Organitzem el projecte “Art”

A l’hora de plantejar la metodologia del nostre projecte “Art”, els mestres teníem molt clar que volíem que els alumnes fossin els veritables protagonistes del seu procés d’aprenentatge i vam apostar per un canvi en la manera de treballar de com ho havíem fet fins aleshores, on era cada mestre el que decidia les activitats que es feien i la seva temporalització.

Per això, després de fer una formació sobre el Treball per projectes, vam decidir partir d’una gran pregunta que els alumnes haurien de contestar i de la qual anaven sorgint altres preguntes. Aquest pregunta inicial i les altres les vam escriure en un mural penjat a l’aula i les vam anar connectant amb un mapa conceptual, de manera que s’anava omplint a mesura que el projecte avançava i segons les inquietuds dels nens. Com que era la primera vegada que treballàvem d’aquesta manera, a l’alumnat a vegades els costava una mica i calia que els mestres els ajudessin, però en general, tots els docents vam quedar satisfets amb la feina feta i el procés seguit.

Un altre aspecte que volíem reforçar era el diàleg de grup i vam donar molta importància a l’escolta activa dels nens, generant espais de debat on tothom podia donar la seva opinió i on s’intentava arribar a conclusions conjuntes que ajudaven a tirar el projecte endavant. Al principi va costar, ja que l’alumnat feia aportacions repetitives o sense massa fons, però al llarg del projecte es va veure una millora, doncs cada vegada els nens se sentien més segurs en el tema i percebien que tant els seus companys com les mestres valoràvem les seves aportacions i les donàvem totes com a vàlides.

A Cicle Mitjà i Cicle Superior, també vam voler donar llibertat als alumnes a l’hora de triar la disciplina artística que volien fer, d’aquesta manera asseguràvem el seu interès i motivació, alhora que treballàvem la iniciativa personal i l’autonomia. 

Pel que fa a l’agrupació dels alumnes, al llarg del projecte s’ha treballat de diferents maneres: amb tot el grup, per parelles, individualment i també en petits grups, aplicant els rols del treball cooperatiu, que ara els nostres alumnes ja coneixen bé perquè es fa en altres àrees. 

 

COM FEM EL PROJECTE?

Es treballarà amb grups cooperatius i heterogenis de 5 alumnes cadascun de 2n ESO. Per fer els grups intervindrà el professorat de les àrees que formen part del projecte. Es formaran grups d’experts en un aspecte concret en el qual treballarà i s’especialitzarà cada grup (seran grups autònoms). Els alumnes escolliran les tasques a fer dins del propi grup, però cada alumne tindrà un rol rotatiu, d’aquesta forma tots els alumnes dominaran tots els aspectes treballats.

L’ equip docent del projecte explicarà el producte final a obtenir i les pautes principals de treball.

Es treballarà en diferents espais del centre: aules, biblioteca i pati.

El projecte s’iniciarà la setmana abans de les vacances de Pasqua del curs 2018/2019.

Els alumnes treballaran amb diferents eines digitals: blogs, pàgina web i xarxes socials del centre.

Cada grup de treball disposarà del seu propi blog, on anirà penjant tota la informació i treball que va desenvolupant dia a dia.

La durada del projecte serà d’una setmana (5 dies lectius).

METODOLOGIA

CICLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivell treballa un autor diferent, aquest any farem el projecte per nivells.

La durada serà d’una setmana per fer un treball a nivell interdisciplinar, tot i que prèviament s’haurà treballat l’autor en diferents sessions de plàstica. Lligat amb el tema també s’ha escollit la disfressa de carnaval.

CICLE MITJÀ

Els grups seran heterogenis per tal d’afavorir el bon funcionament dels grups.

3r: els grups es fan dins de la classe.

4t: els alumnes de les dues classes proposaran amb qui volen treballar i nosaltres intentarem respectar les seves propostes (tot i que pot ser que haguem de fer alguns canvis).

CICLE SUPERIOR

Agrupaments heterogenis (de 4 o 5 components) entre els alumnes del mateix nivell.

Davant de la proposta inicial, debat en petit grup sobre les diferents propostes de treball.

Farem uns rols de treball, que seran triats pels mateixos alumnes: Portaveu, organitzador, secretari i manteniment.

Introducció del tema:

 • Què sabem sobre el tema triat?
 • Què volem saber sobre el tema?
 • Elaboració de la rúbrica amb el grup, a partir dels criteris següents: Grau de participació al grup, grau d’assoliment del tema treballat, Valoració dels càrrecs desenvolupats i el resultat final del projecte.
 • Petit treball de recerca per grups, per situar-nos sobre el tema
 • Treball plàstic desenvolupat pels grups establerts.

