Projecte “Sota terra” – La veu dels alumnes

Els alumnes han estat motivats en tot moment i s’ha mostrat molt satisfets amb el resultat final, després d’acabar el projecte i portar-lo a casa, s’ha fet un retorn a l’aula de com ho havien viscut en família i del que els hi havien transmès. 

Creiem que a partir d’aquesta metodologia, el treball per projectes, els alumnes estan molt més implicats en el procés d’aprenentatge ja que és molt més vivencial i des del primer moment se’l fan seu, i més si se’n pot obtenir un producte final que sigui útil i que els permeti portar a la pràctica tot el que han après durant el procés. 

Projecte “Sota terra”- Avaluació

S’han realitzat diverses activitats d’avaluació durant el projecte tant en petit grup com individuals. Totes les activitats d’avaluació o evidències d’aprenentatge s’han incorporat dins la “caixa bomba”. Una vegada fetes les activitats d’avaluació s’ha fet la posada en comú d’aquestes per aclarir dubtes o perquè els mateixos alumnes reflexionessin sobre els aprenentatges obtinguts, sobre algunes errades …

En les reunions de coordinació entre les tutores s’han acordat diverses activitats d’avaluació que s’han anat incorporant durant el projecte. El fet de tenir molt clars els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació des d’un principi ha fet més fàcil la programació d’aquestes activitats. 

A més les mestres han anat obtenint informació a partir de l’observació diària. Això s’ha portat a terme través d’una graella de registre on s’han anat anotant coses menys palpables com l’actitud o el treball en equip. 

Projecte “Sota terra”- producte final

El producte final i principal del projecte és una làmpada de tauleta reutilitzada. A mesura que va avançant el projecte i els alumnes van descobrint més sobre els materials i el reciclatge es van prenent decisions sobre com reutilitzar-la. 

Representa un repte des del primer moment ja que la gran pregunta que es fan és: De quantes formes podem reutilitzar una làmpada de tauleta?

Per tal de poder acabar confeccionant aquest producte es va cercar informació de diferents fonts (llibres, google…) i també es fan dues visites que complementen molt bé la informació recollida (visita a la “muntanya de sal de Cardona” i la visita a la deixalleria de Manlleu (proposada pels mateixos alumnes).

Tal i com hem anat explicant també hi ha un altre producte final que és el recull de tota la informació, converses, experimentació, visites…en una “caixa bomba”.

Projecte “sota terra” – Implementació

Tal com hem comentat anteriorment hi ha una pregunta inicial que guia el projecte. Els nous continguts que van apareixent es van lligant amb els coneixements previs dels alumnes a partir de la conversa oral i de petites activitats que van sorgint. 

Es treballa de manera global i a mesura que va avançant el projecte i van sorgint diverses activitats els alumnes van transferint els continguts de les diferents àrees. 

En aquest cas podem dir que en aquest projecte per anar documentant el procés d’aprenentatge dels alumnes s’ha anat enregistrant la informació, experiències, fotografies, aprenentatges… en una espècie de lapbook amb volum que hem anomenat “caixa bomba”. Cada alumne ha confeccionat la seva de forma individual i aquesta mateixa caixa ha estat la que s’ha utilitzat a l’inici de cada sessió per establir la conversa sobre què sabíem, què après, què ens cal saber, quines noves inquietuds ens provoca el projecte, on volem arribar….

 

Setmanalment s’han dut a terme reunions de coordinació per tal de programar el projecte i dissenyar les activitats d’acord amb el currículum de primària. Teníem un esquelet d’objectius, continguts i criteris d’avaluació abans d’iniciar el projecte, que varem extreure sobre la programació vertical ja feta sobre les àrees de coneixement del medi natural i social, i durant aquestes reunions s’ha anat donant forma al propi projecte. 

 

Des d’un primer moment i seguint les bases del curs que hem realitzat amb la Montse Jimenez, varem acordar que la mestra havia de representar un guia en el projecte ja que si que és cert que proposa el tema inicial però una vegada introduit el tema són els alumnes el protagonistes del seu propi aprenentatge i per això segurament cada classe haurà tingut un producte final diferent. 

