Planificació – Projecte Free Tour per Manlleu

El “leit motiv” del projecte és aconseguir que l’alumne conegui el seu entorn i sigui capaç de valorar què hi ha a la seva ciutat. D’aquesta manera hem pensat que el fil conductor de tot plegat seria fer una guia turística de la ciutat on cada grup d’alumnes aporta la seva visió dels espais que considera més interessants responent a la pregunta: vols saber perquè Manlleu és “guay”?

El títol del projecte: Free Tour per Manlleu, està relacionat amb la idea de que cada grup dissenya una ruta personalizada segons el seu interès, fomentant el desplegament de la seva visió de la ciutat i la manera de destacar-ne els punts forts utilitzant la seva creativitat. D’aquesta manera incorporem els interessos dels alumnes deixant que valorin el que els agrada de la seva ciutat sense cap condicionant i per tant la ruta serà la que recomanaríen a un amic seu que arribés de nou a Manlleu.

Hem mirat de contextualitzar el projecte a partir de la visualització de diferents maneres de realitzar una exposició per part de diferents guies turístics, per tal de que els alumnes captin les maneres d’aconseguir interessar als visitants d’una ruta.

La manera que hem cregut més adequada de presentar el producte final mirant d’unificar els diferents continguts treballats és realitzar la ruta de manera efectiva davant dels altres grups que fan el paper de visitants, on a cada punt d’interès escollit es realitza una dinàmica activa per fer participar als visitants de la ruta.

La idea doncs ha estat planificada per poder treballar al màxim les competències transversals tant les personals com especialment la digital a través de  fer anar l’eina de Google Maps.

Producte final – Projecte Free Tour per Manlleu

Els alumnes han de fer un freetour on han d’explicar la zona del poble que han triat. Han de fer com si fossin els guies turístics dels altres grups de companys i explicar-los els edificis més emblemàtics, els serveis que hi ha a la zona  així com d’altres curiositats i informacions.

Alumnes argumentant la ruta que han escollit

Ruta per Manlleu a l’hora de projectes

Alumnes fent de guies per Manlleu

La veu dels alumnes – Projecte Free Tour per Manlleu

El parer dels alumnes ha estat el següent:

 • Els ha agradat fer una ruta (estudi) de la seva població
 • Els ha agradat seleccionar quins llocs visitarien (segons els seus interessos)
 • Els ha agradat que el projecte surti del centre
 • Els ha agradat com els han acollit les diferents empreses que han visitat
 • Els ha semblat correcte el temps que han tingut per fer el projecte
 • Els ha semblat correcte l’acompanyament i bon rotllo dels professors del projecte

Hem fet també unes gravacions on els alumnes expliquen de primera mà quina ha estat la seva opinió i valoració sobre el projecte.

Avaluació – Projecte Free Tour per Manlleu

En aquest projecte avaluarem que siguin capaços …

 1. D’utilitzar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos senzills de tipologia diversa.
 2. De llegir, comprendre i interpretar textos escrits senzills, captant el sentit global, identificant la informació rellevant i extraient informacions concretes. Creació i exposició oral de la ruta feta per Manlleu
 3. D’identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s’obtinguin de qualsevol font d’informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu.

Avaluació de les competències bàsiques transversals de l’àmbit digital

 • D’utilitzar les eines i entorns digitals adients al treball a realitzar
 • De realitzat activitats col·laboratives a través de les eines més adients.
 • De crear, gestionar i participar en entorns de treball col•laboratiu digital d’aprenentatge.

Avaluació de les competències bàsiques transversals de l’àmbit personal i social:

–  De manifestar confiança i seguretat en si mateix.

– D’utilitzar un llenguatge objectiu per parlar d’ell mateix.

– De valorar les pròpies capacitats i possibilitats en els diferents àmbit.

– Hàbits d’aprenentatge:

Manifestar curiositat davant  de nous reptes o situacions.

Ser constant en la realització  de les tasques encomanades.

De reconèixer errors i mostrar-se disposats a esmenar-los.

– Planificació dels aprenentatges i organització del coneixement:

Prioritzar les tasques que ha de  realitzar segons els objectius.

Utilitzar el quadern de l’equip eficientment.

– De comprometre’s amb les decisions preses en els diferents espais de participació.

