt bé, m’ha servit per conèixer prefixos llatins nous dels que no tenia ni idea. Amb els exemples en les diferents llengues m’ha quedat molt més clar. He trobat altres prefixos en llatí com per exemple:
  di, para, pro, en d’entre altres.

  Vale!!

 17. serna.marta2010

  Salve!!!
  Quin article tan interessant, ajuda a que et quedin. La veritat és que jo no estava massa enterada amb aquest tema dels prefixos. Si que es cert que molts d’ells en conec el significat, com per exemple ambi que vol dir dos, post que vol dir posterior,… pero hi ha d’altres que no en se el significat i que gràcies als exemples en varis idiomes m’ha servit per intuir-lo.

  Vale!!!

 18. Margalida Capellà Soler Post author

  Uxue, Marta, hauríeu d’haver afegit algun exemple nou!

 19. Marta Bautista

  Salve!!!

  en aquest article podem comprovar que en llatí hi han molt prefixos. I també podem comprovar que casi tots els prefixos en anglès, català i castellà deriven del llatí. Si algun dia tinc algun problema podre consultar aquest article!!

  Vale!!

 20. aiida

  Salve! Quin article ee.. Si que arriben a haver prefixos en llatí no? Si ens hi fixem qualsevol llengua com l’anglès, català etc… deriven del llatí no?

  Ave!

 21. Sergio Fernández

  Salve!

  Gràcies a aquest artícle, podem arrivar a donar-nos comte que molts prefixos que tenim a la nostre llengua provenen del llatí!!

  Vale!

 22. Paula Franco

  Salve!

  Semi: Semicircle, semidesnatada, semicurada,

  Sub: Subterráneo,subnormal,substantia, subway

  Contra: Contradicció, contracorrent, contradictionis, contradictio

  Trans: Transporte, transtorn, transmigration, transformatria

  Re: Retornar, replay, rebuscar,revertetur

  Pro: prosperar, prohibere, proclamo, prohibetur

  Intro: Introduction, introducir, introduir, introductionem

  Di: diürn, disciplinado, disciplinato, dishonor

  Aquest article ens demostra com els prefixes que s’utilitzen al llatí també ens serveixen per al català i al castellà, ja que són llengües romàniques. És curiós que també coincideixin amb l’anglès, ho dic perquè és una llengüa germànica.

  Jo he escollit de cada prefix un mot diferent, però me he donat conte que les llengües no només coincideixen en els prefixes sino en el tipus de paraula i el seu sifgnificat. Exemple:

  Progrés, Progreso, Progress, Progressus.

 23. Margalida Capellà Soler Post author

  Una bona reflexió, Paula. De di- però hauries de repassar l’últim exercici de la pàg. 29 del llibre de 4t. Hauries d’especificar també en quina llengua has posat alguns mots.

 24. Chaima Anzs

  Salve!
  Amb els sufixos d’aquest article amb el que ara aporta´re podem veure que els sufixos la majoria provenen de llatí , ja que és la amre de les llengës.

  he trobat aquest article molt interessant més quan anava buscan paraula per paraula.Ho he fet en castellà ja que és em costaba més traduir-ho:

  A, ad Significado:proximidad Adyacente: contiguo
  Ab, abs Significado:Separar, evitarAbstemio: que no bebe vino
  ante: Significado:delante Antesala: pieza delante de la sala
  Bi, bis: Significado: Dos o dobleBifurcación: dividir en dos
  Circun: Significado:Alrededor Circunvalar: rodear
  Co, col, con, com: Significado: Unión o colaboración Colegir: juntar.
  Cuadri, cuatri, cuatro:Significado:Cuatro Cuadriceps: músculo con cuatro inserciones en la parte inferior del muslo.
  Deci:Diez:Siginificado:Decigramo: décima parte del gramo
  Di, dis: Significado:Que se opone .Discordia: desacuerdo
  Ex:Significado:Que se ha dejado de ser Exempleado: empleado que deja de prestar un servicio
  Extra:Significado:Que rebasaSignificado:Extramuros: fuera del recinto de la ciudad
  Infra:Significado:Por debajo deInfrarrojo: radiaciones oscuras menos refrangibles que el rojo
  Inter:Significado:En medio o entre.Interceder. Pedir algo por otro.
  Intra:Signifcado:Dentro.Intramuros. En el recinto interior de una ciudad
  Multi:Significado:Numeroso.Multicolor: de muchos colores
  Octa, octo Significado:Ocho.Octava. Ocho días que siguen a una fiesta religiosa
  Omni:Significado:Que abarca todo.Omnisciente: consciente de todo
  Pen:Casi.Significado:Penillanura: meseta que resulta de la erosión de una región montañosa
  Pos(t):Significado:Después.Posdata: lo que se añade a una carta
  Pre:Significado:Antecede.Predicción: conjetura
  Pro:Significado:En lugar de Prosecretario: persona que suple al secretario
  Quinqu:Significado:De cinco.Quinquenal: que dura cinco años
  Retro:Significado:Hacia atrás.Retroactivo. Que obra sobre lo pasado
  Sub: Significado:Bajo Subalterno: que esta sujeto a otro
  Super, supra:Significado: Por encima de Superdotado: que tiene coeficiente intelectual superior
  Trans, tras:Significado: Mas alláTransformar: Cambiar de forma
  Tri :Significado:Tres,Tríceps: músculo que tiene tres cabezas.
  Un: Significado:Uno: Unicelular: de una sola célula
  Ulter, ultra:Significado:Que rebasa Ultramundo: otro mundo
  Viz, vice:Significado: En lugar de Vicepresidente: persona que suple al presidente
  Yuxta: Significado:Junto a Yuxtalineal: línea por línea

 25. Margalida Capellà Soler Post author

  Chaima, d’on has tret aquesta informació?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *