Medi físic

Nous recursos a l’apartat de medi físic

0

Les imatges emprades aquests dies tot parlant del climes i la vegetació d’Espanya i de Catalunya s’han incorporat a l’apartat de medi físic.

Aclariment sobre pràctica 5: embedir la foto de l’àlbum Picassa.

0

Aquest és un aclariment sobre el pas 4 de la pràctica 5. Quan vinculeu la foto de l’àlbum sobre Home que vau fer a la pràctica 3 amb la problemàtica corresponent, heu d’inserir a la cel.la corresponent el codi per a embedir.

Com podeu trobar el codi per a embedir? Quan esteu visualitzant la foto a Picassa, a la dreta podeu llegir “enllaçar a aquesta imatge”, si cliqueu, s’obren dues finestres a sota mateix, una amb l’enllaç (http:…………..) i una altra amb el codi d’embedir (). A la cel.la de la taula heu d’enganxar el codi d’embedir.

Ahir, a alguns de vosaltres us vaig indicar que enganxessiu la URL de l’enllaç. Dons ja veieu, em vaig equivocar, heu d’enganxar l’altre.

Pràctica 5: vincular les problemàtiques mediambientals exposades a l’aula amb el documental Home

0

Després d’analitzar el resultat de la pràctica 3, crec necessari fer una feina extra, que no tenia prevista per intentar vincular el que ens expliquen al documental Home amb la presentació sobre problemàtiques mediambientals realitzada a l’aula. Amb aquest objectiu farem una taula de dades a Google docs seguint aquestes instruccions:

1. Google docs: crea full de càlcul nou (títol: nom alumne_problematiques)

2. Els encapçalaments de les columnes (d’esquerra a dreta): nom de la problemàtica, definició, causes, exemple a Home, localització

3. La taula tindrà tantes fileres com problemàtiques hi ha a la presentació

Unitat 4 paisatge i medi ambient

4. A la columna “fotograma d’exemple” us haureu de remetre al vostre àlbum web Picassa on tingueu els fotogrames que vau seleccionar per a la pràctica 3. (Atenció, cal fer públic l’àlbum).

5. A la columna “localització” hem d’escriure el nom d’un estat, ciutat, coordenades geogràfiques, codi postal, etc, que Google maps reconegui.*Atenció: si al Picassa heu posat ja la ubicació de la fotografia, aquesta columna cal igualment.

6. Un cop que haguem completat la taula, dins del propi Google docs, escollirem crear un document nou, i clicarem a Fusion Tables.
7. Escollirem “New table”, Import table, From spreedsheet, i escollirem la taula que hem acabat d’elaborar de Google docs.
8. Visualize, map. El programa acostuma a reconèixer la columna que contè la informació geogràfica.
9. En cas que no reconegui la informació georeferenciada de forma automàtica, anireu a “file”,  “Geocoding” i escollireu la columna que conté la informació de la ubicació, és a dir la columna “localització” .
10. En visualitzar el nostre mapa, les nostres ubicacions apareixeran assenyalades amb un punt vermell. Clicant sobre el punt vermell, s’obrirà una finestra (pop-up windows) i podras consultar tota la informació que has vinculat a aquell cas.
11. Cal fer públic el mapa “Share”
12. Quan estiguis visualitzant el mapa, clica a “Get embeddable linK” i el copies
13. Vas al teu Google site, nou article amb el títol pràctica 5 i cliques sobre el símbol html del menú d’edició i enganxes el codi que has copiat.
14. Escriu sota del mapa la resposta a aquesta pregunta “He identificat al documental Home les problemàtiques mediambientals treballades a l’aula?”

PRÀCTICA TIC 3: DOCUMENTAL HOME

0

La propera pràctica TIC tractarà sobre el tema de les problemàtiques mediambientals globals. Amb aquest objectiu treballarem el documental Home, que és d’accés gratuit a través de Youtube

La feina és:

 1. Identificar les idees principals del documental
 2. De cada idea principal, heu de seleccionar un fotograma que considereu la  conté. D’imatges, heu de seleccionar un mínim de 10 i un màxim de 15.
 3. Després, pujareu els fotogrames a un àlbum web Picassa, titulat inicial del nom-primer cognom_home
 4. Un cop ja teniu l’àlbum, cal fer un comentari de cada imatge. En aquest comentari heu de justificar l’elecció del fotograma, és a dir, què es pot veure al fotograma i què s’explica en aquell moment del documental.
 5. Un cop fets tots els comentaris, farem públic l’àlbum, i l’inserireu al vostre lloc web. Publicareu un nou article “Pràctica 3: el documental Home”.
 6. Inserireu l’àlbum com a passi de diapositives.
 7. Sota l’àlbum, fareu un breu comentari del documental:
  • Any de publicació
  • Director i productora
  • Idees principals
  • Valoració personal del documental (mín. 50 paraules). En la valoració heu de parlar de com es tracten les problemàtiques mediambientals, la coherència o manca d’ella en el discurs, els recursos visuals emprats, la distribució geogràfica de les problemàtiques i d’altres que considereu oportú.

 

 

Pràctica TIC 2 Segona part

0

ELABORACIÓ DELS CLIMOGRAMES

 1. Hem d’obtenir les dades de temperatura i precipitació necessàries per a fer un climograma per a cada varietat climàtica present a Espanya.
 2. Elaborarem una taula per mesos amb aquestes dades i ho representarem. Cal tenir present que amb MS Excel podrem editar i millorar els detalls d’aquest gràfic (títol amb el nom de l’estació, subtítols amb l’altitud i les coordenades geogràfiques, proporció de les escales dels dos eixos verticals)
 3. Podem guardar cada climograma en un arxiu separat o bé tenir els quatre climogrames en un mateix arxiu, en fulls o pestanyes diferents.
 4. Pujarem l’arxiu-s a google docs.
 5. Un cop pujats els climogrames, en clicar a sobre i seleccionar-lo, a la part superior dreta apareix la paraula “gràfic”, i accedim a un despegable. Una de les opcions és “Publica el gràfic”, seleccionem com a opció de publicació “Imatge”, i el codi que apareix en el requadre serà el que utilitzarem per a inserir els climogrames en el mapa.

ELABORACIÓ DEL MAPA DELS CLIMES D’ESPANYA

6. A Google maps, crearem un mapa nou: climes d’Espanya

7. Amb l’eina de “fer formes” dins de línies, delimitarem els diferents dominis bioclimàtics d’Espanya. Cada domini bioclimàtic d’un color diferent i el nom de la varietat climàtica com a títol. En el requadre de descripció de la forma delimitada, descriurem els trets bàsic de la vegetació i de les aigües d’aquella varietat climàtica.

8. Amb l’eina de marcadors, situarem les estacions meteorològiques d’on hem pres les dades dels climogrames.

9. Després, editarem el marcador, tot clicant a l’opció “Edició d’html” on enganxarem el codi per a embedir del climograma corresponent, obtingut segons el que s’explica al cinquè pas.

10. En la mateixa finestra on hem enganxat el codi per a embedir el climograma, a sota d’aquest, escriurem un comentari breu del gràfic.

11. Per últim, anirem al nostre lloc web i publicarem un nou article titulat pràctica 2: Els climes d’Espanya.

12. En primer lloc inserirem el mapa elaborat i a continuació farem una descripció del mapa.

PRÀCTICA TIC NÚM.2: ELS CLIMES D’ESPANYA

0

1. A partir del mapa de distribució dels climes a Espanya, cal cercar les dades de quatre estacions meteorològiques que representin a cada varietat climàtica present.

2. Un cop clara la distribució, cerquem les dades de les localitzacions més adients a l’Agència Estatal de Meteorología

3. Amb les dades de temperatura i precipitació farem els climogrames corresponents. Aquí teniu unes instruccions de com fer-los amb excel.

4. Per últim, cada climograma serà un arxiu excel separat que portarà en el nom la inicial del vostre nom seguit del primer cognom_nom de l’estació. Pujareu cada arxiu al Google docs, i després el compartireu amb geobatcubelles@gmail.com.

Escalfem motors, l’inici de curs s’acosta

0

Dia Internacional de l’Aigua 2011

0

Aquest any el Dia Internacional de l’Aigua organitzat entre l’Agència de les Nacions Unides per als assentaments humans UN-Habitat vol conscienciar sobre el repte de l’abastiment d’aigua a les ciutats. Dos alumnes de Harvard han fet la seva interpretació d’aquesta problemàtica.

Per a reflexionar sobre la tragèdia del Japó

0

Riscos naturals: el terratrèmol del Japó

0

Map Japan Shift from Earthquake

Amb aquest mapa elaborat per ESRI es pot apreciar l’epicentre del terratrèmol que va tenir lloc davant la costa nordoreintal japonesa el passat divendres 11 de març de 2011. Els terratrèmols, així com els huracans es mesuren en funció de la destrucció que pot provocar i pel perill que pot suposar per la integritat física de les persones. Aquestes escales no són absolutes, ja que depén del tipus d’elements i materials constructius que es vegin afectats per la força de l’huracà o del terratrèmol. No obstant, en aquest cas, malgrat que el Japó sempre ha estat capdavanter en la construcció d’edificis resistents i de sistemes d’avis de tsunamis, la devastaió provocada per aquest seisme i el posterior tsunami serà un abans i un després en la seva història.

Go to Top