Població

Articles de premsa per treballar la població a l’aula

0

Dins l’apartat de població, al final de la pàgina, hi ha l’enllaç a una carpeta compartida amb articles de premsa diversos recopilats des de l’any 2009. Els articles que es poden consultar tracten aspectes diferents estudiats dins d’aquest gran epígraf de la població, des d’aspectes de dinàmica i d’estructura de la població, com d’estudi dels moviments migratoris i les desigualtats.

Articles de premsa sobre població

Què conté l’Índex Sintètit de Benestar Social?

5

Una aproximació a aquest índex pot ser l’elaborat per la Diputació de Barcelona aplicat a l’àmbit local, L’Índex de Benestar Local (IBL). Aquest índex es construeix a aprtir de l’anàlisi de 22 indicadors repartits en 10 àmbits

Per a més informació sobre ISBL http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/mesura_benestar.pdf

Hermes, informació estadística municipal

0

Informe resum d’estadística dels municipis de la província de Barcelona a partir del programa Hermes de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat). Exemple de resum per al municipi de Cubelles:

Informació Estadística

Programa HERMES

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0

Espanya 2018

0

Enllaç a l’exercici sobre l’article titulat “Espanya en 2018: más jubilados, menos niños, menos inmigrantes

Sessió de dijous 18/04/13

0

A la classe de geografia vàrem veure aquesta conferència de Hans Rosling. El Sr. Rosling és professor de salut pública a l’Institut Karolinska de Suècia, a més de moltes altres coses. A més a més, és fundador de www.gapminder.com

En aquesta conferència de forma molt visual mostra el creixement de la població mundial des de 1960, fins el 2010 i previsions fins 2050. Què cal extreure d’aquesta conferència?
1. Situació de la població mundial el 1960
2. Evolució fins 2010
3. Previsions-possibilitats de creixement fins 2050.
4. De quina manera es pot aconseguir eliminar la pobresa, quines tres condicions ell considera que s’han d’aplicar?
5. Quines variables demogràfiques utilitza per explicar l’evolució?

Seria molt interessant que us anessiu familiaritzant amb les taxes demogràfiques i el seu càlcul. Així que la feina per dilluns (a banda de mirar el documental, els que no vau venir ahir a classe) és definir i trobar la fòrmula de Taxa bruta de natalitat (Tbn), Taxa bruta de mortalitat (Tbm), Taxa de mortalitat infantil (Tmi), Taxa de fecunditat (Tf), Índex sintètic de fecunditat, Esperança de vida, Creixement vegetatiu o natural, saldo migratori, creixement real.

Estadístiques sobre moviment natural a Catalunya des de 1990

0

Estadístiques sobre moviment natural a Catalunya des de 1990 facilitades per l’Idescat.

Variables demogràfiques

0

A la web de l‘Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, es poden consultar les dades que fan referència a demografia i qualitat de vida. Aquestes dades s’expressen a través dels següents indicadors, definits pel propi IDESCAT:

Estructura. Definicions

Grans grups d’edat (%): Percentatges dels grups d’edat 0-15, 16-64 i 65 i més respecte al total de la població. Per tal de garantir la comparabilitat dels indicadors d’estructura, s’utilitza per calcular-los el grup d’edat de 0 a 14 anys. A més, es presenta el percentatge de 0 a 15 anys, que correspon a la població que encara no ha arribat a l’edat legal de treballar.
Índex d’envelliment: Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de sobreenvelliment: Quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència juvenil: Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència senil: Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència global: Relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al grup comprès entre ambdues edats. Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents. S’expressa en tant per cent.
Índex de recanvi de la població en edats actives: Quocient entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones de 15 a 19 anys. S’expressa en tant per cent.
Relació de masculinitat: Quocient entre el total de població masculina i el total de població femenina. S’expressa en tant per cent.
Relació de nens per dones en edat fèrtil: Quocient entre la població infantil de 0 a 4 anys i la població femenina de 15 a 49 anys. S’expressa en tant per cent.
Densitat de població: Relació entre el nombre d’habitants i la superfície, expressada en habitants per quilòmetre quadrat.

