QUI SOM

Som el claustre de l’escola Ildefons Cerdà de Centelles, ja fa temps que tenim inquietuds de renovació pedagògica i després d’uns anys de diverses formacions creiem que el treball per projectes pot ser una bona eina per continuar amb aquesta renovació i per poder atendre a tots els alumnes de l’escola.

Participar a la xarxa ens permet reflexionar i debatre sobre com volem que sigui el treball per projectes a la nostra escola. Valorem positivament el fet de poder dissenyar i posar en pràctica un projecte en grup, ja que tots podem aportar i aquests són més rics.

LA VEU DELS ALUMNES: EL NOSTRE PASSAT

Un cop finalitzat el projecte es demana per escrit als alumnes el grau de satisfacció de la realització del projecte i del producte final. També dels aspectes que els han agradat més i dels que menys i si hi afegirien algun aspecte o en millorarien algun altre, així com de la col·laboració i implicació de les seves famílies.

Es realitza el buidatge i es comenta a classe. 

IMPLEMENTACIÓ: EL NOSTRE PASSAT

TREBALL EN EQUIPS DOCENTS: 

Els tutors i els altres mestres implicats ens coordinem per anar conduint el projecte. 

S’hi treballen continguts de medi, llengües, matemàtiques, educació artística i educació en valors. També s’inclou la competència digital. 

 

TREBALL EN EQUIPS DOCENTS: 

Per avaluar el projecte, a més a més de valorar el treball diari i el producte final, es realitza una prova competencial on s’inclouen tots els aspectes treballats. De tota l’avaluació se’n podran deduir possibles mesures d’adequació o de millora.

 

PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ: 

Les respostes a les preguntes inicials seran diverses i personalitzades de cada alumne.

 

METODOLOGIA: EL NOSTRE PASSAT

GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA: 

L’alumne és el centre del projecte ja que sense les seves aportacions no es pot portar a terme. Els mestres guien i acompanyen el procés d’aprenentatge. És també imprescindible la col·laboració de la família.

La implicació dels alumnes és màxima. També requereix un grau important d’autonomia i decisió personal.  

 

GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA:  

La recerca o treball s’introdueix a partir dels interessos dels alumnes, es fa una línia cronològica personal bàsica amb la informació que els propis alumnes coneixen. Els alumnes s’adonen que els falten dades i veuen la necessitat de cercar-les, d’ordenar-les i compartir-les.

El projecte pot tenir derivacions que condueixin a altres recerques. 

 

MIRADA INCLUSIVA: 

Es planifiquen les eines de treball i es fan adaptacions d’accés als que tenen més dificultats ( escriure a l’ordinador, suports en l’escriptura i la lectura, ajuda dels companys, reducció de tasques…) Tot i ser activitats dirigides són força obertes i accessibles per tothom. 

 

IMPLICACIÓ DE L’ALUMNAT: 

L’ambient general és de participació i d’interès per conèixer i compartir les dades i experiències que aniran aportant tots i cadascun dels alumnes. S’espera també una actitud de respecte i valoració cap als altres. En tot moment es valora l’ajuda mútua i el diàleg entre ells. 

El docent acompanya tot el procés i els motiva a la participació.

 

ROL DE LES FAMÍLIES: 

Cal molta involucració de les famílies en gairebé tot el projecte. S’informa del projecte que es realitza i se’ls demana col·laboració ja que sense aquesta no es pot realitzar el projecte. Aquesta implicació és necessària per la recollida de dades i també per expressar emocions i sentiments vers moments molt especials de la vida dels nens. 

 

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA INTEGRADA DE LES ARTS: 

Tal com consta en l’apartat d’aspectes transversals la creativitat és un element important en tot el projecte.

PLANIFICACIÓ: EL NOSTRE PASSAT

EL PUNT DE PARTIDA: Títol del projecte: El nostre passat

El tema principal de treball és conèixer diferents aspectes de la seva vida, des del naixement fins ara. També inclou conèixer algunes dades dels avantpassats més propers (avis i pares) i dels germans.

Es parteix del que volen saber els alumnes. I, com que es constata que tenen molt interès pel passat en general, s’inicia el projecte pel més proper a ells per, posteriorment, treballar el passat del nostre planeta en un nou projecte.

 

DEFINICIÓ DEL PRODUCTE FINAL: 

El producte final és una llibreta de vida individual de cada nen on participaran els propis alumnes i les seves famílies. Es tracta d’un recull de dades personals i familiars (línia de vida, procedència, evolució del creixement…) i d’experiències i emocions (moment del naixement, els meus tresors, sortides…)

Aquesta llibreta s’elaborarà no al final del projecte sinó durant el desenvolupament de les diferents activitats.

 

ASPECTES TRANSVERSALS: 

Creativitat:

– Disseny i personalització del producte final: portada, autoretrat, decoració, polidesa…

Autonomia:

– Buscar i aportar informació pròpia i familiar i saber-la explicar i plasmar en els llocs corresponents: realitzar gràfiques, omplir graelles, referenciar en mapes…

Iniciativa personal:

– Disseny del producte final

– Disseny d’una capsa amb els tresors personals: una font material, una de gràfica i una d’escrita.

– Grau d’implicació en les activitats.