Biologia de la panerola argentina

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure l’espècie en els seus diferents estadis ontogenètics i vincular la seva anatomia al procés de metamorfosi i mode de vida. 2. Classificar l’espècie…

12. Invertebrats, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Biologia de l’escarabat de la farina

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure l’espècie en els seus diferents estadis ontogenètics i vincular la seva anatomia al procés de metamorfosi i mode de vida. 2. Classificar l’espècie…

12. Invertebrats, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Què ens expliquen les roques?

OBJECTIUS 1. Distingir a través del dibuix científic les característiques texturals i els components de les roques ígnies cristal·lines, de les roques metamòrfiques foliades i de les roques sedimentàries…

05. Processos geològics, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Germinació de llegums

OBJECTIUS 1. Germinar la llavor d’una lleguminosa. 2. Recollir dades de creixement i desenvolupament. 3. Dibuixar i descriure les estructures del corm en mostra de visu. 4. Dibuixar…

11. Gimnospermes i angiospermes, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Per què una alga no es pot classificar en el regne de les plantes?

OBJECTIUS 1. Observar al microscopi òptic a petits i grans augments. 3. Familiaritzar-se amb la tècnica d’observació in vivo. 4. Descriure i dibuixar algues a través del microscopi. 5. Reconèixer les…

08. Regne Protoctista, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Observació i tècnica amb lupa binocular i microscopi òptic

OBJECTIUS 1. Conèixer el funcionament i l’ús segur de la lupa binocular i del microscopi òptic. 2. Seleccionar l’instrument d’observació i els augments adequats al tipus de mostra….

00. Eines de laboratori, 3r d'ESO, Curs

Descobrir la natura que ens envolta

OBJECTIUS Desenvolupar la curiositat per la natura que ens envolta Descriure a partir de l’observació directa Distingir entre observació i interpretació Adquirir estratègies de treball en equip i…

000. Treball de camp, 1r d’ESO, Curs

Dibuixar per aprendre a observar

OBJECTIUS 1. Passar de la visió a l’observació 2. Reconèixer les formes i els espais del model i del dibuix 3. Fer ús adequat del llapis i de la goma 4. Ser…

00. Eines de laboratori, 1r d’ESO, Curs

Observació del Sol a l’Agrupació Astronòmica de Sabadell

OBJECTIUS L’Agrupació Astronòmica de Sabadell és una associació d’àmbit estatal d’aficionats a l’astronomia fundada el 14 d’abril de 1960. L’entitat té, fonamentalment, tres finalitats: promocionar l’astronomia com a…

000. Treball de camp, 1r d’ESO, Curs

Itinerari geològic a Montmany – Figaró

OBJECTIUS L’itinerari geològic de Montmany – Figaró és una destinació clàssica visitada des de fa dècades per multitud d’escoles i d’instituts. L’àrea d’estudi forma part dels denominats Cingles de Bertí,…

000. Treball de camp, 3r d'ESO, Curs

Petrologia metamòrfica

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure les característiques texturals de les làmines petrogràfiques proporcionades. 2. Interpretar els processos geològics associats a la formació de les roques metamòrfiques. MATERIAL –…

06. Metamorfisme, B1 GCA, BTX, Curs

Orientació i localització geogràfiques

OBJECTIUS 1. Orientar el mapa topogràfic amb la brúixola 2. Calcular l’escala del mapa 3. Determinar l’alçada relativa a partir del recorregut 4. Determinar l’alçada relativa a partir de…

03. Geosfera i cicle geològic, B1 GCA, Curs

Perfil topogràfic a diferents escales verticals

 OBJECTIUS 1. Calcular desnivells acumulats en un recorregut. 2. Construir un perfil topogràfic a escala conforme. 3. Construir un perfil topogràfic a escala disconforme. MATERIAL – Mapa de…

03. Geosfera i cicle geològic, B1 GCA, BTX, Curs

Les corbes de nivell

OBJECTIUS 1. Dibuixar corbes de nivell sobre el mapa a partir de dades d’alçada 2. Interpretar la informació que aporten les corbes de nivell MATERIAL – Llapis 2HB i…