– D’aportar idees en benefici de la convivència.

– Defensa el propi posicionament respectant el dels altres.

Metodologies – Projecte Free Tour per Manlleu

TREBALL EN EQUIP, TREBALL COOPERATIU

Per desenvolupar els projectes, treballem en equip. Però treballar en equip no necessàriament significa treballar cooperativament! Per aquest motiu, des d’inici de curs hem anat introduint les eines metodològiques per garantir la cooperació:

 • La distribució de rols: permet que cadascú tingui clara la seva funció i la dels altres dins el grup. D’aquesta manera, no només facilitem que tothom assumeixi la seva responsabilitat, sinó també que pugui ajudar els altres a assumir la seva. Aquest és el primer pas per garantir que tothom està inclòs en el grup: tothom és necessari i totes les tasques són importants!
 • El diari d’equip: és una eina molt eficaç per ajudar a aquesta organització del grup i a anar incrementant l’autonomia. A cada sessió de dues hores, s’hi destina almenys mitja hora: acordar i revisar el compliment dels compromisos i els objectius, revisar el funcionament dels rols, proposar nous objectius…

Però el treball per projectes també permet altres oportunitats metodològiques: respectar el ritme d’aprenentatge de cada alumne, una major flexibilitat i obertura en el procés d’aprenentatge, un clima de treball més tranquil i autònom, una distribució i ús de l’espai més lliures….

Valorem molt positivament:

 • L’evolució del treball en equip i l’ús del diari d’equip: a cada projecte els alumnes són més autònoms i se senten més còmodes amb aquest tipus de treball.
 • La participació d’un equip de 5 docents que permet donar suport més individualitzat als grups.
 • Tant com a docents com per als alumnes, és un experiència molt enriquidora.

Però encara hi ha reptes que cal anar assolint:

 • L’organització de l’equip de professorat.
 • La progressiva adquisició d’autonomia en el treball en equip.

Implementació – Projecte Free Tour per Manlleu

El nostre projecte free tour comença a partir d’unes dinàmiques per tal de cohesionar els diferents grups de treball heterogenis, treballar el lideratge  i el treball cooperatiu. Tots els alumnes matriculats a 1r d’ESO formen part d’aquest projecte, tant els alumnes d’aula ordinària, com alumnes del SIEI, com alumnes d’aula d’acollida.

Implementació: Iniciem el projecte amb les dinàmiques que esmentem a continuació. El nostre objectiu és que els alumnes aprenguin a treballar amb qualsevol persona que formi part del seu grup de 1r d’ESO. Un dels propòsits d’aquestes dinàmiques és la formació de grups heterogenis, els quals hauran de dur a terme el projecte.Caldria puntualitzar, que totes les sessions tenen una durada de dues hores, la qual cosa afavoreix el desenvolupament i l’evolució d’aquest projecte.

SESSIÓ 1: 

–   Dinàmica de cohesió sketch:

Es fan grups de quatre persones. Se’ls hi dóna un valor important pel treball en equip.

 • Comunicació
 • Coordinació
 • Compromís
 • Confiança
 • Complementarietat
 • Debat i Negociació
 • Ajudar als altres
 • Organització

Es demana que facin un “sketch” o mini obra de teatre on es reflexi el valor assignat. La resta del grup haurà de mirar l’obra i endevinar quin valor es volia transmetre.

L’objectiu és reflexionar sobre els valors que configuren el treball en equip, vistos en context i des de la seva pròpia experiència.

–          Dinàmica de cohesió de l’ou:

En grups cooperatius, els quals s’agruparan de forma aleatòria i heterogènia, hauran de crear un recipient, per protegir un ou d’una caiguda d’un metre i mig aproximadament. Per poder-ho fer, els professors lliuraran als alumnes la mateixa quantitat de material (globus, corda, cartolina…) i cada grup haurà de muntar el seu propi recipient, perquè l’ou permaneixi intacte després d’aquesta caiguda. La finalitat d’aquesta dinàmica és que aprenguin a treballar en grup i de forma ordenada i cohesionada.

SESSIÓ 2:

 • Dinàmica de cohesió: “La torre”

Es formen grups de treball de 4 persones. Una de les persones de grup farà d’observador, per poder explicar com s’han organitzat, si hi ha hagut incidències… No participarà en la construcció de la torre, però haurà d’omplir un guió d’observació. El professor lliura el material necessari, perquè cada grup pugui construir la seva torre: folis, bolígraf o llapis, cartolines de colors, regla de 20 cm, tisores, full amb instruccions per a cada grup.

