La veu dels alumnes

Els alumnes manifesten que valoren la diversitat de tècniques utilitzades i que el repte sigui un projecte real. La implicació necessària de tota la comunitat educativa per portar a terme la

caminada és una motivació molt important per l’alumnat, especialment perquè les famílies són partíceps del resultat final.

L’objectiu solidari del projecte també és un aspecte molt motivador.

Alguns dels alumnes comenten el següent:

 • M’ha agradat molt aquest projecte perquè serveix per ajudar a nens de països pobres.
 • M’ha agradat, i ara tinc més facilitat per interpretar mapes, calcular escales…
 • M’ha semblat interessant la realització de la maqueta.
 • Ens ha agradat utilitzar el telèfon mòbil per aprendre que hi podem fer moltes coses i no només jugar.

Avaluació

L’avaluació del projecte es porta a terme a través de l’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.

Els instruments d’avaluació del projecte seran els següents:

 • Observació d’aula
 • Creació d’un catàleg d’espècies
 • Triptic i cartell
 • Glogster Save the Children
 • Diari de ruta
 • Google Sites
 • Presentació oral
 • Rúbrica d’avaluació i coavaluació
 • Registre de la ruta amb Wikiloc
 • Maqueta de relleu
 • Base d’orientació

Dins del treball en equip, disposaran d’una rúbrica d’auto i coavaluació on deixaran palès com ha funcionat el grup i quin esforç hi ha aportat cadascú.

Les dades individualitzades s’obtenen a través de l’observació d’aula, el diari d’aula i les tasques individuals.

L’evidència dels aprenentatges significatius queda palès quan l’alumne exerceix com a guia durant la caminada final.

Producte final

El producte final consisteix en organitzar una caminada adreçada a la comunitat educativa, entitats i altres interessats amb la finalitat de recollir diners per una ONG, la qual és diferent cada any i és escollida pels alumnes. Aquest any hem decidit fer la donació dels diners recollits a Save the Children.

Els alumnes elaboraran un tríptic informatiu, pòster…etc, per tal de  donar-la a conèixer. Per altra banda, la informació també es publicarà a la pàgina web.

El dia de la caminada és el moment en que les famílies i tota la comunitat educativa és partícip del projecte. Els alumnes mostren tot el què han après d’un espai natural proper al seu barri. És un moment molt especial i molt motivador pels alumnes per la responsabilitat que els comporta ser organitzadors i guies d’una activitat tant important.

En aquest moment pren molta importància l’atenció a la diversitat. L’èxit de la caminada és degut a que cada alumne assumeix un rol o un altre en funció dels seus interessos i de les seves capacitats. Les tasques són tan nombroses i variades, que tots troben el seu lloc i contribueixen plenament a l’èxit del grup (assenyalar el camí, inscripcions, aviatuallament, guia….).

Els participants, a més a més, poden seguir digitalment la feina feta pels alumnes a través del wikiloc, on poden trobar tota la informació de la ruta (espècies vegetals, toponímia, sostenibilitat, hidrografia, fauna, etc).

Implementació

Els alumnes realitzen un procés de recerca personal i col.lectiva mitjançant l’observació de l’entorn. Durant el recorregut els alumnes investiguen els diferents elements històrics, culturals i naturals amb la finalitat de fer una caminada on s’integrin aquests elements i puguin ser identificats pels participants via wikiloc.

Els alumnes podran realitzar diferents itineraris, tot i que al final se´n realitzarà un de comú. Treballaran en grup i cadascú té el seu rol.

Aprendran a elaborar mapes de toponímia, topografia i faran un catàleg d’espècies per aprendre a classificar els éssers vius presents.

Els alumnes recolliran la informació al google sites, que és un espai virtual, i finalment organitzaran la caminada de la qual seran els guies. Registraran la ruta amb l’aplicació Wikiloc, per la qual cosa utilitzaran el telèfon mòbil.

Al llarg del projecte es treballen diferents aspectes transversals com l’ús de les noves tecnologies i l’educació en valors; el respecte envers el medi ambient i la sostenibilitat esdevenen fonamentals per portar a terme el projecte.

Pel que fa a les eines TIC es treballa tant amb Google Sites com amb Wikiloc. Aprendran a interpretar mapes cartogràfics i classificar les diferents espècies animals i vegetals de l’entorn.

Metodologia

El projecte s’inicia amb unes sessions prèvies que preparen als alumnes pel treball cooperatiu. S’intenta transmetre als alumnes l’idea de cooperació confrontant-la a la de competició. Se’ls faciliten algunes eines de gestió i planificació de tasques al mateix temps que s’intenta reforçar la idea que l’èxit individual passa per l’èxit del resultat final, del qual tots en són responsables. Tot seguit, s’inicia el projecte.

El projecte es porta a terme amb els alumnes organitzats en grups cooperatius però es contempla el treball en parelles i individual en determinades tasques.