01. Origen i formació de la Terra, B1 GCA, BTX, Curs

Reconèixer els minerals de les roques

OBJECTIUS Distingir els cristalls minerals de roques cristal·lines ígnies i metamòrfiques, i diferenciar minerals i partícules minerals d’altres tipus de partícules de roques sedimentàries. Reconèixer característiques i propietats físiques que permeten identificar…

02. Matèria i minerals, B1 GCA, BTX, Curs

Conques hidrogràfiques

 OBJECTIUS 1. Familiaritzar-se amb les corbes de nivell 2. Reconèixer les valls i les carenes 3. Dibuixar els cursos d’aigua i les carenes 4. Identificar les conques hidrogràfiques MATERIAL –…

08. Meteorització erosió i transport, B1 GCA, BTX, Curs

Càlculs amb el mapa topogràfic

OBJECTIUS Familiaritzar-se amb les dades del mapa topogràfic Dades d’edició Nomenclatura i referències del mapa Full cartogràfic Capes (topografia, toponímia, vies de comunicació…) Escala (gràfica i numèrica) Declinació magnètica…

01. Origen i formació de la Terra, B1 GCA, BTX, Curs

Anàlisi geomorfològica i càlculs

OBJECTIUS 1. Anàlisi geomorfològica del mapa topogràfic de les rodalies de la població de Conca (Castella i la Manxa). 2. Anàlisi geomorfològica i hidrogeològica de la conca hidrològica d’Abella de…

09. Ambients geomorfològics, B1 GCA, BTX, Curs

Biostratinomia en tanatocenosis actuals

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure marques i estructures presents en esquelets actuals de mol·luscs recollits a la platja. 2. Interpretar l’origen (in vivo, causa de mort o post-mortem) d’aquestes…

12. Processos de fossilització, B1 GCA, BTX, Curs

Petrologia sedimentària

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure les característiques texturals de les làmines petrogràfiques proporcionades. 2. Interpretar els processos geològics associats a la formació de les roques sedimentàries. MATERIAL –…

11. Diagènesi i roques sedimentàries, B1 GCA, BTX, Curs

Elaboració de formatge fresc (mató)

OBJECTIUS 1. Conèixer el procés d’elaboració tradicional del mató. 2. Conèixer i respectar les mesures de seguretat alimentària. 3. Interpretar els processos bioquímics del quallat de la llet…

06. Bioelements i biomolècules, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Reciclatge de l’oli de cuina i fabricació de sabó

OBJECTIUS 1. Conèixer i promoure mecanismes de reciclatge de residus domèstics. 2. Conèixer i respectar les mesures de protecció i seguretat en l’ús de productes corrosius. 3. Interpretar…

06. Bioelements i biomolècules, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Quin temps va fer?

OBJECTIUS 1. Conèixer el servei de consulta de dades climàtiques de la Generalitat de Catalunya. 2. Aplicar el mètode científic hipoteticodeductiu. 3. Tractar estadísticament i gràficament dades numèriques…

01. Atmosfera i Hidrosfera, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

El mapa geològic

OBJECTIUS 1. Conèixer els elements del mapa geològic. 2. Interpretar mapes geològics senzills. MATERIAL – Ordinador o tauleta amb accés a xarxa – Llapis i goma – Paper mil·limetrat…

01. Tectònica, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Talls geològics

OBJECTIUS 1. Interpretar mapes geològics senzills. 2. Realitzar talls geològics. MATERIAL – Llapis i goma – Regle, escaire i cartabó – 2 Fulls de paper mil·limetrat FONAMENTS La representació…

02. Deformació estructural, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Roques metamòrfiques

OBJECTIUS 1. Reconèixer, descriure i interpretar diferent textures metamòrfiques. 2. Dibuixar i descriure les principals roques metamòrfiques des d’un punt de vista textural. MATERIAL – Mostres de roques…

03. Metamorfisme, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Roques ígnies

OBJECTIUS 1. Reconèixer, descriure i interpretar diferent textures ígnies. 2. Dibuixar i descriure texturalment i composicional mitjançant diagrames ternaris QAP de Streckeinsen diverses roques ígnies plutòniques, filonianes i…

04. Processos ignis, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Reconstrucció de la història geològica d’una regió

OBJECTIUS 1. Anàlisi de la informació geològica, cartogràfica i paleontològica de camp, de laboratori i bibliogràfica. 2. Reconstrucció de la història geològica a partir de les dades analitzades….

