LLEI D’EDUCACIÓ

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació té per objecte regular el sistema educatiu de Catalunya, que es regeix pels principis específics de formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica i laic; de vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals; de capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral; d’habilitació per a l’aprenentatge permanent; d’estímul i reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball; de capacitació per a exercir activament la ciutadania; d’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació; de competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals, i de competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria estableix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

L’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria disposa que l’avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu per prendre les decisions oportunes per regular-lo, i comprovar el grau d’assoliment de les competències tant de l’àmbit com les transversals.


COMPETÈNCIES CLAU

L’Educació Secundària Obligatòria ha de permetre consolidar al final de l’etapa el procés d’adquisició de les competències clau, que han de proporcionar als alumnes la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera interactiva i transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu a cada situació contextualitzada, permetent la seva transferència a d’altres situacions.

Al Decret 119/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària s’identifiquen les 8 competències clau que els alumnes han d’adquirir al final de l’educació obligatòria (el derogat Decret 143/2007 parlava de “competències bàsiques”, però el Decret 187/2015 parla ja de “competències clau” per a diferenciar-les de les competències bàsiques dels diferents àmbits):

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.

2. Competència matemàtica

És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i reflexius.

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.

4. Competència artística i cultural

És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través de diferents mitjans artístics.

5. Competència digital

És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.

6. Competència social i ciutadana

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

7. Competència d’aprendre a aprendre

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges.

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.

 

Les competències bàsiques d’àmbit i matèria permeten desplegar un model d’ensenyament i aprenentatge que vincula competències i continguts clau de cada matèria, establint la contribució de cada matèria al desenvolupament de les diferents competències clau. S’entén per competències bàsiques d’àmbit aquelles competències que li són pròpies. Aquestes competències estan agrupades en dimensions, graduades en tres nivells de consecució al final de l’etapa i associades als continguts curriculars clau. Les competències, que concreten les dimensions, s’han de considerar totalment integrades amb els continguts.

Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al desenvolupament de cada competència. Les propostes curriculars dels diferents àmbits despleguen aquestes competències específiques, que són el referent de l’avaluació al final de l’etapa.


COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria agrupa les diverses matèries en àmbits de coneixement que faciliten l’assoliment de les competències que li són pròpies.

El Decret 187/2015 agrupa en l’àmbit cientificotecnològic les següents matèries:

Biologia i Geologia (matèria comuna a 1r i 3r d’ESO)
Física i Química (matèria comuna a 2n i 3r d’ESO)
Tecnologia (matèria comuna a 1r, 2n i 3r d’ESO)

Matèries optatives de 4t d’ESO:

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica/TIC)

Altres matèries optatives de 4t d’ESO que pot oferir el centre:

Ciències aplicades a l’activitat professional
Cultura científica

Matèries optatives compactades de 4t d’ESO que pot oferir el centre:

Biologia i Geologia i Ciències aplicades a l’activitat professional
Física i Química i Ciències aplicades a l’activitat professional
Tecnologia i Tecnologies de la informació i la comunicació

 

L’annex 5 del Decret 187/2015 desenvolupa una proposta de caràcter orientatiu del currículum de l’àmbit cientificotecnològic que cada centre pot distribuir d’acord amb els seus propis criteris:

ANNEX 5 Currículum de l’educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic (ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química; ciències aplicades a l’activitat professional; biologia i geologia i ciències aplicades; física i química i ciències aplicades; cultura científica. Tecnologia. TIC: tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica). Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica))

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Dimensió en Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

Competència 1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Competència 2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Competència 3: Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.

Competència 4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

Competència 5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.

Competència 6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.

Dimensió Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

Competència 7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.

Competència 8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.

Competència 9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.

Dimensió en Medi ambient

Competència 10: Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals.

Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Dimensió en Salut

Competència 12: Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Competència 13: Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic, en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives.

Competència 14: Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.

Competència 15: Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc.

 

CONTINGUTS CLAU

CCC1. Model cineticomolecular.

CCC2. Model d’energia.

CCC3. Model d’interacció física. Forces i moviments.

CCC4. Model d’univers.

CCC5. Model d’ones mecàniques i electromagnètiques. Model de raig de llum.

CCC6. Model de càrrega i interacció elèctrica.

CCC7. Model de canvi químic.

CCC8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de les substàncies.

CCC9. Model de cèl·lula.

CCC10. Model d’ésser viu.

CCC11. Model d’evolució.

