Projecte “Sota terra”- Avaluació

S’han realitzat diverses activitats d’avaluació durant el projecte tant en petit grup com individuals. Totes les activitats d’avaluació o evidències d’aprenentatge s’han incorporat dins la “caixa bomba”. Una vegada fetes les activitats d’avaluació s’ha fet la posada en comú d’aquestes per aclarir dubtes o perquè els mateixos alumnes reflexionessin sobre els aprenentatges obtinguts, sobre algunes errades …

En les reunions de coordinació entre les tutores s’han acordat diverses activitats d’avaluació que s’han anat incorporant durant el projecte. El fet de tenir molt clars els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació des d’un principi ha fet més fàcil la programació d’aquestes activitats. 

A més les mestres han anat obtenint informació a partir de l’observació diària. Això s’ha portat a terme través d’una graella de registre on s’han anat anotant coses menys palpables com l’actitud o el treball en equip. 

AVALUACIÓ – ELS OFICIS

L’observació ha estat clau en el procés d’avaluació.  Dia  a dia la mestra anava anotant el procés que seguia cada alumne. Des de la participació, actitud, la implicació, fins a l’adquisició dels nous coneixements i l’exposició oral als companys.

Cada alumne ha pogut participar en el projecte al seu ritme i al seu nivell. Entre tots han construït el seu projecte i també, entre tots, l’han pogut exposar a altres cursos. En el moment de preparar l’exposició, cada un triava el que sabia millor i li agradaria explicar. L’exposició oral  ha mostrat la capacitat de cada un de transmetre els seus coneixements i veure si tenia clars uns conceptes clau assolits. El fet de fer-ho conjuntament (en petits grupets) ha ajudat a reafirmar a l’alumne que té facilitat d’expressió i també ha ajudat al que necessita més suport.

Finalment, s’ha passat una rúbrica individual per veure si el projecte els havia agradat o no.

AVALUACIÓ (els sentits)

Durant el procés de la investigació, la mestra observava i anotava la participació i implicació de cada membre dels grups.

L’elaboració del mural també va donar informació avaluadora a les mestres.

L’exposició oral de cada grup, permet a la mestra obtenir informació d’altres ítems no tan específics del tema científic en concret, sinó també de competència lingüística, valors…

També es va fer una rúbrica individual, on el nen s’autoavaluava, per tal de prendre conscinència del seu procés d’aprenentatge.

Finalment, la mestra va interactuar únicament amb cada grup, fent preguntes concretes, per a comprovar el nivell d’aprenentatge més individual.

Avaluació del projecte: Molt més del que t’imagines

Criteris d’avaluació:

 • Coneix les parts del sistema nerviós i el funcionament de l’impuls nerviós.
 • Comprèn la importància de la fiabilitat de les fonts documentals i ho utilitza en l’elaboració del seu pòster científic.
 • Sap discriminar i decidir si les informacions són certes i verídiques científicament.
 • Elabora un pòster científic en equip.
 • Comunica correctament la investigació sobre el mite escollit.  
 • Sap utilitzar organitzador gràfic per sintetitzar informació.

Instruments d’avaluació:

 • Graella d’assistència (individual)
 • Observació directa.(individual)
 • Bullet journal (individual)
 • Producte final: pòster científic i exposició oral (en grup cooperatiu)
 • Fiabilitat de les fonts i resum/esquema informació (individual)
 • Autoavaluació/coavaluació. (en grup cooperatiu)

AVALUACIÓ

L’observació del treball individual durant el projecte Eleccions al Consistori Infantil ens dóna dades per veure el procés de cada alumne.

La carpeta d’aprenentatge inclou el què han après però explicant la manera com ho han après. Aquest serà un bon document per evidenciar els aprenentatges significatius.

Per avaluar conceptes més específics sobre democràcia s’ha passat un test individual. Els mítings ens serviran per avaluar l’expressió oral en llengua. El power els aspectes més tecnològics. I amb el recompte de vots, podrem avaluar els percentatges en matemàtiques.

Compartim des de l’inici els criteris d’avaluació i intentem que l’avaluació sigui formativa i formadora.

LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes ens fan arribar la seva opinió a través de dues propostes d’avaluació:

 • una tertúlia radiofònica
 • la carpeta d’aprenentatge

La tertúlia radiofònica és un format molt útil per a recollir la opinió estructurada i reflexiva dels alumnes. Al final de cada projecte (i per tant, també d’aquest) els alumnes es posen en grup i durant 20 minuts preparen el guió d’una tertúlia radiofònica que després gravaran en una nota de veu i entregaran al classroom.

