METODOLOGIA (els sentits)

Per a dur a terme aquest projecte, vam agrupar l’alumnat  en diferents grups cooperatius per tal d’aconseguir la participació i implicació de tothom.

Cada grup cooperatiu estava format de quatre alumnes: secretari, reporter, portaveu i coordinador. Cadascun d’aquests rols té una funció que permet el treball en equip, aprofitant les capacitats de cada membre.

IMPLEMENTACIÓ (els sentits)

Cada grup cooperatiu va treballar un sentit (cinc grups cooperatius).

Cada grup posava en comú els propis coneixements. A partir d’aquí, buscaven noves informacions: en llibres de l’aula, en llibres que portaven ells mateixos, a internet… Però veient que volien saber més, es va convidar a una persona invident.

Tots els grups es van preparar unes preguntes que relacionaven tots els sentits, tot i que la dificultat de la persona convidada era la vista.