CCC12. Model d’ecosistema.

CCC13. Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de plaques.

CCC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida.

CCC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.

CCC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència.

CCC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.

CCC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.

CCC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat.

CCC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica.

CCC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.

CCC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat.

CCC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants industrials.

CCC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics.

CCC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació.

CCC26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera.

CCC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals.

CCC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies addictives.

CCC29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats.

CCC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene sexual.


COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT DIGITAL (TRANSVERSAL)

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria agrupa les diverses matèries en àmbits de coneixement que faciliten l’assoliment de les competències que li són pròpies.

El Decret 187/2015 disposa que l’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital ha de desenvolupar-se en el conjunt de matèries i d’acord amb els processos d’orientació associats. L’annex 10 desenvolupa una proposta de caràcter orientatiu del currículum de l’àmbit cientificotecnològic que cada centre pot distribuir d’acord amb els seus propis criteris:

ANNEX 10 Currículum de l’educació secundària obligatòria Àmbit digital (transversal)

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Dimensió en Instruments i aplicacions

Competència 1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.

Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.

Dimensió en Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

Competència 4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Competència 5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.

Dimensió en Comunicació interpersonal i col·laboració

Competència 7: Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.

Competència 8: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Dimensió en Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Competència 9: Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.

Competència 10: Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos.

Competència 11: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

CONTINGUTS CLAU

CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.

CCD2. Tipus de connexions entre aparells.

CCD3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.

CCD4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.

CCD5. Seguretat informàtica.

CCD6. Robòtica i programació.

CCD7. Realitat virtual i augmentada.

CCD8. Sistemes de projecció.

CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de dades numèriques.

CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

CCD11. Funcionalitats dels navegadors.

CCD12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.

CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

CCD14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.

CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, en comunicacions i publicacions, i en la utilització de la informació.

CCD16. Tractament de la informació.

CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.

CCD18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA).

CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).

CCD20. Sistemes de comunicació.

CCD21. Normes de cortesia a la xarxa.

CCD22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.

CCD23. Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura.

CCD24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa…

CCD25. Ergonomia: salut física i psíquica.

CCD26. Entorns virtuals segurs.

CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució de dispositius, etc.

CCD28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.


COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (TRANSVERSAL)

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria agrupa les diverses matèries en àmbits de coneixement que faciliten l’assoliment de les competències que li són pròpies.

El Decret 187/2015 disposa que l’assoliment dels elements transversals de l’àmbit personal i social i de l’àmbit digital ha de desenvolupar-se en el conjunt de matèries i d’acord amb els processos d’orientació associats. L’annex 11 desenvolupa una proposta de caràcter orientatiu del currículum de l’àmbit personal i social que cada centre pot distribuir d’acord amb els seus propis criteris:

ANNEX 11 Currículum de l’educació secundària obligatòria Àmbit personal i social (transversal)

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Dimensió Autoconeixement

Competència 1: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.

Dimensió Aprendre a aprendre

Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.

Competència 3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Dimensió Participació

Competència 4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.

 

CONTINGUTS CLAU

CCP1. Capacitats físiques i sensorials.

CCP2. Capacitats cognitives.

CCP3. Capacitats emocionals.

CCP4. Hàbits saludables.

CCP5. Actitud de superació personal.

CCP6. Hàbits d’aprenentatge.

CCP7. Planificació dels aprenentatges.

CCP8. Organització del coneixement.

CCP9. Consolidació i recuperació del coneixement.

CCP10. Transferència dels aprenentatges.

CCP11. Característiques de la societat actual.

CCP12. Aprenentatge continuat al llarg de la vida.

CCP13. Actituds i hàbits en la societat i en el món professional.

CCP14. Habilitats i actituds per al treball en grup.

CCP15. Dinàmiques de cohesió de grup i col·laboratives.

CCP16. Eines digitals col·laboratives.

CCP17. Habilitats i actituds per a la participació.

CCP18. Espais de participació.

CCP19. Recursos i tècniques de participació.

CCP20. Eines digitals de participació.


BATXILLERAT

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat estableix diverses modalitats amb organització flexible per a oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació i permeti assolir la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere, i capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.

L’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, del procés d’avaluació al batxillerat, modificat per l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, estableix que l’avaluació ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, ha de ser en si mateixa formativa, i regular i orientar el procés educatiu per millorar els aprenentatges de l’alumnat i els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent, alhora que constati i certifiqui l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge.