AROUND THE WORLD IN 80 DAYS_AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte ha estat formativa, ja que hi ha una part que ha decidit la mestra com s’avaluarà i formadora, on els infants han tingut la oportunitat de poder decidir què i com avaluar-se. A més, s’han co-avaluat i autoavaluat abans i després de presentar els productes finals.

A continuació us deixem unes fotos on es mostren diferents eines d’avaluació que hem utilitzat durant el projecte:

 

 

IMPLEMENTACIÓ_80 DAYS AROUND THE WORLD

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Per implementar el projecte “Around the world in 80 days” vam crear una carpeta d’aprenentatge on hi vam anar recollint tota la documentació que vam necessitar per poder assolir els objectius proposats a l’inici del projecte.

Els passos generals per desenvolupar el projecte van ser:

  1. Compartir els objectius amb l’alumnat i fer-los conscients de la importància d’aprendre noves llengües.
  2. Adonar-se de quina informació prèvia sobre el conte, guia de viatges i descripció de paisatges tenien i anar-la relacionant amb el que anàvem treballant a l’aula. Ho vam fer amb una base d’orientació. 
  3. Cercar informació amb l’ús de les TIC (Chromebooks).
  4. Presentar oralment i per escrit els productes finals.
  5. Anotar el que vam anar aprenent al llarg del projecte a la graella KWL.
  6. Dotar d’espais de reflexió durant el projecte per poder discutir el que aprenien i com s’organitzaven en grups cooperatius.

A continuació us deixem un recull de fotos dels materials utilitzats durant el projecte:

METODOLOGIA_AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

La metodologia emprada per dur a terme aquesta família de seqüències didàctiques ha estat per una banda l’aprenentatge basat en projectes (ABP), tenint en compte especialment la part d’avaluació. D’altra banda ens hem basat en el curs la metodologia de Tractament integrat de les llengües (TIL).

Tenint en compte la metodologia i l’enfocament que volíem treballar, vam decidir que la millor manera era treballar per grups cooperatius. Cada alumne/a tenia un rol a seguir i el dia següent en feia un altre, de manera que tots els alumnes de cada grup van passar per tots els rols.

Implementar el treball cooperatiu no sempre és fàcil, és per això que creiem que és important tenir espais de reflexió de com s’està portant a terme el projecte.

Aquests són els 4 rols que vam otorgar a cada grup:

Per tenir una mica més clar què anàvem a treballar se’ls va facilitar als alumnes una taula KWL (Què sabem, què volem saber i què hem après). D’aquesta manera podíem anar seguint si anàvem complint els objectius inicials i si apreniem nous conceptes.

Per avaluar als alumnes vam realitzar exposicions orals on es van avaluar entre ells, així com també vam realitzar reflexions individuals. La mestra també ha anat agafant notes de totes les dimensions treballades i ha observat el treball diari dels alumnes.

PLANIFICACIÓ_AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

El projecte va néixer de la necessitat de crear una nova línia d’escola relacionada amb l’àrea de llengua (català, castellà i anglès) i també per millorar els resultats en les produccions escrites dels alumnes, ja que és on veiem que hi hem de posar més èmfasi.

Davant d’aquesta situació la direcció de l’escola ens va oferir participar en la formació Avancem. Així doncs, cada dimarts a l’hora de comissió, les mestres encarregades de llengua vam formar-nos per dissenyar  una família de seqüència didàctica per cinquè de primària,  on s’englobés una mateixa tipologia textual i una mateixa temàtica a seguir.

Així va ser com ens vam organitzar:

Aquest projecte l’hem dut a terme durant el tercer trimestre.

PRESENTACIÓ_AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

Bona tarda,

som els mestres de l’escola Dr. Joaquim Salarich de Vic. Enguany estem fent la formació de Xarxa de competències bàsiques centrant-nos en l’avaluació i ens hem estrenat fent el curs d’Avancem dins de la comissió de llengua de l’escola.

A la nostra escola treballem per projectes durant tres dies a la setmana a des del cicle inicial fins al cicle superior. Per altra banda, a educació infantil també elaboren els seus projectes i a més a més, treballen per ambients.

En aquest blog ens centrarem en el projecte que hem portat a terme a cinquè de primària dins de la formació Avancem. El blog es titula “Around the world in 80 days”. Un dels objectius prinicpals del projecte és millorar la dimensió d’expressió escrita a partir d’un text de gènere descriptiu amb les tres llengües que s’imparteixen a l’escola.

Com a centre ens agradaria poder compartir el nostre projecte, així com també aprendre de tots els altres claustres que esteu vinculats a Xarxa de competències bàsiques.

Si voleu veure com treballem a l’escola us deixem l’enllaç de la nostra pàgina web:

http://escolasalarich.net/