Els grups tenen entre 30-40 minuts per construir la seva torre. Després, cada grup votarà a la resta de grups tenint en compte les 3 categories: estabilitat, alçària i originalitat.

Per últim, s’anomenaran els equips guanyadors i els observadors comentaran el seu informe, per intentar millorar les mancances, pel que fa al treball en equip.

Els objectius d’aquesta dinàmica són: conèixer les formes típiques de comportament dels membres del grup, desenvolupar la cooperació dins del grup i la competició respecte els altres grups i avaluar els diferents models d’organització en el funcionament del grup.

 

 • Dinàmica per a la creació de grups

 

Es realitza una dinàmica per formar els grups que hauran de portar a terme aquest projecte durant el 2n Trimestre. Els requisits per a la formació de grups són: grups mixtes, heterogenis i d’un màxim de 3 persones.

SESSIÓ 3: És important tenir en compte que són alumnes de 1r d’ESO, per la qual cosa els hem d’explicar el funcionament d’algunes eines digitals com el Drive (com crear carpetes, com es poden compartir amb el professor i amb els companys…) o el Moodle (com penjar una tasca, on trobar les rúbriques i la informació que necessito…). Aquesta competència digital, ja s’ha treballat durant el 1r trimestre, però és una competència que han de tenir assolida al final de curs i per tant es torna a fer un repàs.

Cada grup d’alumnes ha de crear la seva carpeta d’aprenentatge al Drive, és a dir, hauran de crear una comuna per a tot el grup i dins d’aquesta, una altra individual. D’aquesta manera podrem avaluar tant el treball que realitzen en grup, com el que fan de forma individual.

Tot seguit, comencen a completar el seu quadern de l’equip: creen un logo i un nom per a l’equip i reparteixen els rols (secretari, coordinador i responsable del material) segons interessos i habilitats. Els alumnes ja estan familiaritzats a treballar amb el Quadern de l’equip, perquè ja l’han fet servir al 1r Trimestre, de manera que ens estalviarem feina a l’hora d’explicar el seu funcionament. Així i tot, recordem que després de cada sessió han d’omplir el diari de la setmana, perquè siguin conscients del seu procés d’aprenentatge, és a dir, que sàpiguen què han fet, que els hi queda per fer i com han treballat en grup i individualment.

El professorat explica en què consisteix aquest projecte i quin esperem que sigui el producte final. Expliquem les rúbriques que avaluaran els seus projectes i algun exemple, perquè entenguin quina és la finalitat del projecte.

L’objectiu del projecte és que els alumnes siguin capaços de crear una ruta amb el google maps i després la puguin portar a terme per Manlleu. Cada grup haurà de triar la temàtica que més li agradi per poder fer la ruta: esportiva, històrico-cultural, gastronòmica, etc. Al final d’aquesta sessió els alumnes fan una pluja d’idees sobre la ruta que els hi agradaria fer.

SESSIÓ 4: En aquesta sessió els alumnes han de posar en ordre les seves idees i crear un text argumentatiu oral, sobre per què volen fer la seva ruta d’una temàtica en concret. Han d’utilitzar arguments de pes i saber estructurar el text, de manera que el professor els hi proporcionarà un exemple i una fitxa amb les característiques del text argumentatiu. Si volen, també poden utilitzar algun suport visual, com una presentació digital (Prezzi, Power Point…).

Així mateix, expliquem que la ruta ha de tenir com a mínim 4 parades i que a les parades poden fer diverses activitats: jocs, explicar alguna dada curiosa, endevinalles, etc.

Un cop tinguin creat el seu text argumentatiu oral, sortiran davant dels companys i l’exposaran oralment. Així doncs, seran els companys els que avaluaran aquesta exposició mitjançant una rúbrica sobre l’expressió oral, que portarà impresa el professor. Aquestes rúbriques de coavaluació seran recollides pel docent i anotarà els resultats a la graella de notes de projectes.