 

La valoració final de projecte és molt positiva ja que els alumnes han estat molt motivats des de l’inici. Han assolit els objectius d’aprenentatge marcats i fins hi tot més, ja que han anat més enllà del que ens havíem proposat en un primer moment. També valorem molt positivament la forma d’enregistrar la informació, converses, experiències… (la “caixa bomba”) ja que ha estat diferent de tot el que havíem fet fins ara. La implicació per part dels alumnes ha estat boníssima i han sorgit experiències tant bones com: visitar les “Mines de sal de Cardona” per descobrir algunes propietats de la sal o visitar la deixalleria de Manlleu per descobrir més coses sobre el reciclatge d’alguns materials. 

Una de les millores que ens agradaria incorporar seria donar més opcions per poder dur a terme el producte final (només es va reutilitzar una sola làmpada en cada grup-classe i veient l’implicació dels alumnes i el gran aprenentatge que han fet, podríem haver obtingut 4 o 5 productes finals diferents de cada grup-classe).

Al llarg del procés les famílies s’han pogut implicar en el projecte sobretot a l’hora de buscar informació i de portar materials a l’aula per poder observar, experimentar…

Projecte “Sota terra”- metodologia

Els agrupaments van variant segons les activitats dins el projecte, la majoria d’activitats són en parelles o petits grups heterogenis, tot i que també se’n fan amb gran grup, aquestes solen ser les activitats de conversa, de posada en comú sobre la informació cercada o també activitats de modelatge, en les quals la mestra explica o mostra com es porta a terme alguna cosa,  per exemple: un experimentació, i després els alumnes ho fan de manera individual o en petit grup.  

Totes les activitats estan guiades pel mateix fil conductor que és la gran pregunta que es va fer a l’inici del projecte, hi ha moltes tasques on es busca la conversa, on els alumnes expressin les seves inquietuds o expliquin les seves descobertes. Tenint en compte que són alumnes de 2n de primària sobretot a l’hora de cercar informació és on se’ls guia més sobretot perquè la puguin trobar en fonts fiables. La majoria d’activitats no són molt guiades però tal i com hem explicat abans si que les converses ho són per poder arribar a les conclusions que volem i també ho són les activitats de modelatge. Hi ha certs moments en què els alumnes tenen interessos concrets relacionats amb el projecte, tot i que alguns d’aquests no estaven programats, s’han anat portant a terme de forma espontània perquè han estat interessants i realment n’hem pogut treure un bon aprenentatge.  El projecte s’acaba doncs quan som capaços de respondre la gran pregunta i de portar a terme la nostra pròpia reutilització de la làmpada.

Durant el projecte, a l’inici de cada sessió s’estableix una petita conversa per poder compartir el procés, els dubtes, revisar objectius inicials i intercanviar idees i coneixements entre els alumnes així com explicar o acordar quin serà el següent pas que portarem a terme. 

Projecte “Sota terra” – planificació

La gran pregunta que guia el projecte és: de quantes formes podem reutilitzar una làmpada de tauleta?. En aquest projecte es vol treballar els materials i les seves característiques, el reciclatge d’aquests… Hem anomenat el projecte “Sota terra” perquè als alumnes els ha cridat molt l’atenció descobrir que els minerals també són materials i que molts d’ells els podem trobar sota terra. 

S’inicia el projecte explicant una vivència real. La mestra va anar a un mercat de 2na mà i comprant un altre producte li varen regalar una làmpada de tauleta espatllada. Es va proposar als alumnes què es podia fer amb aquesta (portar-la a la deixalleria, arreglar-la, reutilitzar-la…) i a partir de la idea de reutilitzar-la es va iniciar el projecte. 

Els coneixements previs dels alumnes es van conèixer a partir de converses que guiava la mestra, aquests coneixements previs es recollien en un document que els alumnes anaven posant dins un dels productes finals. 

