COM HO HAN VISCUT ELS ALUMNES?

Ens pensàvem que seria feixuc per a ells que cada setmana s’anessin avaluant i reflexionessin sobre cada ítem plantejat.

La veritat és que ens ha sorprès positivament. Els alumnes han interioritzat molt bé el tema de reflexió i avaluació personal, però també han vist la necessitat de compartir-la amb la resta de grup.

Al final de curs, vam passar una enquesta amb el google form sobre les novetats i les diferents franges que hem engegat aquest curs.

Us passem les diferents valoracions dels alumnes:

Aquestes valoracions ens ajudaran a planificar i millorar de cara el curs vinent.

COM ES VEU REFLECTIT?

En un dels apartats, l’avaluació, teníem clar què hi havia de sortir reflectit:   

  • Cooperar per aprendre (avaluació de la competència específica de cada projecte intentant que com a mínim una sigui de medi)

Instruments d’avaluació: observació, recull d’activitats d’aprenentatge, rúbriques, carpeta d’aprenentatge, bases d’orientació…

  • Aprendre a cooperar (avaluació del treball en equip)

Instruments d’avaluació: rúbrica setmanal d’autoavaluació i coavaluació amb els membres de l’equip. Cal tenir molt en compte el treball de metacognició i definir clarament (què vol dir fer bé el teu càrrec? què vol dir posar atenció? entre d’altres…) 
En aquesta graella, vam donar les pautes següents:

  • Cada alumne s’ha de marcar amb una creu on cregui segons el treball i la implicació de la setmana. 
  • Després, ho ha de corroborar amb la resta de grup. La valoració grupal es marca amb un cercle.
  • Cada setmana es fa una valoració i, així queda registrat en una mateixa graella.

COM HO PORTEM A LA PRÀCTICA?

A partir dels imprescindibles, ens vam posar a debatre sobre com millorar aquestes pautes per concretar-ho més i poder millorar-ho i portar-ho a la pràctica.

Vam anar desgranant punt per punt i vam anar parlant de com seria la millor manera de portar-ho a la pràctica, tenint en compte l’avaluació i com s’hauria de transmetre a les famílies.

Aquí teniu els acords per tirar endavant els projectes i la plantilla de planificació del projecte.

COM ENTENEM ELS PROJECTES AL XANDRI?

A l’hora de plantejar-nos qualsevol projecte (de la temàtica que sigui) hem decidit que tant la programació com l’avaluació es centrerà en l’ÀMBIT DE MEDI i les seves 4 dimensions. Evidentment això no vol dir que NOMÉS sigui de medi, sinó que hi hauran altres aprenentatges de tots els àmbits. 

Al llarg de la comunitat hem de garantir que cada alumne haurà treballat  TOTES les dimensions de l’ÀMBIT DE MEDI intentant no repetir-ne cap al llarg d’un curs escolar a no ser que ja s’hagin treballat totes. Entenem que la dimensió de ciutadania quedarà treballada pels projectes identitaris.

Com a proposta per l’any vinent plantegem:

  • Els projectes siguin de comunitat (4 grups)
  • Hi haurà 2 tipus de projectes: identitaris (organitzar festes, projecte transversal…) i temàtics (respondre necessitats, interessos personals…)
  • Els projectes identitaris són proposats per l’equip de mestres i amb una finalitat concreta.

Comunitat de petits: projecte transversal

Comunitat de mitjans: projecte de convivència, carnaval (presentació i judici), sant jordi i projecte transversal

Comunitat de grans: castanyada, nadales, pastorets, projecte de la sang (fira de Sant Sebastià) i Emprenedoria, projecte transversal. 

  • Els projectes temàtics responen a les necessitats i parteixen dels interessos personals. A Comunitat de petits i mitjans no se’ls hi pot demanar Què voleu saber? sinó la pregunta seria: amb aquest tema… què vols fer amb això? El docent guia, és molt important el diàleg i la conversa, partir de preguntes i que de la primera pregunta se’n generin d’altres, els projectes han de tenir un espai ampli de temps (intentar fer net per les vacances). 

En tots els projectes s’han de tenir en compte els imprescindibles i, sobretot, el que fa referència al treball en equip (diari d’equip, càrrecs…).

COMENCEM A POSAR FIL A L’AGULLA

Per engegar i portar a terme el projecte que portem treballant des de fa un parell d’anys, ens hem organitzat en diferents comissions on hi formen part representants de les diferents comunitats: petits, mitjans i grans.

Les comissions internes seran les següents: comissió de caixes, de projectes i de lliure circulació.

En totes elles hi trobarem diferents documents, material, acords on responguin la pregunta següent:

COM ENTENEM ELS PROJECTES AL XANDRI?

COM ENTENEM LA LLIURE CIRCULACIÓ AL XANDRI?

COM ENTENEM LES CAIXES AL XANDRI?

SOM-HI!!

Per poder seguir el fil, ens centrarem en una de les franges que hem portat a la pràctica: els projectes.

En els cursos anteriors de la XCB, vam crear uns imprescindibles sobre què havia de tenir un projecte pel Xandri. Així, vam fer una pluja d’idees i vam estar debatent sobre això.

Finalment, vam treure uns imprescindibles que hem de tenir en compte a partir de llavors per portar a terme un projecte.

Aquests imprescindibles són:

 

JA HI TORNEM A SER!

Aquest ja és el tercer curs que l’escola Xandri forma part de la XCB. Des de l’inici que vam creure necessari formar-ne part.

Actualment, som una plantilla de 15 mestres on tots formem part de l’equip impulsor. Aquest fet, ajuda a tirar endavant els moments més “intensos” del curs perquè en pots parlar en qualsevol moment.

Aquest any, a més, ens hem volcat en un projecte de direcció molt engrescador, on la part d’esforç, il·lusió i dedicació de tot el claustre és del 200%. Per tant, és d’agrair que la gent busqui temps per trobar-nos i reflexionar sobre temes tant necessaris com és l’avaluació. 

Amb tot això, estem segurs que ens ajudarà a prendre decisions i reforçar les nostres inquietuds sobre els temes que ens anirem trobant al llarg del curs.