SESSIONS 5 i 6: Visualització i projecció, per part del professor/a, d’una hipotètica ruta: icones, carrers, detalls, parades, canvis de ruta arrossegant. Mitjançant exemples i un text escrit expliquem a l’alumnat com poden crear una ruta a Google Maps. Com la majoria no entenen un mapa, ni com situar-se en ell, hauran de fer una ruta de prova. Cada grup crearà al seu Google Maps una ruta, però als seus companys només els hi poden dir les indicacions que han escrit a un Word.

Per grups, han de crear en un word al Drive una ruta redactada:

PUNT DE SORTIDA: Institut Antoni Pous / Temps durada: 40 minuts aprox / 

Han de passar per: una plaça / un bar / una perruqueria

PUNT D’ARRIBADA: casa d’un membre del grup.

El professor explicarà les característiques del text instructiu, els hi mostrarà alguns exemples i explicarà com guiar-se mitjançant els punts cardinals. Després, cada grup haurà de llegir les indicacions a la resta de companys, que hauran de seguir la ruta als seus ordinadors, fins arribar a casa d’un dels companys. Amb aquesta activitat els alumnes són conscients si han redactat bé les indicacions o no (si la majoria de companys han arribat al punt d’arribada voldrà dir que han fet un bon treball) i si són capaços de situar-se en un mapa i seguir unes instruccions. Per poder avaluar aquesta activitat, els alumnes hauran de fer una captura de pantalla de la ruta de cada grup i penjar-la a la seva carpeta d’aprenentatge de projectes.

SESSIÓ 7 a la 10: A partir de totes les explicacions fetes, les proves realitzades i l’exposició oral, els alumnes comencen a construir la seva ruta per Manlleu.

Se’ls recorda les premises: plantejar la ruta per Manlleu amb un mínim de 4 parades i en cada una d’elles donen la informació corresponent, en el mapa interactiu podem adjuntar imatges, vídeos, entrevistes, jocs, cançons, textos….

La tasca del professor serà anar supervisant les feines dels diferents grups.

En alguna d’aquestes sessions, rebem la visita dels alumnes que tenen el suport de l’aula d’acollida,  cada un dels grup de treball ensenyarà a un d’aquests alumnes com funciona el google maps per tal que ells també puguin fer el projecte. Pensem que aquesta tasca ha estat molt enriquidora tant per uns alumnes com pels altres, s’ha fet un treball cooperatiu molt interessant. Hem pogut observar com els alumnes experts del programa ensenyaven als altres alumnes, aspecte avaluat molt positivament.
SESSIÓ 11,12, i  13: En aquestes sessions els alumnes acaben de perfilar aspectes, com fer un tríptic/díptic de la ruta que faran i on queden reflectits els punts que es visitaran, la sorpresa dels joc final de la ruta, com s’organitzaran com a grup a l’hora d’explicar. Es proposa utilitzar un programa com en “Canva” o altres per tal de fer aquest document.

SESSIÓ 14:  Es treballa el “Guia Turístic” – comunicació oral, escolta activa, comunicació corporal …

SESSIÓ 15: Posada en escena al centre. Els alumnes faran un simulacre per tal d’agafar les habilitats per poder fer de manera correcta el Free Tour als seus companys.

S’organitzaran els dies que toca a cada grup fer el seu  Free Tour

SESSIÓ 16, 17, 18 I 19:

Cada sessió hi haurà un grup que organitzarà la sortida als altres grups.

Els alumnes tindran unes graelles d’avaluació que aniran anotant aspecte dels seus companys, al final de cada sessió es farà una avaluació conjunta per val de recollir aspectes positius i a millorar de cada un dels Free Tours. El grup que li toca fer l’activitat també s’autoavalua.

SESSIÓ 20: Els alumnes de l’Aula d’Acollida exposen el seu Free Tour a la resta de companys de 1r d’ESO.

Ens presentem – Projecte Free Tour per Manlleu

Som l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu i és el segon any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Fem projectes a tots els nivells de l’ESO durant 4 hores a la setmana repartides en 2 dies.

En aquest bloc documentarem el projecte anomenat “Free Tour per Manlleu” pels alumnes de 1r d’ESO i és el primer cop que l’implementem.

En aquest projecte intervenim 5 membres de l’equip docent de 1r d’ESO, el professorat de les matèries de Llengua catalana, Llengua Castellana i Tecnologia així com una professora de SIEI.