Seguint amb la idea de reutilitzar-la es va provocar als alumnes perquè ells mateixos descobrissin què ens calia saber per reutilitzar-la (què és un material, quines característiques pot tenir, si es pot reciclar o no…), tot això es va fer mitjançant converses guiades (per les mestres) on a mesura que anaven sorgint idees s’anava presentant doncs el què aprendriem, el que avaluariem, on reculliriem la informació (un dels productes finals, la “caixa boma”) i quin seria el producte final més important (què n’hauriem fet realment d’aquella làmpada, com l’haurem reutilitzat nosaltres)… com en la fase prèvia, tot el que es deia s’anava recollint en diversos documents que després els alumnes inclourien dins la “caixa bomba”. 

Projecte “Sota terra” – qui som?

Som un grup de mestres (tutores) de 2n de primària, que hem portat a terme el projecte “Sota terra” amb els nostres grups-classe. 

Ja fa alguns cursos es va fer una programació vertical de les àrees de coneixement del medi social i natural, basant-nos en aquesta programació que té com a punt de referència els continguts que marca el Curriculum de primària,  varem començar a portar a terme el treball per projectes a l’escola (d’això ja en fa 2 cursos). En un principi aquest treball per projectes només englobava les àrees de coneixement del medi i espontàniament s’hi incorporaven petites activitats d’altres àrees. Aquest curs, hem estat treballant per projectes 6 hores setmanals en les quals, el tema principal de cada projecte ha estat basat en els continguts (del curriculum) de les àrees de coneixement del medi natural i social però a més de forma natural ja s’hi han incorporat altres àrees com plàstica, llengua catalana, llengua castellana… S’han anat modificant les programacions de cada un dels treballs per projectes a mesura que les mestres que assisteixen a la formació de Xarxes de competències bàsiques ens han anat transmeten informació i a mesura també que hem anat realitzant el curs de Treball per projectes amb la Montse Jimenez.

AVALUACIÓ – ELS OFICIS

L’observació ha estat clau en el procés d’avaluació.  Dia  a dia la mestra anava anotant el procés que seguia cada alumne. Des de la participació, actitud, la implicació, fins a l’adquisició dels nous coneixements i l’exposició oral als companys.

Cada alumne ha pogut participar en el projecte al seu ritme i al seu nivell. Entre tots han construït el seu projecte i també, entre tots, l’han pogut exposar a altres cursos. En el moment de preparar l’exposició, cada un triava el que sabia millor i li agradaria explicar. L’exposició oral  ha mostrat la capacitat de cada un de transmetre els seus coneixements i veure si tenia clars uns conceptes clau assolits. El fet de fer-ho conjuntament (en petits grupets) ha ajudat a reafirmar a l’alumne que té facilitat d’expressió i també ha ajudat al que necessita més suport.

Finalment, s’ha passat una rúbrica individual per veure si el projecte els havia agradat o no.

JA HI TORNEM A SER

L’equip docent d’Educació Infantil de l’Escola Dr. Fortià Solà ja fa tres anys que formem part de la xarxa de competències bàsiques. Som un total de 8 mestres que treballem amb 6 grups classe de P3 a P5.

Tota l’escola va avançant en el treball per projectes, i a nivell de cicle també intentem anar millorant any rere any. Per fer aquestes reflexions i millores ens trobem un dia a la setmana per coordinar aquest treball per projectes.

Actualment fem un mínim de tres projectes al curs, el primer sempre és sobre el nom de la classe que és molt motivador pels alumnes i els altres són temes d’interès que van sorgint al llarg del curs.

LA VEU DELS ALUMNES

Als alumnes els ha agradat molt poder decidir el nom de la classe,  investigar i poder crear entre tots el racó de joc simbòlic. Han jugat molt, han disfrutat i han après moltes coses.

https://photos.google.com/share/AF1QipNgWV1Lt1TDbTGe4h83SLm1v3AU9V7d4P1y1vMpW8d5qqcwRBA-rAQxig8aVvx4FA/photo/AF1QipN_f5XwSP4xwFaiKVA5jekETzUJVpklT5bk0tRN?key=TlFITkQ1WUh2Y1JDMEhKaWtlS2ZxdVlRaHVJWVB3