Avaluació

En aquest cas, com que encara no s’ha portat a la pràctica el projecte, només podem avaluar el procés de planificació del projecte.

En aquest sentit podem dir que no no s’ha acabat de trobar l’encaix per fer un bon treball en equip. La logística horària no ha facilitat la possibilitat de fer trobades. És això que la feina ha recaigut en l’equip impulsor.

Producte final

El producte final a realitzar és un filmet d’una temàtica concreta (Els secrets que mai no t’han explicat, d’Albert Espinosa), i que durarà entre 3 i 5 minuts.

Els alumnes reben un encàrrec de l’Institut per organtizar un festival de curtmetratges. Això implica no només produir un filmet, sinó organitzar tot l’esdeveniment. Això implica fer cartells, adequació de l’espai, ambientació,…

El producte final és només un, el filmet. Però cada grup tindrà llibertat per triar el procés per elaborar-lo.

Els resultats del projecte es faran públics durant el festival. Al mateix temps, el professorat anirà revisant les tasques i anirà aportant propostes de millora o suggeriments que puguin enriquir el seu producte final.

Com que l’objectiu final és organitzar un festival, es convidarà a les famílies i resta d’alumnat a gaudir de l’esdeveniment. Ens sembla interessant per donar sentit al procés.

Implementació

El repte incial és produir un curtmetratge partint dels diferents capítols del llibre d’Albert Espinosa Els secrets que mai no t’han explicat.

A partir de la temàtica del capítol que hagin triat, hauran d’elaborar un guió i desenvolupar una història.

El curtmetratge s’anirà desenvolupant a mesura que es vagin resolent les tasques programades.

El projecte treballa principalment continguts específics dels següents àmbits: Tecnològic, artístic i lingüístic.

L’autoregulació dels aprenentatges es farà a través de bases d’orientació, observacions directes,…

Les tasques es documentaran al Drive compartit amb el professorat, seguint les pautes establertes.

Els professors ens hem anat reunint per transformar un crèdit de síntesi en un projecte motivador, contectualitzat i significatiu.  Per fer-ho hem creat un equip impulsor que ha anat treballant al llarg del curs per marcar les directrius del projecte. Un cop donades les línies generals, tot l’equip docent s’ha fet càrrec de les tasques per tal que estiguin ben dissenyades i executades.

Pel que fa als objectius, continguts i competències, a l’inici del projecte, després de la sessió de motivació es compartiran els objectius d’aprenentatge amb els alumnes.

S’ha establert que el professorat fa una funció d’acompanyant al llarg del procés del projecte, oferint suport quan calgui, i vetllant perquè siguin els mateixos alumnes que tirin endavant el seu projecte.

Resta pendent compartir la valoració final un cop realitzat el projecte, perquè és un projecte de síntesi que es realitzarà l’última setmana de curs.

Metodologia

Es planteja distribuir els alumnes de 3r en grups heterogenis de 5. Estem en procés de decidir si farem grups per interessos o si deixarem que s’autogestionin a l’hora de fer grups.

A partir de la contextualització del projecte, que és aquesta:

Enguany l’Institut de Vic organitzarà, coincidint amb el final de curs, un concurs de filmets. Per poder gestionar i organitzar l’esdeveniment, compta amb els alumnes de 3r d’ESO. És per això que us encarrega elaborar les produccions que es projectaran el dia del festival.

En aquesta jornada es preveu que hi haurà premis per diferents categories, de manera que les vostres produccions poden optar a qualsevol dels premis que es convoquin.

Els alumnes disposen d’un seguit de tasques que han d’ordenar en un cronograma. A partir d’aquí, caldrà que vagin resolent totes les tasques agrupades en tres blocs: preproducció, producció i postproducció.

Les tasques que cada grup a de resoldre de manera autònoma són:

Motivació: Visualtizació dels documentals del curs passat.
Organtizació del grup per llistar les tasques que han de fer.
Fases de rodatge.
Planifiquem el nostre curtmetratge.
Maleta
Story Board
Producció
Postproducció
Preparació de la projecció

Treballarem a l’aula aprofitant els recursos digitals i els espais exteriors dins del centre i de la ciutat.

Cada grup tindrà un drive compartit amb el professorat des d’on es podrà seguir el procés de les tasques diàries.

L’últim dia del projecte de síntesi es farà una projecció de tots els filmets oberta a les famílies. En dies posteriors aquests filmets seran visualitzats per altres alumnes del centre.

Planificació

El projecte FEM UN CRUTMETRATGE?  o 3, 2, 1…ACCIÓ? (encara per acabar de decidir) és un projecte de síntesi que enguany està dedicat al setè art: el cinema. Aquest tema es pot tractar de manera purament teòrica, però en aquest cas, ens interessa sobretot tractar-lo de manera pràctica. Per això, entre altres activitats, us proposem FER UN CURTMETRATGE.

