Processos geològics externs. Dinàmica atmosfèrica i hidrosfera. Meteorització, erosió, transport, sedimentació i diagènesi.

Organització del cos humà. Aparells i sistemes: digestiu, respiratori, circulatori, excretor, nerviós, endocrí i immunitari, muscular i ossi, i reproductor.

La matèria de Biologia i Geologia té una durada lectiva de 70 hores al llarg de les 35 setmanes del curs (2 hores setmanals, una d’elles amb desdoblament del grup).

A continuació disposes d’uns recursos que et poden ser útils per al desenvolupament de les situacions d’aprenentatge que plantegem a classe. Aquests recursos estan ordenats per temes de la manera següent:

a) Continguts, organitzats en 14 temes de biologia i geologia. Aquests continguts es poden complementar amb cerques per internet o amb llibres de text. També disposes a la web dels continguts d’altres cursos per si trobes que et poden ser d’utilitat. Aquests continguts seran necessaris per treballar les competències associades a cada situació d’aprenentatge, i és molt probable que no els necessitis de manera seqüencial. Per a més comoditat, te’ls pots baixar i així tenir-los a mà en tot moment. Al Fotobloc trobaràs articles curiosos que et poden inspirar per aprendre més!

b) Tests, un per a cadascun dels 14 temes de biologia i geologia, et permeten avaluar el teu grau de coneixement dels continguts. Pots fer cada test tantes vegades com vulguis, i cada vegada rebràs un correu electrònic amb els encerts i els errors. Intenta esbrinar en què t’has equivocat per tal d’aprendre dels teus propis errors. També és molt interessant que en iniciar una nova situació d’aprenentatge realitzis el test dels continguts que hauràs de treballar i que tornis a fer el test una vegada hagis finalitzat l’activitat o el projecte. Segur que has après moltes coses mentre has desenvolupat el projecte!

c) Activitats d’aula, propostes d’aprenentatge de biologia i geologia. Al Bibliobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar-ne de noves a partir de situacions d’aprenentatge que ens puguin interessar a totes. L’important és aprendre i desenvolupar les competències!

d) Pràctiques de laboratori, protocols inspiradors per a la realització d’experiències al laboratori de biologia i geologia. Al Labobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar entre totes noves pràctiques a partir de les situacions d’aprenentatge que estiguem desenvolupant i incorporar-les al Labobloc per a generacions futures i perquè altres centres educatius se’n puguin beneficiar!

Tests Activitats  Pràctiques

Per començar, potser necessitaràs desenvolupar unes pràctiques de laboratori que et proporcionaran eines de treball ben valuoses. Potser també aquest curs farem una activitat fora del centre:

Treball inicial de laboratori
 Treball de camp i altres activitats fora del centre

 

BLOC DE GEOLOGIA

1. Atmosfera i hidrosfera

1.1. L’energia solar i el balanç energètic

1.2. Estructura i composició de l’atmosfera

1.3. Dinàmica atmosfèrica

1.4. El cicle de l’aigua i compartiments

1.5. Escolament, percolament, surgència i permanència

1.6. Dinàmica oceànica

 

2. Geosfera i cicle geològic

2.1. Estructura composicional i dinàmica de la geosfera

2.2. Tectònica de plaques

2.3. Processos geològics externs i interns, i cicle geològic

 

3. Meteorització, erosió i transport

3.1. Processos de meteorització

3.2. Processos d’erosió i transport

3.3. Ambients geomorfològics

 

4. Processos sedimentaris

4.1. Processos de sedimentació

4.2. Ambients de sedimentació continental

4.3. Ambients de sedimentació de transició

4.4. Ambients de sedimentació marina

 

5. Diagènesi i roques sedimentàries

5.1. Processos diagenètics

5.2. Roques siliciclàstiques

5.3. Roques carbonàtiques i altres roques sedimentàries

 

BLOC DE BIOLOGIA

6. Nivells d’organització, bioelements i biomolècules

6.1. Nivells d’organització

6.2. Bioelements, aigua i sals minerals

6.3. Glúcids i lípids

6.4. Proteïnes i àcids nucleics

 

7. Els teixits. Organització i funcions del cos

7.1. La cèl·lula

7.2. Els teixits

7.3. Funcions del cos

7.4. Organització del cos en aparells i sistemes

 

8. Aparell digestiu

8.1. Nutrició i digestió

8.2. El tub digestiu

8.3. La cavitat bucal

8.4. Les glàndules annexes

8.5. Malalties de l’aparell digestiu

 

9. Aparell respiratori

9.1. Nutrició i respiració

9.2. Les vies respiratòries

9.3. La ventilació pulmonar

9.4. La respiració cel·lular

9.5. Malalties de l’aparell respiratori

 

10. Aparell circulatori

10.1. Nutrició i circulació

10.2. Sistema circulatori sanguini i vasos sanguinis

10.3. El cor. Cicle cardíac i pressió arterial

10.4. Sistema circulatori limfàtic

10.5. Malalties de l’aparell circulatori

 

11. Aparell excretor

11.1. Nutrició i excreció

11.2. Vies urinàries

11.3. El ronyó. Estructura i funcions de la nefrona

11.4. Malalties de l’aparell excretor

 

12. Sistemes nerviós, endocrí i immunitari

12.1. Relació i sistema nerviós

12.2. Sistema nerviós i encèfal

12.3. Òrgans dels sentits

12.4. Sistema endocrí

12.5. Sistema immunitari

12.6. Malalties dels sistemes nerviós, endocrí i immunitari

 

13. Sistemes ossi i muscular

13.1. Relació i aparell locomotor

13.2. Ossos i articulacions

13.3. Esquelet

13.4. Fisiologia del múscul

13.5. Musculatura

13.6. Malalties i traumatismes de l’aparell locomotor

 

14. Aparell reproductor, reproducció i desenvolupament

14.1. Reproducció

14.2. Aparell reproductor masculí

14.3. Aparell reproductor femení

14.4. Cicle ovàric i fecundació

14.5. Gestació i part

14.6. Malalties de l’aparell reproductor