En aquest espai poden opinar i fer propostes de millora del projecte. És un recurs molt ben valorat tant pels alumnes com pel professorat ja que ajuda a autoavaluar el projecte.

La carpeta d’aprenentatge és una activitat individual que entrega cada alumne/a. Es tracta d’explicar el què han anat fent a cada projecte, recopilar algunes evidències (que els marquem prèviament) i donar la seva opinió en relació a l’aprenentatge realitzat (també seguint una pauta per tal de poder generalitzar les conclusions i unificar l’avaluació).

En general, la opinió dels alumnes en relació el projecte ha estat la següent:

 • consideren que la dinàmica de treball en grups d’experts els ha estat enriquidora i útil tant per a la seva formació individual com de grup.
 • consideren que han après moltes coses sobre les malalties i els tractaments
 • consideren que els ha quedat clar els diferents aparells del cos humà i la relació que tenen entre ells
 • consideren que la part de recerca en general ha estat feixuga però que els ha portat a adquirir un grau elevat d’informació sobre el tema
 • consideren que la part del joc de rol ha estat dinàmica i profitosa per posar en pràctica tot el què s’ha treballat a les fases de recerca i transmissió

En definitiva, un projecte enriquidor en tots els sentits que amb algunes millores proposades pels alumnes i professors pot millorar encara més en edicions posteriors.

AVALUACIÓ

Pel nostre centre, l’avaluació és un aspecte fonamental i clau en el procés d’aprenentatge. L’entenem com a reguladora i formadora alhora i per tant té un pes molt important tant en la programació del projecte com en el desenvolupament.

Això fa que, ja des d’un bon principi, tinguem clars els criteris d’avaluació a treballar i per tant organitzem tota l’activitat formativa entorn aquests criteris o objectius.

L’altre aspecte important del centre és que els criteris d’avaluació estan definits a nivell d’àmbit. Això vol dir que estan prèviament fixats i que, quan dissenyem un projecte, ho fem pensant en què volem que aprenguin els alumnes en aquell moment concret de l’etapa.

Un altre punt en el què hem treballat aquest curs és en aconseguir una avaluació individual del projecte. Ho hem aconseguit demanant tasques individuals abans i després de cada activitat cooperativa.

En aquest projecte en concret hem pogut extreure evidències formatives individuals en diferents moments del procés i en el desenvolupament del joc de rol.

Per últim, remarcar que els projectes són un context d’aprenentatge òptim per a treballar les competències transversals (digital i autonomia personal i social) que al centre també tenim desenvolupades.

 

 

 

 

Avaluació del projecte “El sol i el cel”

No tenim establert una avaluació del projecte, però sí que utilitzem diferents activitats del projecte per anar fent una avaluació formativa relacionada amb els objectius del Currículum i que queden reflectits en l’informe que fem arribar a les famílies.

Exemples:

 • Memorització: ell recull de les dites d’elements atmosfèrics i fenòmens meteorològics que els nens i nenes van memoritzar.
 • Expressió oral: L’exposició del material que ha recollit el nen amb l’ajuda de la família dins la carpeta de l’investigador, davant de la resta de companys de la classe.

AVALUACIÓ

Cada cicle ha fet servir unes eines diferents d’avaluació segons el tipus d’activitats realitzades. A cicle mitjà van construir una rúbrica per treballar al llarg d’una trobada esportiva programada com activitat  sorgida del llibre fil conductor del projecte “L’escola de les bones maneres de la senyora Carmeta”. Després de l’activitat vam utilitzar la rúbrica d’avaluació creada pels alumnes i mestres conjuntament per reflexionar com va havia anat i cada alumne es va autoavaluar.

Cicle inicial com a eina d’avaluació va confeccionar un mapa mundi on quedava reflectida tota la informació treballada i per grups els alumnes van transmetre tot el que havien après als diferents grups de l’escola.

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS_AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte ha estat formativa, ja que hi ha una part que ha decidit la mestra com s’avaluarà i formadora, on els infants han tingut la oportunitat de poder decidir què i com avaluar-se. A més, s’han co-avaluat i autoavaluat abans i després de presentar els productes finals.

A continuació us deixem unes fotos on es mostren diferents eines d’avaluació que hem utilitzat durant el projecte: