ELABORACIÓ DELS CLIMOGRAMES

  1. Hem d’obtenir les dades de temperatura i precipitació necessàries per a fer un climograma per a cada varietat climàtica present a Espanya.
  2. Elaborarem una taula per mesos amb aquestes dades i ho representarem. Cal tenir present que amb MS Excel podrem editar i millorar els detalls d’aquest gràfic (títol amb el nom de l’estació, subtítols amb l’altitud i les coordenades geogràfiques, proporció de les escales dels dos eixos verticals)
  3. Podem guardar cada climograma en un arxiu separat o bé tenir els quatre climogrames en un mateix arxiu, en fulls o pestanyes diferents.
  4. Pujarem l’arxiu-s a google docs.
  5. Un cop pujats els climogrames, en clicar a sobre i seleccionar-lo, a la part superior dreta apareix la paraula “gràfic”, i accedim a un despegable. Una de les opcions és “Publica el gràfic”, seleccionem com a opció de publicació “Imatge”, i el codi que apareix en el requadre serà el que utilitzarem per a inserir els climogrames en el mapa.

ELABORACIÓ DEL MAPA DELS CLIMES D’ESPANYA

6. A Google maps, crearem un mapa nou: climes d’Espanya

7. Amb l’eina de “fer formes” dins de línies, delimitarem els diferents dominis bioclimàtics d’Espanya. Cada domini bioclimàtic d’un color diferent i el nom de la varietat climàtica com a títol. En el requadre de descripció de la forma delimitada, descriurem els trets bàsic de la vegetació i de les aigües d’aquella varietat climàtica.

8. Amb l’eina de marcadors, situarem les estacions meteorològiques d’on hem pres les dades dels climogrames.

9. Després, editarem el marcador, tot clicant a l’opció “Edició d’html” on enganxarem el codi per a embedir del climograma corresponent, obtingut segons el que s’explica al cinquè pas.

10. En la mateixa finestra on hem enganxat el codi per a embedir el climograma, a sota d’aquest, escriurem un comentari breu del gràfic.

11. Per últim, anirem al nostre lloc web i publicarem un nou article titulat pràctica 2: Els climes d’Espanya.

12. En primer lloc inserirem el mapa elaborat i a continuació farem una descripció del mapa.