Activitats per a la U.1.

  1. Explica què i quines són les religions del Llibre i quines característiques tenen en comú.
  2. Fés a la llibreta, de forma esquemàtica, l’arbre geneanològic del monoteisme.
  3. Explica de forma resumida quina és l’estructura i el missatge de la Bíblia.
  4. Explica de forma resumida quina és l’estructura i el missatge de l’Alcorà.
  5. Explica quina diferència hi ha entre llibre inspirat i llibre revelat.
  6. Posa exemples de correspondències de profetes i llibres sagrats entre la Bíblia i l’Alcorà.