Moviment natural de la població. Fecunditat. Definicions

Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l’indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d’una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S’expressa en tant per mil.
Taxa global de fecunditat general: Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys).
Indicador conjuntural de fecunditat: Expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida reproductiva, si al llarg d’aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat. S’expressa com a nombre mitjà de fills per dona.
Edat mitjana a la maternitat: Quocient entre el sumatori de les taxes específiques de fecunditat multiplicades per l’edat i l’indicador conjuntural de fecunditat.
Edat mitjana al primer fill: Quocient entre el sumatori de les taxes específiques de fecunditat multiplicades per l’edat i l’indicador conjuntural de fecunditat per als naixements de primer ordre.
Proporció de nascuts dins del matrimoni: Quocient entre els nascuts vius de mare casada i el total de nascuts vius. S’expressa en tant per cent.

Moviment natural de la població. Mortalitat. Definicions

Taxa bruta de mortalitat: Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.
Taxa de mortalitat infantil: Quocient entre les defuncions de menors d’1 any i els nascuts vius del mateix període. S’expressa en tant per mil.
Taxa de mortalitat estandarditzada per edats: Taxa que correspon a la xifra de defuncions, expressades per 100.000, que es registrarien en un àmbit si tingués la mateixa estructura per edats que una població estàndard fixada i les taxes de mortalitat pròpies. Aquest càlcul és especialment útil per fer comparacions, de tipus temporal o territorial, ja que té en compte l’efecte de l’estructura per edats.

Moviment natural de la població. Nupcialitat. Definicions

Taxa bruta de nupcialitat: Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.
Edat mitjana al matrimoni: Expressa el calendari mitjà d’accés al matrimoni considerant les taxes específiques per edat, i equival a l’edat mitjana en casar-se d’una generació fictícia que s’hagués casat amb les intensitats de nupcialitat per edat observades en un any determinat.
Edat mitjana al primer matrimoni: S’aplica la mateixa definició de l’edat mitjana al matrimoni, però restringint-nos als primers matrimonis o matrimonis de solters.

Moviment natural de la població. Creixement natural. Definicions

Taxa bruta de creixement natural: Quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Moviment migratori. Definicions

Taxa bruta de creixement migratori: Quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat del període. Per al període 1986-2001 el saldo migratori s’estima a partir de l’equació compensadora (creixement total = creixement natural + creixement migratori). Per a l’any 2002 i posteriors el saldo migratori es calcula sumant els saldos migratoris intern i extern. S’expressa en tant per mil.

Creixement. Definicions

Taxa bruta de creixement total: Quocient entre la variació en els efectius d’una població, expressada com a diferència entre la xifra d’habitants inicial i final d’un període, i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Llars i famílies. Definicions

Dimensió mitjana de la llar: Quocient entre la xifra total d’habitants que viuen en habitatge familiar i el nombre de llars. Expressa el nombre de persones per llar.
Taxa bruta de persona principal: Relació per quocient entre el nombre de persones que es registren com a persones principals (o el nombre total de llars) i la població que viu en habitatge familiar, i és l’invers de la dimensió mitjana de les llars.

Mapa de la distribució de la població de Catalunya per municipis 2011

0

Aquest mapa és el resultat del treball conjunt de tot el grup de geografia de 2n de batxillerat de l’Institut Cubelles. A partir d’un full de càlcul compartit a Google docs hem anat incorporant les dades per visualitzar-les a Fusion Tables: el nom dels 946 municipis de Catalunya amb les respectives coordenades geogràfiques i les dades de població per municipis (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2011, INE).

El municipis s’han distribuit en funció de la seva població en cinc intervals

Les instruccions estan al google site del geobatcubelles

Poc a poc, en els propers mesos anirem afegint més informació.

Comentar una piràmide de població

0

Aquí us adjunto la presentació del professor Isaac Buzo traduïda per Gabriel Roig:

Go to Top