Projecte “Sota terra”- Avaluació

S’han realitzat diverses activitats d’avaluació durant el projecte tant en petit grup com individuals. Totes les activitats d’avaluació o evidències d’aprenentatge s’han incorporat dins la “caixa bomba”. Una vegada fetes les activitats d’avaluació s’ha fet la posada en comú d’aquestes per aclarir dubtes o perquè els mateixos alumnes reflexionessin sobre els aprenentatges obtinguts, sobre algunes errades …

En les reunions de coordinació entre les tutores s’han acordat diverses activitats d’avaluació que s’han anat incorporant durant el projecte. El fet de tenir molt clars els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació des d’un principi ha fet més fàcil la programació d’aquestes activitats. 

A més les mestres han anat obtenint informació a partir de l’observació diària. Això s’ha portat a terme través d’una graella de registre on s’han anat anotant coses menys palpables com l’actitud o el treball en equip. 

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte dels animals marins, es porta a terme a partir dels resultats que s’han fet visibles al llarg de tot el procés d’aprenentatge i també a través de l’autoavaluació i la coavaluació.

Els instruments d’avaluació han estat:

 • L’observació a l’aula
 • Les tasques individuals del dossier
 • El mural expositiu fet en grups cooperatius
 • Autoavaluació del rol i paper que han dut a terme dins el grup cooperatiu
 • Rúbrica de coavaluació acordada amb els alumnes per assajar la presentació
 • La presentació oral
 • Rúbrica d’autoavaluació al finalitzar el projecte

El projecte ens ha permès avaluar competències bàsiques transversals de diferents àmbits.

En el cas per exemple de l’àmbit digital:

 • Utilitzar eines i entorns digitals per tal d’obtenir informació i per realitzar la presentació

En el cas de l’àmbit personal i social:

 • Ser capaços de manifestar confiança i seguretat en ells mateixos
 • Assolir diferents hàbits d’aprenentatge
 • Saber planificar i organitzar el que cal fer.
 • Ser capaç d’aportar idees, respectant les dels altres.