La veu de l’alumnat del documental “A l’altra banda de la via”

Un cop finalitzat el projecte, hem demanat a l’alumnat l’opinió personal per tal de millorar alguns aspectes i tenir-los en compte per als propers cursos. Se li demana que descrigui tres aspectes positius i tres de negatius. La percepció general de l’alumnat ha estat molt positiva.

Avaluació del documental “A l’altra banda de la via”

AVALUACIÓ DEL DOCUMENTAL  

Per tal d’avaluar les tres matèries implicades en el projecte del documental, és a dir, els mòduls de Llengua catalana III, Moviments migratoris i Tecnologia, ens hem servit d’una part de la nota pròpia de la matèria sumada a una part de la nota corresponent al projecte documental.

Cada mòdul es valora amb un 40% de la nota pròpia de la matèria i un 60% de la nota obtinguda del rodatge del documental.

Un requisit indispensable per aprovar cadascun dels mòduls és que cal superar les dues parts per separat amb una nota superior a 5, tant pel rodatge, com pel mòdul.

Rodatge (60%):

Avaluació persona experta

Autoavaluació

Coavaluació

Avaluació professorat

Matèries (40%)

S’han emprat els mateixos indicadors d’assoliment en tots els instruments d’avaluació: avaluació de la persona experta, autoavaluació, coavaluació i avaluació del professorat.

A més, un altre instrument d’avaluació ha estat el diari de rodatge que l’alumnat ha anat elaborant al llarg del procés. En aquest diari, cada persona descriu la funció desenvolupada, el sentiment de complicitat al grup, la percepció d’haver aportat o beneficiat el grup, la resolució d’imprevistos i les opinions personals.

Producte final del documental “A l’altra banda de la via”

Producte final

L’alumnat de GES 2 matí i GES 2 implicat en aquest projecte-documental ha de participar en la seva planificació i pensar una temàtica afí als moviments migratoris i que pugui treballar competències en les matèries de Llengua catalana, Moviments migratoris i Tecnologia.

Així doncs, cal formular la temàtica i el format (narració, imatges, veu en off, entrevistes…) de manera col·lectiva, ja que el documental el realitza conjuntament tot l’alumnat dels dos torns.

Per fer aquestes tasques de caire més tècnic, tenim una persona experta en el camp audiovisual, la Cèlia Torns, que durant les primeres sessions ens ofereix, tant a professorat com a alumnat, un bagatge teòric sobre el qual podrem experimentar en les sessions posteriors dedicades a la gravació, on també ens acompanya. A més a més, sempre tenim el seu suport quan sorgeixen dubtes o necessitem resoldre qüestions que es van presentant.

Al mòdul de Tecnologia també es construeix una maqueta a escala 1:200 dels habitatges Montseny, grup on es troba ubicada l’escola, fil narratiu del documental.

Com es presenta el producte final?

D’una banda es crea un tràiler de 3 minuts de duració que es presenta en diversos espais, com ara jornades de professorat i grups-classe de l’escola, per tal de generar interès i curiositat.

L’estrena del documental serà pública durant la festa de final de curs, un vespre del mes de juny, on són convidats tant l’alumnat, com les seves famílies, amigues, amics, entorn, associacions del barri, gent que ha participat en el documental (persones entrevistades, arquitecte, historiador, persones que han passat per l’escola…) i, en definitiva, tota la gent que vulgui acudir, ja que es tracta d’una festa oberta al barri i a la ciutat de Vic.

 

 

Implementació del documental “A l’altra banda de la via”

Coordinació del professorat

El professorat implicat en el projecte es troba setmanalment per tal d’actualitzar el treball fet i acordar la planificació de la setmana següent. Per fer efectiva aquesta coordinació es treballa amb un calendari compartit i editable que permet conèixer a què es dedica cada sessió (sessions amb l’experta, entrevistes, rodatges, consulta als arxius municipals, presentació de l’arbre genealògic, càlculs d’escales…).

