A la web de l‘Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, es poden consultar les dades que fan referència a demografia i qualitat de vida. Aquestes dades s’expressen a través dels següents indicadors, definits pel propi IDESCAT:

Estructura. Definicions

Grans grups d’edat (%): Percentatges dels grups d’edat 0-15, 16-64 i 65 i més respecte al total de la població. Per tal de garantir la comparabilitat dels indicadors d’estructura, s’utilitza per calcular-los el grup d’edat de 0 a 14 anys. A més, es presenta el percentatge de 0 a 15 anys, que correspon a la població que encara no ha arribat a l’edat legal de treballar.
Índex d’envelliment: Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de sobreenvelliment: Quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència juvenil: Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència senil: Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Índex de dependència global: Relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al grup comprès entre ambdues edats. Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents. S’expressa en tant per cent.
Índex de recanvi de la població en edats actives: Quocient entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones de 15 a 19 anys. S’expressa en tant per cent.
Relació de masculinitat: Quocient entre el total de població masculina i el total de població femenina. S’expressa en tant per cent.
Relació de nens per dones en edat fèrtil: Quocient entre la població infantil de 0 a 4 anys i la població femenina de 15 a 49 anys. S’expressa en tant per cent.
Densitat de població: Relació entre el nombre d’habitants i la superfície, expressada en habitants per quilòmetre quadrat.

Moviment natural de la població. Fecunditat. Definicions

Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l’indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d’una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S’expressa en tant per mil.
Taxa global de fecunditat general: Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys).
Indicador conjuntural de fecunditat: Expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida reproductiva, si al llarg d’aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat. S’expressa com a nombre mitjà de fills per dona.
Edat mitjana a la maternitat: Quocient entre el sumatori de les taxes específiques de fecunditat multiplicades per l’edat i l’indicador conjuntural de fecunditat.
Edat mitjana al primer fill: Quocient entre el sumatori de les taxes específiques de fecunditat multiplicades per l’edat i l’indicador conjuntural de fecunditat per als naixements de primer ordre.
Proporció de nascuts dins del matrimoni: Quocient entre els nascuts vius de mare casada i el total de nascuts vius. S’expressa en tant per cent.

Moviment natural de la població. Mortalitat. Definicions

Taxa bruta de mortalitat: Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.
Taxa de mortalitat infantil: Quocient entre les defuncions de menors d’1 any i els nascuts vius del mateix període. S’expressa en tant per mil.
Taxa de mortalitat estandarditzada per edats: Taxa que correspon a la xifra de defuncions, expressades per 100.000, que es registrarien en un àmbit si tingués la mateixa estructura per edats que una població estàndard fixada i les taxes de mortalitat pròpies. Aquest càlcul és especialment útil per fer comparacions, de tipus temporal o territorial, ja que té en compte l’efecte de l’estructura per edats.

Moviment natural de la població. Nupcialitat. Definicions

Taxa bruta de nupcialitat: Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.
Edat mitjana al matrimoni: Expressa el calendari mitjà d’accés al matrimoni considerant les taxes específiques per edat, i equival a l’edat mitjana en casar-se d’una generació fictícia que s’hagués casat amb les intensitats de nupcialitat per edat observades en un any determinat.
Edat mitjana al primer matrimoni: S’aplica la mateixa definició de l’edat mitjana al matrimoni, però restringint-nos als primers matrimonis o matrimonis de solters.

Moviment natural de la població. Creixement natural. Definicions

Taxa bruta de creixement natural: Quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Moviment migratori. Definicions

Taxa bruta de creixement migratori: Quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat del període. Per al període 1986-2001 el saldo migratori s’estima a partir de l’equació compensadora (creixement total = creixement natural + creixement migratori). Per a l’any 2002 i posteriors el saldo migratori es calcula sumant els saldos migratoris intern i extern. S’expressa en tant per mil.

Creixement. Definicions

Taxa bruta de creixement total: Quocient entre la variació en els efectius d’una població, expressada com a diferència entre la xifra d’habitants inicial i final d’un període, i la població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.

Llars i famílies. Definicions

Dimensió mitjana de la llar: Quocient entre la xifra total d’habitants que viuen en habitatge familiar i el nombre de llars. Expressa el nombre de persones per llar.
Taxa bruta de persona principal: Relació per quocient entre el nombre de persones que es registren com a persones principals (o el nombre total de llars) i la població que viu en habitatge familiar, i és l’invers de la dimensió mitjana de les llars.