D’entrada el professors no intervindrà en la creació dels grups tot i que pot fer-ho en cas de necessitat. El que sí que és important és que vetllin per la heterogeneïtat dels grups, tant pel que fa a orígen, com a llengua, capacitats, etc.

En funció dels seus interessos, es reparteixen diversos rols i segueixen un procés d’indagació a través del mètode científic i del treball geogràfic. Arriben a uns resultats que els han de permetre farcir de contingut la caminada solidària, de la qual en són organitzadors i guies.

Els grups de treball, com hem dit, són heterogenis. Es distribuiran les responsabilitats (fotoperiodista, científic, geògraf, historiador i secretari) i es potenciaran l’autogestió i l’autonomia de l’alumne.

La segona part del projecte va encaminada a elaborar tot el material per fer difusió de la caminada, prenent un paper molt important les eines digitals.

Les tasques inclouen tant tasques bàsiques (anomenar, recordar…) com tasques complexes (planificar, elaborar, crear…). Les tasques individuals seran tasques multinivell. Durant el projecte es fan diverses sortides de camp per validar hipòtesis i ampliar coneixements de manera vivencial.

El professor guiarà l’alumne en el seu procés d’aprenentatge segons el seu grau d’autonomia. La programació serà tipus Califòrnia, tenint un recorregut bàsic però permetent petites desviacions.

S’elaborarà un google sites en el qual es recolliran els aprenentatges dels alumnes, com a grup i individualment, per fomentar l’autoaprenentatge i recollir els seus dubtes. Periòdicament s’informarà de l’estat i evolució del projecte a través de les xarxes socials i el web del centre.

Treballem la diversitat de l’alumnat a través del disseny universal de l’aprenentatge, és a dir, cada grup i cada alumne presenten els resultats a través de múltiples formes.  És un projecte molt vivencial i molt flexible en la seva metodologia i en la forma i la profunditat en què els alumnes presenten els seus resultats, de manera que pensem que és especialment adequat per portar a terme en contextos de molta diversitat, tant d’origen com de nivell socioeconòmic, capacitats, etc. com és el nostre centre.

Planificació

Amb aquest projecte ens proposem que els alumnes coneguin l’entorn social i natural del barri mitjançant dinàmiques de treball cooperatiu i amb un repte comú: organitzar una caminada solidària pel veïnat, les famílies, el professorat i l’alumnat del centre.

Per altra banda, també es potencien les competències transversals: les de l’àmbit digital, amb l’ús de noves tecnologies, i les de l’àmbit personal i social, treballant valors de respecte, sostenibilitat i solidaritat.

Com hem dit, el leitmotiv d’aquest projecte és l’organització d’una caminada solidària que l’AMPA encarrega als alumnes. L’objectiu principal és la formació dels nostres alumnes com a guies, per tal que puguin explicar l’entorn on té lloc la caminada tant des d’un punt de vista geogràfic i social com natural.

Una de les principals motivacions de l’alumnat és, per una banda participar en una campanya solidària i conèixer una ONG. Enguany, Save the Children, i per una altra, ser els guies i dinamitzadors d’una caminada real que es farà amb alumnes, pares i professors del centre.

Addicionalment el projecte recull una acció transformadora de l’entorn en forma de #Trashtag Challenge (repte on es neteja de brossa un espai natural).

El professorat que forma part dels projectes es reuneix alguns dies abans d’acabar el curs i també a l’inici de curs per fer la valoració i programació el projecte, fer els ajustaments necessaris i canviar allò que es creu convenient amb la intenció de millorar-lo.

Els equips de projectes els formen professors de matèries diferents i, en alguns casos, també de diferents àmbits, de manera que es garanteixi la transversalitat de les competències treballades i l’enfocament globalitzat de l’aprenentatge.

Durant el projecte, el rol del professor no és explicar continguts ni realitzar classes magistrals, sinó que el què fa és guiar, provocar, motivar, i en definitiva encaminar  a l’alumnat en tot el procés.

Durant la realització del projecte, tot el material que elabora l’alumnat ja serveix per documentar el projecte.

Qui som?

El projecte educatiu de l’Institut la Plana intenta donar resposta als reptes canviants que planteja la societat actual als joves estudiants, entre els quals destaquen:

 • Fer un bon ús de les noves tecnologies (xarxes socials, entorns virtuals d’aprenentatge, etc).
 • Fomentar el treball en equip.
 • Promoure el treball autònom.
 • Prendre consciència del propi aprenentatge.
 • Adaptar-se a les noves formes d’aprenentatge.

Dins del centre, un equip de 13 professors de diverses matèries impulsem aquests canvis dins el marc de la Xarxa de Competències Bàsiques. El nostre objectiu és promoure activitats de tipus competencial, transversals i relacionades amb el nostre entorn.