COM HO PORTEM A LA PRÀCTICA?

A partir dels imprescindibles, ens vam posar a debatre sobre com millorar aquestes pautes per concretar-ho més i poder millorar-ho i portar-ho a la pràctica.

Vam anar desgranant punt per punt i vam anar parlant de com seria la millor manera de portar-ho a la pràctica, tenint en compte l’avaluació i com s’hauria de transmetre a les famílies.

Aquí teniu els acords per tirar endavant els projectes i la plantilla de planificació del projecte.

COM ENTENEM ELS PROJECTES AL XANDRI?

A l’hora de plantejar-nos qualsevol projecte (de la temàtica que sigui) hem decidit que tant la programació com l’avaluació es centrerà en l’ÀMBIT DE MEDI i les seves 4 dimensions. Evidentment això no vol dir que NOMÉS sigui de medi, sinó que hi hauran altres aprenentatges de tots els àmbits. 

Al llarg de la comunitat hem de garantir que cada alumne haurà treballat  TOTES les dimensions de l’ÀMBIT DE MEDI intentant no repetir-ne cap al llarg d’un curs escolar a no ser que ja s’hagin treballat totes. Entenem que la dimensió de ciutadania quedarà treballada pels projectes identitaris.

Com a proposta per l’any vinent plantegem:

 • Els projectes siguin de comunitat (4 grups)
 • Hi haurà 2 tipus de projectes: identitaris (organitzar festes, projecte transversal…) i temàtics (respondre necessitats, interessos personals…)
 • Els projectes identitaris són proposats per l’equip de mestres i amb una finalitat concreta.

Comunitat de petits: projecte transversal

Comunitat de mitjans: projecte de convivència, carnaval (presentació i judici), sant jordi i projecte transversal

Comunitat de grans: castanyada, nadales, pastorets, projecte de la sang (fira de Sant Sebastià) i Emprenedoria, projecte transversal. 

 • Els projectes temàtics responen a les necessitats i parteixen dels interessos personals. A Comunitat de petits i mitjans no se’ls hi pot demanar Què voleu saber? sinó la pregunta seria: amb aquest tema… què vols fer amb això? El docent guia, és molt important el diàleg i la conversa, partir de preguntes i que de la primera pregunta se’n generin d’altres, els projectes han de tenir un espai ampli de temps (intentar fer net per les vacances). 

En tots els projectes s’han de tenir en compte els imprescindibles i, sobretot, el que fa referència al treball en equip (diari d’equip, càrrecs…).

METODOLOGIA: EL NOSTRE PASSAT

GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA: 

L’alumne és el centre del projecte ja que sense les seves aportacions no es pot portar a terme. Els mestres guien i acompanyen el procés d’aprenentatge. És també imprescindible la col·laboració de la família.

La implicació dels alumnes és màxima. També requereix un grau important d’autonomia i decisió personal.  

 

GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA:  

La recerca o treball s’introdueix a partir dels interessos dels alumnes, es fa una línia cronològica personal bàsica amb la informació que els propis alumnes coneixen. Els alumnes s’adonen que els falten dades i veuen la necessitat de cercar-les, d’ordenar-les i compartir-les.

El projecte pot tenir derivacions que condueixin a altres recerques. 

 

MIRADA INCLUSIVA: 

Es planifiquen les eines de treball i es fan adaptacions d’accés als que tenen més dificultats ( escriure a l’ordinador, suports en l’escriptura i la lectura, ajuda dels companys, reducció de tasques…) Tot i ser activitats dirigides són força obertes i accessibles per tothom. 

 

IMPLICACIÓ DE L’ALUMNAT: 

L’ambient general és de participació i d’interès per conèixer i compartir les dades i experiències que aniran aportant tots i cadascun dels alumnes. S’espera també una actitud de respecte i valoració cap als altres. En tot moment es valora l’ajuda mútua i el diàleg entre ells. 

El docent acompanya tot el procés i els motiva a la participació.

 

ROL DE LES FAMÍLIES: 

Cal molta involucració de les famílies en gairebé tot el projecte. S’informa del projecte que es realitza i se’ls demana col·laboració ja que sense aquesta no es pot realitzar el projecte. Aquesta implicació és necessària per la recollida de dades i també per expressar emocions i sentiments vers moments molt especials de la vida dels nens. 

 

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DE LES ARTS: 

Tal com consta en l’apartat d’aspectes transversals la creativitat és un element important en tot el projecte.

Projecte de l’Ós Bru

El nostre projecte va ser triat pels nostres propis alumnes per la setmana de Carnaval.