Es proposa un repte en forma d’encàrrec d’una entitat. Els diferents grups d’alumnes, seguint unes orientacions pautades, han d’atendre la demanda i elaborar un producte final. En aquest cas: UN CURTMETRATGE.

Això els hi suposarà:

  1. Idear una trama
  2. Elaborar un guió
  3. Planificar tots els aspectes de la filmació

I  finalment:

  1. REALITZAR UNA PEL·LÍCULA d’uns 3-5  minuts de durada, com a màxim.

La filmació es farà amb una càmera de vídeo domèstica, amb una càmera de fotografiar amb opció de vídeo o un mòbil que aportaran els mateixos integrants del grup.

Enguany la pel·lícula pot pertànyer a qualsevol dels gèneres cinematogràfics: ciència ficció, comèdia, drama, melodrama, cinema negre, cinema de terror, cinema d’aventures, cinema musical, western, etc.

Tant el director, com el càmera, els actors, els responsables de l’atrezzo, etc. seran els mateixos alumnes.

CONTEXT:

El projecte es contextualitza en el següent marc:

Enguany l’Institut de Vic organitzarà, coincidint amb el final de curs, un concurs de filmets. Per poder gestionar i organitzar l’esdeveniment, compta amb els alumnes de 3r d’ESO. És per això que us encarrega elaborar les produccions que es projectaran el dia del festival.

En aquesta jornada es preveu que hi haurà premis per diferents categories, de manera que les vostres produccions poden optar a qualsevol dels premis que es convoquin.

Està previst que es farà una projecció dels filmets, a la sala Guernika, on hi assistiran tots els alumnes d’ESO. També hi haurà un jurat que emetrà el veredicte i decidirà els filmets guanyadors.

ELS INTERESSOS DELS ALUMNES:

Els alumnes s’agruparan per interessos i, a partir d’aquí, cada grup autogestionarà el seu treball i disposarà de llibertat per decidir la temàtica, el guió, els personatges, l’ambientació, etc.

Qui som: El Centre

L’Institut de Vic (IVic), és la institució educativa pública més gran d’Osona. Ocupa una superfície de 18.000 m², amb tres cossos d’edifici i amb unes instal·lacions totalment remodelades des de l’any 2008.

Actualment compta amb 110 professionals de la docència i 6 d’administració i serveis, i dóna servei a més de 1.200 alumnes (1.600 si es compten els adscrits a proves d’accés, acreditacions, proves d’obtenció de títols, …), distribuïts en 8 grups d’ensenyaments obligatoris i 46 de postobligatoris.

El centre ha anat canviant de denominació genèrica al llarg de la seva història. El 1955 va néixer com a Escola de Mestratge Industrial de Vic; el 1979 va esdevenir Institut Politècnic de Formació Professional de Vic; el 1996 va passar a ser Institut d’Educació Secundària de Vic, i des del 2010 es denomina Institut de Vic.

Actualment, imparteix en horaris de matí, tarda i vespre:

  • 2 línies d’ESO,
  • 4 línies de Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia,
  • 1 PFI (Programa de Formació i Inserció) de Vivers i jardins,
  • 1 CIS (Curs de preparació per a la Incorporació als cicles formatius de grau Superior),
  • 10 CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà), i
  • 10 CFPS (Cicle Formatiu de Grau Superior), pertanyents a un ampli ventall de famílies professionals: Administració i gestió, Agrària, Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Indústria alimentària, Instal·lació i manteniment, Química i Sanitat.

És pioner en l’acreditació de les competències bàsiques de les famílies professionals, en l’obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic superior (POT), en l’assessorament i reconeixement de l’experiència i formació professional, i és seu de les proves d’accés als graus mitjà i superior de formació professional (PACFGM i PACFGS).

Els diferents estudis que s’hi imparteixen malden per incorporar i actualitzar valors afegits.

El 2011, fruit de la feina realitzada dins del Projecte de Qualitat i Millora Contínua, el centre va assolir la certificació del sistema de gestió ISO 9001.

Qui som: L’Equip Impulsor

Aquest curs 2018-2019 alguns professors i professores de l’Institut de Vic ens vam proposar entrar a la Xarxa de Comptències Bàsiques Territorials.

Aquest primer curs som la coordinadora pedagògica, un representant de cada departament (mínim), les orientadores del centre i alguns col·laboradors.

Ens plantegem reflexionar i millorar les nostres pràctiques docents i, per començar, volem reformular el crèdit de síntesi de 3r perquè esdevingui un projecte competencial d’aprenentatge autèntic.

Pretenem fer un canvi de mirada envers els aprenentatges, tant des del punt de vista del professorat com des del punt de vista de l’alumnat.

No sempre és senzill fer arribar aquest treball a tot l’equip docent per la manca de temps i espais de coordinació.

S’ha creat una comissió que fa d’enllaç entre l’equip docent i el grup impulsor. Es fan trobades periòdiques on es traspassa tota la informació necessària per poder anar planificant les accions a dur a terme.