05. Temps geològic, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Observació de cèl·lules en divisió

OBJECTIUS 1. Elaborar preparacions microscòpiques de mitosi. 2. Observar i dibuixar cèl·lules vegetals en diferents estadis mitòtics. MATERIAL – Arrels meristemàtiques (en creixement) de bulb de ceba o de…

06. Teoria cel·lular, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Confecció d’un arbre genealògic

OBJECTIUS 1. Dibuixar l’arbre genealògic familiar. 2. Determinar els genotips possibles de tota la família representada en relació als caràcters hereditaris estudiats. MATERIAL – Llapis i goma –…

07. Lleis de Mendel i teoria cromosòmica, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Problemes de genètica

OBJECTIUS 1. Conèixer els principals mecanismes de l’herència. 2. Analitzar diversos problemes de genètica i resoldre’ls numèricament. MATERIAL – Llapis i goma – Calculadora FONAMENTS Gregor Mendel, sense conèixer…

08. Herència, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Plasmòlisi i turgència en cèl·lules vegetals

OBJECTIUS 1. Observació i dibuix de cèl·lules vegetals. 2. Posar en evidència el caràcter semipermeable de la membrana citoplasmàtica. MATERIAL – Epidermis interna d’una fulla del bulb d’una…

09. Origen de la vida, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Anatomia comparada

OBJECTIUS 1. Identificar i interpretar les estructures homòlogues i anàlogues de diverses espècies amb un origen evolutiu comú. 2. Interpretar des d’un punt de vista de la morfologia…

10. Teoria evolutiva, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Evolució cranial dels homínids

OBJECTIUS 1. Comparar perfils, a escala natural, de cranis de diferents espècies d’homínids. 2. Determinar la variació de la capacitat cranial i dels canvis morfològics al llarg de…

11. Evolució humana, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Efectes de la contaminació per metalls pesants

OBJECTIUS 1. Determinar els efectes tòxics d’una substància en el procés de germinació de llavors i en el desenvolupament de les plàntules. 2. Determinar les concentracions tòxiques crítiques (CTC)…

12. Nínxol ecològic, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

Successió ecològica de comunitats microbianes

OBJECTIUS 1. Preparar un medi de cultiu sòlid per a impregnar diverses plaques de Petri. 2. Cultivar i descriure comunitats microbianes present a diferents superfícies d’àmbit quotidià. 3. Descriure…

13. Interaccions i successions, 4B. Biologia, 4t d'ESO, Curs

L’efecte hivernacle

OBJECTIUS 1. Dissenyar una experimentació basada en el mètode hipotètic-deductiu. 2. Investigar les conseqüències de l’efecte hivernacle en funció de diversos factors (contaminació per CO2a l’atmosfera, característiques del…

14. Ecosistemes, 4B. Biologia, 4t d'ESO

Relleus al mapa topogràfic

OBJECTIUS 1. Interpretar el relleu mitjançant corbes de nivell. 2. Conèixer els conceptes de cota, desnivell, recorregut i pendent 3. Realitzar càlculs numèrics relacionats amb el relleu. 4….

02. Geosfera i cicle geològic, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Mesures al mapa topogràfic

OBJECTIUS 1. Identificar els elements del mapa topogràfic. 2. Conèixer els conceptes d’escala, d’escala numèrica i d’escala gràfica. 3. Calcular distàncies a diferents escales. MATERIAL – Regle graduat…

02. Geosfera i cicle geològic, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Roques sedimentàries carbonàtiques

OBJECTIUS 1. Identificar roques sedimentàries carbonàtiques. 2. Determinar les característiques texturals de calcàries. 3. Classificar roques sedimentàries carbonàtiques des del punt de vista textural. 4. Interpretar l’origen del sediment. MATERIAL…

05. Diagènesi i roques sedimentàries, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Roques sedimentàries siliciclàstiques

OBJECTIUS 1. Identificar roques sedimentàries detrítiques. 2. Determinar les característiques texturals de roques sedimentàries detrítiques. 3. Classificar roques sedimentàries detrítiques des del punt de vista textural. 4. Interpretar la…

