AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte dels animals marins, es porta a terme a partir dels resultats que s’han fet visibles al llarg de tot el procés d’aprenentatge i també a través de l’autoavaluació i la coavaluació.

Els instruments d’avaluació han estat:

 • L’observació a l’aula
 • Les tasques individuals del dossier
 • El mural expositiu fet en grups cooperatius
 • Autoavaluació del rol i paper que han dut a terme dins el grup cooperatiu
 • Rúbrica de coavaluació acordada amb els alumnes per assajar la presentació
 • La presentació oral
 • Rúbrica d’autoavaluació al finalitzar el projecte

El projecte ens ha permès avaluar competències bàsiques transversals de diferents àmbits.

En el cas per exemple de l’àmbit digital:

 • Utilitzar eines i entorns digitals per tal d’obtenir informació i per realitzar la presentació

En el cas de l’àmbit personal i social:

 • Ser capaços de manifestar confiança i seguretat en ells mateixos
 • Assolir diferents hàbits d’aprenentatge
 • Saber planificar i organitzar el que cal fer.
 • Ser capaç d’aportar idees, respectant les dels altres.

   

PRODUCTE FINAL

El producte final més vivencial i evident pels alumnes és l’exposició o presentació a la resta de companys. Han de superar la vergonya, saber transmetre allò que han après i fer-ho el més atractiu possible. Es preparen prèviament, s’autoavaluen i acordem a traves de rúbriques quina serà la millor manera de fer-ho.

La comunicació oral serà la clau per arrodonir el treball de quasi trimestre i mig. A partir del seu mural expositiu projectat hauran de repartir-se i saber que explica cadascú de forma resumida, clara i concisa

CLIQUEU LA IMATGE PER VEURE EL SUPORT VISUAL QUE TENIEN ELS ALUMNES

Els vídeos i les imatges de la presentació es comparteixen al blog de l’escola perquè tots els alumnes i comunitat educativa incloses les famílies i tingui accés.

 

IMPLEMENTACIÓ

La implementació del nostre projecte l’hem dut a terme a partir dels coneixements previs dels alumnes i de les noves preguntes a les que volien donar resposta.

A partir de molts recursos digitals i escrits van anar trobant resposta a la pregunta inicial, cada grup de tercer la seva: quins són els animals marins perillosos i/o verinosos, quins són els que estan en perill d’extinció i quins viuen a les profunditats marines. Van anar trobant curiositats i van anar arribant a conclusions després de veure que hi havien punts comuns i claus en tots els ecosistemes. També vam escollir tres logos: un logo que representaria el nostre projecte i que encapçalaria totes les tasques individuals del nostre dossier d’aprenentatge i els altres dos un per la portada i l’altre per la contraportada del dossier.

El següent pas va ser que cada grup d’experts va triar 2 animals de cada pregunta repte i  llavors les mestres vam elaborar una fitxa resum de cada animal acordada amb els alumnes. D’aquests animals seleccionats a partir dels seus propis criteris van haver d’escollir un, el seu preferit, per fer un mural expositiu que van planificar en grups cooperatius amb les característiques més evidents i amb les curiositats que creien interessants de compartir amb la resta de companys/es.

METODOLOGIA

La metodologia  que hem dut a terme ha anat variant segons les tasques que tocava anar realitzant. Una part més individual de recerca d’informació per després posar en comú i treballar a partir de grups cooperatius que es converteixen en grups d’experts assignant diferents rols (secretari, disseny, dibuixos, lletra…) i fent-los responsables de que l’èxit del resultat final dependrà del granet de sorra de cadascú. Es reparteixen els aspectes que volen treballar o investigar de cada animal marí que es corresponen a les preguntes que ells s’han anat fent. Una part més col·lectiva en la part comuna sobre els oceans i el planeta terra del dossier d’aprenentatge i en la sortida al CRAM per conscienciar sobre la problemàtica amb la que es troben els animals marins.

Totes les decisions i acords entre el grup classe i els grups d’experts s’han pres de forma democràtica a partir de votacions.

Al realitzar aquest projecte han intervingut diferents àmbits (medi, lingüístic, artístic, digita, valors i matemàtic)

L’espai utilitzat per desenvolupar el projecte ha sigut principalment les aules ordinàries de tercer, en algun moment puntual l’aula d’informàtica i també el teatre /gimnàs de l’escola per realitzar les exposicions orals. Les exposicions o presentacions els ha permès compartir el que havien après els diferents grups d’experts entre els mateixos alumnes de tercer i en aquest cas també els alumnes de quart.

PLANIFICACIÓ

Aquest any ens hem proposat al cicle mitjà treballar per projectes triats pels propis alumnes.

Aquest és un projecte de nivell, en aquest cas tercer A, tercer B i tercer C.  És un projecte escollit pels mateixos alumnes. A partir dels seus interessos es van elaborar unes llistes de possibles projectes a treballar per classes. Posteriorment ens vam trobar per decidir votant quin seria finalment el tema escollit a treballar pels tres grups classe: els animals marins.
S’ha elaborat una part comuna on s’ha treballat de forma general el tema i després cada grup classe s’ha especialitzat en un determinat aspecte: animals verinosos i/o perillosos, animals en perill d’extinció i animals de les profunditats marines.
Cada grup classe per grups cooperatius s’ha especialitzat en  animals diferents del tema específic.
El tema dels animals marins ha permès als alumnes conèixer i comprendre millor el món que els envolta: com és el planeta terra, quina part és aigua, els continents, els oceans, els mars…

La motivació per activar el projecte ha sigut la sortida al CRAM (Centre de recuperació d’animals marins).

El producte final s’ha diversificat en:

 • Dossier d’aprenentatge amb el recull de les diferents activitats realitzades a nivell individual.
 • Mural expositiu elaborat pels grups cooperatius fent un resum de l’animal escollit per transmetre a la resta del grup-classe.
 • Exposició oral ( tipus Petxa-kutxa) amb suport visual power point davant d’altres companys/es i/o pares al teatre de l’escola.

 

QUI SOM: ESCOLA POMPEU FABRA

Hola a tothom!

Som el grup impulsor de l’escola Pompeu Fabra de Manlleu. Aquest és el tercer any que formem part de la xarxa. El grup està format per 24 mestres de tots els cicles amb inquietud i ganes de millorar la pràctica docent.

Aquest any us presentem el projecte dels Animals Marins que hem fet al curs de tercer de primària.