Processos geològics externs. Dinàmica atmosfèrica i hidrosfera. Meteorització, erosió, transport, sedimentació i diagènesi.
Organització del cos humà. Aparells i sistemes: digestiu, respiratori, circulatori, excretor, nerviós, endocrí i immunitari, muscular i ossi, i reproductor.

 

BLOC DE GEOLOGIA

Unitat 1: Atmosfera i hidrosfera

1.1. L’energia solar i el balanç energètic

1.2. Estructura i composició de l’atmosfera

1.3. Dinàmica atmosfèrica

1.4. El cicle de l’aigua i compartiments

1.5. Escolament, percolament, surgència i permanència

1.6. Dinàmica oceànica

 

Unitat 2: Geosfera i cicle geològic

2.1. Estructura composicional i dinàmica de la geosfera

2.2. Tectònica de plaques

2.3. Processos geològics externs i interns, i cicle geològic

 

Unitat 3: Meteorització, erosió i transport

3.1. Processos de meteorització

3.2. Processos d’erosió i transport

3.3. Ambients geomorfològics

 

Unitat 4: Processos sedimentaris

4.1. Processos de sedimentació

4.2. Ambients de sedimentació continental

4.3. Ambients de sedimentació de transició

4.4. Ambients de sedimentació marina

 

Unitat 5: Diagènesi i roques sedimentàries

5.1. Processos diagenètics

5.2. Roques siliciclàstiques

5.3. Roques carbonàtiques i altres roques sedimentàries

 

BLOC DE BIOLOGIA

Unitat 6: Nivells d’organització, bioelements i biomolècules

6.1. Nivells d’organització

6.2. Bioelements, aigua i sals minerals

6.3. Glúcids i lípids

6.4. Proteïnes i àcids nucleics

 

Unitat 7: Els teixits. Organització i funcions del cos

7.1. La cèl·lula

7.2. Els teixits

7.3. Funcions del cos

7.4. Organització del cos en aparells i sistemes

 

Unitat 8: Aparell digestiu

8.1. Nutrició i digestió

8.2. El tub digestiu

8.3. La cavitat bucal

8.4. Les glàndules annexes

8.5. Malalties de l’aparell digestiu

 

Unitat 9: Aparell respiratori

9.1. Nutrició i respiració

9.2. Les vies respiratòries

9.3. La ventilació pulmonar

9.4. La respiració cel·lular

9.5. Malalties de l’aparell respiratori

 

Unitat 10: Aparell circulatori

10.1. Nutrició i circulació

10.2. Sistema circulatori sanguini i vasos sanguinis

10.3. El cor. Cicle cardíac i pressió arterial

10.4. Sistema circulatori limfàtic

10.5. Malalties de l’aparell circulatori

 

Unitat 11: Aparell excretor

11.1. Nutrició i excreció

11.2. Vies urinàries

11.3. El ronyó. Estructura i funcions de la nefrona

11.4. Malalties de l’aparell excretor

 

Unitat 12: Sistemes nerviós, endocrí i immunitari

12.1. Relació i sistema nerviós

12.2. Sistema nerviós i encèfal

12.3. Òrgans dels sentits

12.4. Sistema endocrí

12.5. Sistema immunitari

12.6. Malalties dels sistemes nerviós, endocrí i immunitari

 

Unitat 13: Sistemes ossi i muscular

13.1. Relació i aparell locomotor

13.2. Ossos i articulacions

13.3. Esquelet

13.4. Fisiologia del múscul

13.5. Musculatura

13.6. Malalties i traumatismes de l’aparell locomotor

 

Unitat 14: Aparell reproductor, reproducció i desenvolupament

14.1. Reproducció

14.2. Aparell reproductor masculí

14.3. Aparell reproductor femení

14.4. Cicle ovàric i fecundació

14.5. Gestació i part

14.6. Malalties de l’aparell reproductor