El tema escollit va ser l’ós Bru i, conjuntament amb l’AMPA de l’escola que va fer la carrossa pel Carnaval del poble, vam elaborar les disfresses i fer un treball d’investigació sobre aquest animal.

Van participar moltes families i persones externes per ajudar i realitzar xerrades. Una de les conferències estrelles va ser la de’n Jaume Sañé, expert en temes d’óssos.

A les tardes del projecte vam fer grups barrejats per fer les disfresses de tota l’escola amb la participació de dos familiars per grup i alumnes de l’institut del poble. Els agrupaments durant els matins van ser diversos entre cicles i es va prioritzar el treball cooperatiu dins les aules per fer el treball d’investigació.

La cloenda del projecte va ser una rua a la plaça del poble amb tot el material realitzat pels alumnes i amb un berenar comunitari amb les families de l’escola.

 

El resultat final va ser una nova metodologia de treball durant el projecte afegint la participació de persones externes del centre i una nova forma d’avaluació per rúbriques.

L’any que ve repetirem!!

metodologia de treball

La manera de treballar el projecte és a  través de fer-nos preguntes i hipòtesis, d’experimentar, fer assajos i comprovacions, etc. Per fer-ne una petita pinzellada: el primer any del projecte s’havia plantat tant planter com llavors. Aquell hivern va nevar i per tant vam començar a plantejar dubtes i a fer-nos preguntes com ara, creixeran si estan coberts de neu, i si fa tant fred…? i d’aquesta manera, a través d’hipòtesis, vam descobrir  que la neu havia provocat  efecte hivernacle i per tant havien crescut.

També es va treballar la mesura de creixement per saber  per exemple com repartir 16 enciams dins la taula de cultiu o quant haurien de mesurar les canyes per aguantar les tomateres, es van documentar diferents possibilitats de germinació i creixement, vam treballar el volum i les fraccions per a posteriorment fer colònia amb plantes aromàtiques, gràfiques a través del pluviòmetre, estudi de les parts de la planta quan hi ha la recollida, etc.

Metodologia – Salvem el nostre entorn!

El grup en què s’ha portat a terme el projecte és molt reduït. Són quatre alumnes amb necessitats educatives especials. Hem treballat fent servir una metodologia activa, participativa i globalitzada que parteix dels interessos del propi alumnat.

Així, doncs, l’agrupació sempre ha estat la mateixa: treball cooperatiu amb tot el grup i proposta d’algunes activitats individuals per atendre la diversitat i respectar els diferents ritmes de treball.

A partir de les diferents informacions, hem creat un mapa conceptual per organitzar les idees i continguts que anaven apareixent.

Ens hagués agradat tenir més temps, però només hem disposat de 5 sessions de dues hores i no hem pogut veure tot el que ens havíem proposat al principi.

METODOLOGIA

La metodologia  que hem dut a terme ha anat variant segons les tasques que tocava anar realitzant. Una part més individual de recerca d’informació per després posar en comú i treballar a partir de grups cooperatius que es converteixen en grups d’experts assignant diferents rols (secretari, disseny, dibuixos, lletra…) i fent-los responsables de que l’èxit del resultat final dependrà del granet de sorra de cadascú. Es reparteixen els aspectes que volen treballar o investigar de cada animal marí que es corresponen a les preguntes que ells s’han anat fent. Una part més col·lectiva en la part comuna sobre els oceans i el planeta terra del dossier d’aprenentatge i en la sortida al CRAM per conscienciar sobre la problemàtica amb la que es troben els animals marins.

Totes les decisions i acords entre el grup classe i els grups d’experts s’han pres de forma democràtica a partir de votacions.

Al realitzar aquest projecte han intervingut diferents àmbits (medi, lingüístic, artístic, digita, valors i matemàtic)

L’espai utilitzat per desenvolupar el projecte ha sigut principalment les aules ordinàries de tercer, en algun moment puntual l’aula d’informàtica i també el teatre /gimnàs de l’escola per realitzar les exposicions orals. Les exposicions o presentacions els ha permès compartir el que havien après els diferents grups d’experts entre els mateixos alumnes de tercer i en aquest cas també els alumnes de quart.

Metodologia La Forja

Les diferents metodologies que hem utilitzat són:

 • A partir de situacions que s’han donat a l’aula.
 • A partir de la reflexió a l’aula de diferents temes que van sorgint.
 • A partir de contes, curtmetratges i la caseta de les emocions positives.
 • També hem introduit el role playing per provocar situacions emocionals.

Tal i com hem comentat, i potser per les situacions que hem viscut, no l’hem enfocat tan com un projecte de recerca per part dels alumnes, sinó com a un treball diari a partir de les necessitats que han anat sorgint. Però sobretot, també, com un reforç de les emocions positives de cada infant.