1. A partir del mapa de distribució dels climes a Espanya, cal cercar les dades de quatre estacions meteorològiques que representin a cada varietat climàtica present.

2. Un cop clara la distribució, cerquem les dades de les localitzacions més adients a l’Agència Estatal de Meteorología

3. Amb les dades de temperatura i precipitació farem els climogrames corresponents. Aquí teniu unes instruccions de com fer-los amb excel.

4. Per últim, cada climograma serà un arxiu excel separat que portarà en el nom la inicial del vostre nom seguit del primer cognom_nom de l’estació. Pujareu cada arxiu al Google docs, i després el compartireu amb geobatcubelles@gmail.com.