Reflexió final

Aquest projecte ha significat la combinació de processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en el qual els alumnes, professors i avis hem compartit un  treball amb l’objectiu de col.laborar i millorar les relacions socials entre generacions diferents .

Dur a terme experiències i accions d’aquest tipus apropen a  joves a situacions reals com és el fet de conèixer de primera mà,  què és l’envalliment, com viuen la vida la gent gran, així com fer consients que aquesta generació encara pot seguir aportant valor a la societat.

Doncs pensem que és una bona idea  continuar amb aquest tipus de projecte perquè ens ofereix uns aprenentatges vivencials i per tant significtius, ja que canvia la manera de pensar, i d’actuar dels i les alumnes envers aquest col.lectiu,  sovint oblidat. 

Hem pogut gaudir de la interacció amb persones d’edats diverses i això ens ha creat a tots un gran impacte emocional individual i  indescriptible.

L’any vivnent i tornarem.

La veu dels alumnes

Els alumnes en fan una valoració molt positiva. A continuació es mostren algunes de les seves opinions.

“Al principi anàvem una mica perduts, nosaltres érem els que decidíem com fer les coses així que perdíem temps per posar-nos d’acord. Però ha set molt interessant i divertit ja que no acostumem treballar d’aquesta manera. Normalment són els professors els que ens diuen què hem de fer.”

“Jo faria més projectes com aquest, ja que ens ho hem passat bé realitzant-ho. El nostre grup no ha tingut temps d’acabar tot el projecte , no hem sabut organitzar-nos prou i demanaria pel següent treball que hi haguessin més  sessions.”

“Personalment m’agrada aquesta manera de treballar perquè és més dinàmica i a l’alhora més divertida. Crec que d’aquí uns anys aquest informació encara la recordaré perquè de la manera que s’aprèn, és divertida i les coses queden més.”

Adjuntem  uns vídeos on també es recull la opinió en veu dels alumnes.

Els vídeos que us mostrem a continuació  recullen les reflexions de 4 alumnes que han realitzat el projecte codi secret.

[vimeo]https://vimeo.com/345630205[/vimeo]

[vimeo]https://vimeo.com/345533786[/vimeo]

 

 

 

Qui som

Qui som?

Som una colla de professors i professores que volem consolidar-nos com a equip impulsor del centre INS Voltreganès aplicant el treball per projectes dins de la nostra àrea. Com cada any aquest equip creix i s’incorporen nous professionals amb el repte de fomentar  aquesta forma de treball a l’aula en el nostre centre.

Què volem?

D’una banda volem aprendre amb la metodologia de projectes per anar cap a un model de treball més globalitzat, transversal i competencial,  per tal que els i les nostras alumnes millorin els seus aprenentatges.

Què fem?

Continuem amb els projectes de l’any passat i n’incorporarem de nous, ja que aquest any treballarem per projectes a través de les optatives des de 1 ESO a 3r. Tenim per endavant un gran repte!

Com avaluem el projecte codi secret?

L’avaluació ha tingut un paper fonamental durant la realització del projecte. S’ha portat a terme una avaluació competencial que ens ha servit per promoure i desenvolupar CB de les diferents àmbits implicats en el projecte (matemàtic i tecnològic) així com les CB transversals.

S’han utilitzat diferents instruments d’avaluació formativa que ja hem descrit amb anterioritat i una avaluació final del producte a través d’una rúbrica.

També, es va avaluar a través d’una rúbrica  l’exposició oral i tots els documents demanats a l’alumnat. A més, cada alumne havia de realitzar una autoavaluació i una coavaluació dels seus companys, per tal de fomentar l’avaluació sumativa i fer l’aprenentatge més significatiu. Aquesta avaluació la vam fer a través de dos formularis de google els resultats dels quals vam incoorporar al nostre registre d’avaluació a l’Excel.

Formulari autoavaluació: com ha funcionat el nostre equip?

Formulari Coavaluació: Exposició oral

El producte final del projecte

PRODUCTE FINAL

El producte final del projecte codi secret consistia en el disseny i creació d’un joc matemàtic basat en codis tenint en compte que també havien de crear un embalatge i  unes instruccions clares.

Va ser un producte de lliure elecció i format, triat exclusivament per l’alumnat i que tenia com a requeriments els descrits a continuació:

  • El públic a qui va dirigit el joc és el col.lectiu d’avis de la residència del poble.
  • Ha d’haver-hi representat en el joc conceptes matemàtics i diferents nivells de dificultat.
  • Es poden fer servir tot tipus de materials, eines, impressora 3D presents a l’aula taller de tecnologia.
  • Que el contingut sigui de creació pròpia.

L’exposició del producte final es va fer a través d’una jornada de joc a la residència d’avis i presència de familiars.

La seva difusió pública es va fer a través de la web, xarxes socials de l’institut (@insvoltreganes) i ajuntament del municipi respectivament.

Implementació del projecte Codi secret

IMPLEMENTACIÓ

La implementació s’ha fet durant un quatrimestre, amb una ferqüència de dues hores setmanals i, amb la presencia de dues professores a l’aula, una de l’àmbit matemàtic i l’altra cientificotecnològic.

Cada joc, s’ha complementat amb un document en format lliure, contenint les instruccions del mateix.

Durant la realització del projecte, els alumnes, de forma grupal havien de realitzar un dietari (full de seguiment o dietari ) on apuntaven què havien après de nou i les propostes per millorar els objectius encara no assolits. Al mateix temps per tal d’organitzar-se la feina del grup, calia també realitzar una planificació de les tasques. Se’ls va oferir una plantilla per facilitar-los la feina que vam anomenar pla de treball.

També calia  consignar les dates clau que l’alumnat havia de tenir en compte per a la realització del projecte (p.e. lliuraments, sessions de revisió, dates de presentació d’esborranys o altres productes intermitjos) Aquestes van ser:

Setmanes Dates Continguts Dates clau
1-5 5/02/19

7/03/19

Presentació.

Introducció als codis

6-7 12/03/19

21/03/19

Disseny del projecte 21/03/19: Presentació “Fitxa del joc”
8-10 26 /03/19

25/04/19

Desenvolupament del projecte 25/04/19: Presentació “Instruccions del joc”
11-14 30/04/19

23/05/19

Construïm el projecte 07/05/19: Presentació “Com estem construint el joc”
15-17 28 /05/19

6/06/19

Exposició-Presentació del projecte . 28 /05/19: Presentació-Exposició al grup classe  del joc i del procés del projecte.

PLUJA D’IDEES Ara va de debò!

Abans de la pluja d’idees es va informar als alumnes del calendari, les tasques, els objectius i les competències a desenvolupar.  D’aquesta manera es fa un pas més en la implementació del projecte, compartint amb els alumnes com se’ls avaluarà. Tota la informació es va recollir en una carpeta al drive i va ser compartida amb els alumnes. D’aquesta manera en qualsevol moment es podia consultar.(Pluja d’idees)

Metodologia: presentació del projecte

PUNT DE PARTIDA

Després de l’èxit del projecte de 1r ESO  “Que no s’aturi el cervell” del curs passat (20017-18),  que tenia per objectiu principal crear jocs matemàtics per estimular la memòria a la gent gran i, que, va permetre que els alumnes de 1r d’ESO de l’INS Voltreganès col·laboressin amb la residència d’avis del municipi, es va decidir repetir la tipología de projecte basat en el servei aprenentatge i donar continuïtat al projecte inicial.

En aquest curs els alumnes de 2n d’ESO dissenyaran i realitzaran també un joc matemàtic amb el títol de “Codi secret”, utilitzant la criptografia, art de l’escriptura en clau.

El projecte té com objectius principals:

  • Utilitzar el llenguatge matemàtic per crear jocs per a la gent gran de la residència d’avis del municipi.
  • Familiaritzar-se amb diferents mètodes d’encriptació i reflexionar sobre la importancia al llarg de la història.
  • Dissenyar i construir un joc seguint les fases del procés tecnològic.
  • Idear, dissenyar i construir un OBJECTE 3D que formi part del joc.
  • Potenciar la col.laboració i desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els  reptes d’aprenentatge proposats.

A continuació es descriuen les competències que es treballaran en el projecte:

Àmbit personal i social

Dimensió aprendre a aprendre

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge (carpeta d’aprenentatge)

Àmbit digital

Dimensió instruments i aplicacions

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.(Impressió 3D)

Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.

Àmbit matemàtic

Competència 1:Traduir un problema a llenguatge matemàtic o una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.

Competència 4: Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes

Competència 10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre la dels altres.

Àmbit cientificotecnològic

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

Competència 9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.

Metodologia: Formació dels grups de treball

FORMACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball del projecte han estat formats per les professores responsables de la implementació del projecte, tenint en compte les habilitats de cada alumne i la aportació que podia fer cadascun dins del grup. D’aquesta manera es volia aconseguir la complementarietat òptima per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques.

La dinámica que es va fer servir va ser la següent:

En primer lloc, els alumnes van escollir d’un llistat de 15 adjectius relacionats amb diferents habilitats importants per als rols de l’equip de treball: responsable, lideratge, ordenat, comunicatiu, etc… Després van anotar les quatre habilitats (les que cada alumne se sentía més identificat) en 4 pòstits diferents. Seguidament es van compartir amb el grup classe enganxant els pòstits a la pissarra. Els pòstits de cada alumnes/a es van agrupar per habilitats.

Llavors les profesores van formar els grups de treball unint alumnes amb diferents habilitats. Això va permetre la creació de grups heterogenis amb perfils diversos i complementaris i, a priori, amb les mateixes possibilitats d’èxit.

Finalment, es va compartir i revisar amb l’equip impulsor els grups formats ja que dins la mateixa comissió hi ha les tutores de grup, les psicopedagogues i les orientadores.

S’han dedicat molts esforços en la creació dels grups de treball ja que es considera de vital importancia que els alumnes siguin capaços de tirar endavant el repte que se’ls planteja i que tots els membres de l’equip puguin lluir i aportar coses (sentir-se útil dins les seves possibilitats).

Ens vam adonar que en els projectes de l’any passat no es treballava de forma cooperativa, tot i tenir un pla de l’equip amb rols definits i compromissos establerts. El que es feia era un treball de grup on es repertien la feina entre els seus membres  i no s’evidenciava discussió, debat ni reflexió.