05. Diagènesi i roques sedimentàries, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Anàlisi geomorfològica

OBJECTIUS 1. Interpretar un mapa topogràfic. 2. Determinar la xarxa hidrogràfica d’una regió. 3. Identificar sobre el mapa els elements geomorfològics més usuals. MATERIAL – Retolador de punta mitjana blau…

04. Processos sedimentaris, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Característiques del sediment detrític

OBJECTIUS 1. Analitzar les característiques texturals del sediment detrític. 2. Analitzar la varietat composicional del sediment detrític. 3. Interpretar la maduresa textural i composicional del sediment i determinar…

03. Meteorització, erosió i transport, 3A. Geologia, 3r d'ESO, Curs

Reconeixement de biomolècules

OBJECTIUS 1. Reconèixer la presència de glúcids monosacàrids. 2. Reconèixer la presència de glúcids polisacàrids. 3. Reconèixer la presència de lípids. 4. Reconèixer la presència de proteïnes. MATERIAL…

06. Bioelements i biomolècules, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

BBC – “El Cuerpo Humano”. 2: La gestación

OBJECTIUS 1. Conèixer els mecanismes de concepció. 2. Conèixer el procés de desenvolupament embrionari i fetal. 3. Prendre apunts sobre el contingut d’un vídeo. 4. Fer una redacció amb text…

14. Aparell reproductor, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

BBC – “El Cuerpo Humano”. 4: Adolescència

OBJECTIUS 1. Conèixer els canvis que es produeixen durant la pubertat i l’adolescència. 2. Conèixer els mecanismes biològics que desencadenen la pubertat. 3. Resumir el contingut d’un vídeo….

14. Aparell reproductor, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció de l’ala de pollastre

OBJECTIUS 1. Descriure la morfologia externa de l’ala. 2. Identificar les articulacions mòbils. 3. Identificar els teixits muscular, cartilaginós i ossi. 4. Identificar els principals músculs i diferenciar-ne…

13. Sistemes ossi i muscular, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció d’un encèfal

OBJECTIUS 1. Descriure la morfologia externa de l’encèfal. 2. Dibuixar l’encèfal en visió superior i inferior. 3. Identificar les diferents estructures i hemisferis del cervell, del cerebel i del bulb…

12. Sistema nerviós i endocrí, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció d’un ronyó

OBJECTIUS 1. Descriure la morfologia externa del ronyó. 2. Dibuixar el ronyó en visió anterior i lateral interna. 3. Identificar els vasos sanguinis que entren i surten del ronyó i diferenciar-los…

11. Aparell excretor, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció d’un cor

OBJECTIUS 1. Descriure la morfologia externa del cor. 2. Dibuixar el cor en visió anterior i posterior. 3. Observar els vasos sanguinis que entren i surten de les diferents…

10. Aparell circulatori, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció d’un pulmó

OBJECTIUS 1. Descriure la morfologia externa dels pulmons i de la tràquea. 2. Dibuixar els pulmons en visió anterior i posterior. 3. Observar les diferències de volum que…

09. Aparell respiratori, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

La meva dieta és equilibrada?

OBJECTIUS 1. Determinar qualitativament i quantitativa la dieta alimentària setmanal. 2. Analitzar si la dieta habitual és equilibrada pel que fa a la proporció de nutrients. 3. Analitzar…

08. Aparell digestiu, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Dissecció d’un verat (Scomber scombrus)

OBJECTIUS 1. Disseccionar un verat. 2. Descriure l’anatomia externa i interna. 3. Reconèixer els diferents òrgans interns i externs. 4. Dibuixar a escala els detalls anatòmics. 5. Reseccionar…

07. Teixits i funcions del cos, 3B. Biologia, 3r d'ESO, Curs

Els pteridòfits (les falgueres i els equisets)

OBJECTIUS 1. Reconèixer l’estructura bàsica dels pteridòfits. 2. Diferenciar els pteridòfits d’altres formes de vida. 3. Dibuixar i descriure diferents formes de pteridòfits. 4. Dibuixar i descriure els sorus…

10. Molses i falgueres, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Els briòfits (les molses i les hepàtiques)

OBJECTIUS 1. Reconèixer l’estructura bàsica dels briòfits. 2. Diferenciar els briòfits d’altres formes de vida. 3. Dibuixar i descriure diferents formes de briòfits. 4. Reconèixer i diferenciar el gametòfit de…