Autoregulació del procés d’aprenentatge de l’alumnat

La principal eina per la regulació de l’aprenentatge és el diari de rodatge, a través del qual l’alumnat reflexiona sobre la seva actuació durant cada sessió de rodatge, de quin ha estat el seu rol, si l’ha portat a terme adequadament, la interacció amb la resta de membres de l’equip i les solucions aportades als imprevistos que van sorgint.

Documentació del procés d’aprenentatge

El professorat registra mitjançant vídeos i fotografies el procés d’aprenentatge, que es van compartint a la web del centre i a les diverses xarxes socials (Twitter, @cfaMontseny; Instagram @cfa_montseny).

 

Metodologia del documental “A l’altra banda de la via”

L’organització de les activitats és en funció de la matèria:

  • Rodatge: l’experta audiovisual realitza tres sessions de la teoria audiovisual a l’aula. A les sessions de gravació, aquesta assigna un rol a cada alumne/a: fer servir la claqueta, gravar el so amb el micròfon, anotar el codi dels arxius d’àudio per coordinar-los amb els minuts de les seqüències, gravar el vídeo, col·locar els micròfons a les persones entrevistades, fer-los preguntes, etc.
  • Moviments migratoris: es tracta la realitat sociocultural que es troba al barri i el rerefons històric. Primerament, l’alumnat exposa la seva història vital a través del seu arbre de família. A continuació, cada alumne/a estudia una etapa de la història de les migracions a Catalunya i la presenta a l’aula.
  • Llengua catalana: es treballa la llengua catalana en situacions pràctiques. Es formulen les preguntes per a les entrevistes i es fa el buidatge d’aquestes per crear el guió i la veu en off. També es recullen tots els passos de la filmació en un diari de rodatge de forma individual.
  • Tecnologia: es construeix una maqueta del barri que apareix en forma de time-lapse al documental. La construcció de la maqueta es distribueix en grups de tres o quatre persones. Per elaborar la maqueta, es tracten els conceptes del procés tecnològic i de dibuix tècnic i s’aprèn a calcular les escales.

Planificació del documental “A l’altra banda de la via”

El primer dia de classe s’exposa a l’alumnat que durant aquell trimestre han de realitzar un documental on seran implicades les matèries de socials (Moviments migratoris), Català i Tecnologia. Els diem que per tota la part tècnica vindrà una persona experta que ens explicarà la teoria audiovisual i ens conduirà pel procés de gravació i muntatge.

Amb aquestes premisses l’alumnat ha de pensar què vol explicar sobre moviments migratoris, en català i cal introduir algun aspecte de la tecnologia.

L’alumnat, acompanyat pel professorat implicat, ha decidit que farà el documental sobre la història del barri a través de la seva escola, situada en barri d’acollida de persones immigrants. També es planteja construir la maqueta del barri.

Un cop triada la temàtica i el fil conductor, es treballa el guió, a qui fer entrevistes, on gravar, la veu en off…, tot utilitzant el català com a llengua vehicular.

Aquesta proposta garanteix els interessos reals de l’alumnat ja que elles i ells trien què volen explicar, qui entrevistaran, com ho faran, on rodaran, on cercaran la informació, etc.

Amb l’alumnat es va reflexionant tot allò que va aprenent i també es comparteix des de l’inici com serà l’avaluació del projecte.

La idea és que el documental s’estreni a la festa de final de curs, es comparteixi a les xarxes socials i es pugui presentar a algun concurs.

Qui som? Professorat implicat en documental “A l’altra banda de la via”

Som el professorat de les matèries de Llengua catalana, Tecnologia i Moviments migratoris del  GES (Graduat en Educació Secundària) de l’escola d’adults Montseny i formem part de l’equip impulsor de la XCB. hem acompanyat el nostre alumnat del segon nivell en l’elaboració del projecte documental “A l’altra banda de la via”. Aquest és el segon projecte documental que realitzem al nostre centre. Ens vam iniciar  el curs passat amb un projecte documental anomenat “Ment oberta, món obert” on exploràvem i documentàvem diferents experiències migratòries reals.

En aquest nou projecte hem volgut anar enrere en el temps per conèixer la història de la nostra escola i el barri on està ubicada, les “cases barates” de Vic.