Implementació del projecte Codi secret

IMPLEMENTACIÓ

La implementació s’ha fet durant un quatrimestre, amb una ferqüència de dues hores setmanals i, amb la presencia de dues professores a l’aula, una de l’àmbit matemàtic i l’altra cientificotecnològic.

Cada joc, s’ha complementat amb un document en format lliure, contenint les instruccions del mateix.

Durant la realització del projecte, els alumnes, de forma grupal havien de realitzar un dietari (full de seguiment o dietari ) on apuntaven què havien après de nou i les propostes per millorar els objectius encara no assolits. Al mateix temps per tal d’organitzar-se la feina del grup, calia també realitzar una planificació de les tasques. Se’ls va oferir una plantilla per facilitar-los la feina que vam anomenar pla de treball.

També calia  consignar les dates clau que l’alumnat havia de tenir en compte per a la realització del projecte (p.e. lliuraments, sessions de revisió, dates de presentació d’esborranys o altres productes intermitjos) Aquestes van ser:

Setmanes Dates Continguts Dates clau
1-5 5/02/19

7/03/19

Presentació.

Introducció als codis

6-7 12/03/19

21/03/19

Disseny del projecte 21/03/19: Presentació “Fitxa del joc”
8-10 26 /03/19

25/04/19

Desenvolupament del projecte 25/04/19: Presentació “Instruccions del joc”
11-14 30/04/19

23/05/19

Construïm el projecte 07/05/19: Presentació “Com estem construint el joc”
15-17 28 /05/19

6/06/19

Exposició-Presentació del projecte . 28 /05/19: Presentació-Exposició al grup classe  del joc i del procés del projecte.

PLUJA D’IDEES Ara va de debò!

Abans de la pluja d’idees es va informar als alumnes del calendari, les tasques, els objectius i les competències a desenvolupar.  D’aquesta manera es fa un pas més en la implementació del projecte, compartint amb els alumnes com se’ls avaluarà. Tota la informació es va recollir en una carpeta al drive i va ser compartida amb els alumnes. D’aquesta manera en qualsevol moment es podia consultar.(Pluja d’idees)