10. Molses i falgueres, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Classificació dicotòmica dels mamífers

OBJECTIUS 1. Identificar els caràcters taxonòmics dels principals ordres de mamífers. 2. Utilitzar una taula dicotòmica de classificació dels mamífers. 3. Crear una taula dicotòmica de classificació dels…

14. Aus i mamífers, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Anatomia d’un peix

OBJECTIUS 1. Descriure les estructures externes del peix. 2. Identificar la musculatura, l’esquelet i les vísceres. 3. Dibuixar i descriure les brànquies. 4. Dibuixar i descriure la columna vertebral….

13. Peixos, amfibis i rèptils, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Dissecció d’un musclo

OBJECTIUS 1. Dibuixar l’esquelet d’un musclo i identificar les seves estructures. 2. Dibuixar l’anatomia interna d’un musclo i identificar les seves estructures. 3. Dibuixar i descriure les làmines branquials…

12. Invertebrats, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Dissecció d’una flor

OBJECTIUS 1. Dibuixar i descriure una inflorescència. 2. Disseccionar una flor hermafrodita. 3. Dibuixar i descriure les estructures d’una flor i identificar-ne les funcions. 4. Dibuixar i descriure…

11. Gimnospermes i angiospermes, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Els líquens

OBJECTIUS 1. Reconèixer l’estructura bàsica dels líquens. 2. Diferenciar els líquens d’altres formes de vida. 3. Dibuixar i descriure diferents formes de líquen. 4. Reconèixer i diferenciar els líquens…

09. Regne Fungii, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Cultiu de llevats i floridures

OBJECTIUS 1. Cultivar llevats i floridures sobre restes d’aliments. 2. Constatar que els fongs són heteròtrofs mitjançant el disseny experimental. 3. Observar al microscopi òptic i dibuixar llevats…

09. Regne Fungii, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Recol·lecció d’esporada de xampinyó

OBJECTIUS 1. Identificar i dibuixar les estructures de l’òrgan reproductor d’un basidiomicet. 2. Recol·lectar espores de xampinyó (Agaricus bisporus). 3. Observar al microscopi òptic i dibuixar espores de xampinyó….

09. Regne Fungii, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Observació de protozous

OBJECTIUS 1. Cultivar microorganismes en una infusió. 2. Observar al microscopi òptic a petits i grans augments. 3. Familiaritzar-se amb la tècnica d’observació in vivo. 4. Descriure i dibuixar…

08. Regne Protoctista, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

El cicle de l’aigua

OBJECTIUS 1. Reproduir en condicions experimentals el cicle de l’aigua. 2. Identificar processos naturals. 3. Identificar les fonts d’energia. 4. Dissenyar un experiment. MATERIAL – Aquari o cubeta (serveix un…

03. La hidrosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

L’aigua de la biosfera

OBJECTIUS 1. Evidenciar la presència d’aigua als éssers vius. 2. Quantificar el contingut d’aigua en diverses mostres vegetals i animals. 3. Representar dades gràficament. 4. Comparar resultats numèrics….

03. La hidrosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Estació meteorològica

OBJECTIUS 1. Saber llegir correctament un termòmetre de màximes i mínimes. 2. Interpretar els canvis de pressió atmosfèrica i d’humitat relativa. 3. Registrar les precipitacions i mantenir un pluviòmetre….

02. L’atmosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Les estacions de l’any, una qüestió d’angles?

OBJECTIUS 1. Representar gràficament la variació de temperatures i determinar el temps mínim de mostreig. 2. Determinar àrees circulars i el·líptiques. 3. Interpretar els resultats de temperatura assolida en relació…

01. L’univers i el Sistema Solar, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Construcció d’un planisferi celeste

OBJECTIUS 1. Muntar un planisferi celeste manual. 2. Reconèixer les constel·lacions circumpolars. 3. Reconèixer les constel·lacions visibles des de les nostres latituds. 4. Constatar la rotació i la…

01. L’univers i el Sistema Solar, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Jocs d’aire

OBJECTIUS 1. Constatar que l’aire té massa. 2. Corroborar que l’aire exerceix pressió en totes direccions. 3. Comprovar que l’aire ocupa tot l’espai que no és ocupat per…

