Les creences dels musulmans

Hi ha sis principis que conformen la creença (Imân) dels musulmans. Aquests principis són comuns també en el judaisme i en el cristianisme, excepte els punts tres i quatre, que fan referència a la creença en tots els profetes i llibres revel·lats, ja que la majoria de jueus no accepten a Jesús ni a Mahoma com a profetes, ni l’Evangeli i l’Alcorà com a llibres revel·lats, i molts cristians no accepten encara tampoc la figura de Mahoma com a últim profeta ni l’Alcorà, malgrat que s’està produint una obertura amb aportacions com la del prestigiós teòleg cristià suïs Hans Küng, que convida a jueus i cristians a acceptar a Mahoma com a últim profeta i a l’Alcorà com a últim llibre revel·lat.

Així, doncs, qui creu en els següents articles de fe pot considerar-se ‘creient’:

  1. Creure en Déu (Al·lah) i en la seva Unitat, és a dir, creure en el Déu Únic comú a totes les religions monoteistes.
  2. Creure que Déu té els àngels.
  3. Creure que Déu té els llibres revel·lats.
  4. Creure que Déu té els profetes.
  5. Creure en el dia del judici final o judici de la història, també conegut com a ‘dia de les Religions’.
  6. Creure en la providència, és a dir, en que tot vé de Déu, tant allò bo com allò aparentement dolent.

L’article nº 6 no anul·la la llibertat humana, ja que l’ésser humà segueix tenint llibertat per a actuar. En l’Alcorà es diu que tot vé de Déu, però a la vegada que el responsable immediat del mal és l’ésser humà. És a dir, l’ésser humà és lliure d’escollir les seves accions, però n’ha d’assumir les conseqüencies, i és Déu qui fa que es manifestin les conseqüències de les accions.

Els cinc primers articles de fe apareixen esmentats junts en algunes aleies o versicles de l’Alcorà, el sisè seria afegit amb la sunna. Dues de les aleies són les següents:

El enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor, y lo mismo los creyentes. Todos ellos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus Escrituras y en Sus enviados. No hacemos distinción entre ninguno de Sus enviados. Han dicho: <<Oímos y obedecemos. ¡Tu perdón, Señor! ¡Eres Tú el fin de todo!>>” (Alcorà, 2:285).

“¡Creyentes! Creed en Dios, en Su Enviado, en la Escritura que ha revelado a Su Enviado y en la Escritura que había revelado antes. Quien no cree en Dios, en Sus ángeles, en Sus Escrituras, en Sus enviados y en el último Día, ese tal está profundamente extraviado”. (Alcorà, 4:136).