02. L’atmosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Stellarium, simulador astronòmic del cel

OBJECTIUS 1. Configurar i utilitzar l’aplicació gratuïta Stellarium. 2. Comprendre els efectes de la translació de la Terra en l’observació astronòmica. 3. Constatar que l’eix de rotació de…

01. L’univers i el Sistema Solar, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

El perfil topogràfic

OBJECTIUS 1. Alçar a l’escala del mapa un perfil topogràfic senzill. 2. Orientar el tall topogràfic. 3. Alçar un perfil topogràfic a escala diferent de l’escala del mapa. MATERIAL –…

04. La Geosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

El mapa topogràfic

OBJECTIUS 1. Conèixer els elements del mapa topogràfic. 2. Reconèixer la simbologia més rellevant d’un mapa topogràfic. 3. Saber orientar el mapa de forma correcta. 4. Determinar les…

04. La Geosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

L’escala del dibuix

OBJECTIUS 1. Determinar l’escala numèrica de reducció en un dibuix. 2. Determinar l’escala gràfica de reducció en un dibuix. 3. Determinar l’escala gràfica d’ampliació en un dibuix. 4….

00. Eines de laboratori, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Observació dels bacteris d’un iogurt

OBJECTIUS 1. Extensió i fixació de material biològic. 2. Tinció de preparacions microscòpiques. 3. Observació al microscopi òptic amb grans augments. 4. Descripció i dibuix de bacteris. MATERIAL…

07. Regne Monera, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Observació de cèl·lules epitelials de la ceba

OBJECTIUS 1. Tenyir teixits vegetals amb blau de metilè. 2. Realitzar preparacions microscòpiques simples. 3. Descriure i dibuixar cèl·lules vegetals epitelials. MATERIAL – Llapis 2HB i goma. –…

06. Els éssers vius, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs

Les textures de les roques ígnies

OBJECTIUS 1. Reconèixer els trets bàsics de les roques ígnies. 2. Reconèixer els principals tipus texturals de les roques ígnies. 3. Interpretar les condicions de consolidació / cristal·lització…

05. Processos geològics, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Pissarres, esquists i altres metamòrfiques

OBJECTIUS 1. Reconèixer els trets bàsics de les roques metamòrfiques. 2. Diferenciar entre roques foliades i no foliades. 3. Reconèixer els principals tipus texturals de roques metamòrfiques. MATERIAL…

05. Processos geològics, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Calcàries

OBJECTIUS 1. Reconèixer els trets bàsics de les roques carbonàtiques. 2. Diferenciar entre elements esquelètics, micrita i ciment. 3. Reconèixer l’origen biològic de  les roques carbonàtiques. MATERIAL – Llapis 2HB…

05. Processos geològics, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Conglomerats, sorrenques i pelites

OBJECTIUS 1. Reconèixer els trets bàsics de les roques siliciclàstiques. 2. Diferenciar entre esquelet clàstic, matriu i ciment. 3. Classificar texturalment les roques siliciclàstiques. MATERIAL – Llapis 2HB i…

05. Processos geològics, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

El microscopi òptic

OBJECTIUS 1. Conèixer els elements del microscopi òptic. 2. Operar de forma segura la el microscopi òptic. 3. Determinar la magnificació. MATERIAL UTILITZAT – Llapis 2HB i goma….

00. Eines de laboratori, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

La lupa binocular

OBJECTIUS 1. Conèixer els elements de la lupa binocular. 2. Operar de forma segura la lupa binocular. 3. Determinar la magnificació. MATERIAL UTILITZAT – Llapis 2HB i goma….

00. Eines de laboratori, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

Les propietats dels minerals

OBJECTIUS 1. Conèixer la diversitat mineral. 2. Observar exemplars dels 8 principals grups minerals. 3. Reconèixer propietats físiques en les mostres minerals. MATERIAL UTILITZAT – Llapis 2HB i…

04. La Geosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs

El dibuix a escala

OBJECTIUS 1. Determinar l’escala d’un dibuix. 2. Dibuixar a una escala determinada. MATERIAL UTILITZAT – Llapis i goma d’esborrar. – Regle graduat. – Paper quadriculat. – Calculadora. PROTOCOL…

00. Eines de laboratori, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs