Origen i formació de la Terra, geosfera, matèria i minerals, cicle geològic, tectònica, deformació estructural, metamorfisme, processos ignis, atmosfera i hidrosfera, processos de meteorització, d’erosió i de transport, processos sedimentaris, diagènesi i roques sedimentàries, processos de fossilització, temps geològic i geologia de Catalunya.

 

BLOC DE LA TERRA

Unitat 1: Origen i formació de la Terra

1.1. Origen i evolució de l’univers

1.2. Galàxies, nebuloses, estrelles i sistemes planetaris

1.3. El Sistema Solar

1.4. Evolució del protoplaneta Terra i estructura actual

1.5. Moviments relatius Sol – Terra – Lluna

 

Unitat 2: Atmosfera

2.1. Energia solar, balanç energètic i efecte hivernacle

2.2. Estructura i composició de l’atmosfera

2.3. Meteorologia

2.4. Dinàmica atmosfèrica

2.5. Climes i biomes

2.6. Canvi climàtic i glaciacions

 

Unitat 3: Hidrosfera

3.1. El cicle de l’aigua i compartiments

3.2. Dinàmica oceànica

3.3. Les aigües superficials. Escolament i permanència

3.4. Les aigües subterrànies. Percolament, surgència i permanència. Els aqüífers

 

Unitat 4: Matèria i minerals

4.1. Química mineral i estructura cristal·lina

4.2. Propietats físiques dels minerals

4.3. Grups minerals i minerals petrogenètics

4.4. Mineralogènesi i jaciments minerals

 

Unitat 5: Geosfera i cicle geològic

5.1. Estructura composicional i dinàmica de la geosfera

5.2. Mètodes d’estudi de la geosfera

5.3. Processos geològics externs i interns, i cicle geològic

5.4. Sistemes de representació cartogràfica i localització

5.5. Cartografia geològica

5.6. Els grans accidents geogràfics

 

BLOC DE PROCESSOS GEOLÒGICS

Unitat 6: Tectònica

6.1. Dinàmica mantèl·lica

6.2. Marges continentals actius i passius

6.3. Distensió

6.4. Compressió

6.5. Transformació

 

Unitat 7: Deformació estructural

7.1. Esforços

7.2. Deformació dúctil

7.3. Deformació fràgil i sismicitat

 

Unitat 8: Metamorfisme

8.1. Factors condicionants

8.2. Tipus de metamorfisme

8.3. Petrologia metamòrfica

 

Unitat 9: Processos ignis

9.1. Anatèxia

9.2. Diferenciació magmàtica

9.3. Cristal·lització i consolidació

9.4. Vulcanisme

9.5. Petrologia ígnia

 

Unitat 10: Meteorització, erosió i transport

10.1. Processos de meteorització

10.2. Pedogènesi, perfils i classificació dels sòls

10.3. Estructures de meteorització

10.4. Processos d’erosió i transport

10.5. Ambients geomorfològics

 

Unitat 11: Processos sedimentaris

11.1. Processos de sedimentació

11.2. Estructures sedimentàries

11.3. Ambients de sedimentació continental

11.4. Ambients de sedimentació de transició

11.5. Ambients de sedimentació marina

 

Unitat 12: Diagènesi i roques sedimentàries

12.1. Processos diagenètics

12.2. Roques siliciclàstiques

12.3. Roques carbonàtiques

12.4. Altres roques sedimentàries

 

Unitat 13: Processos de fossilització

13.1. Mort i biostratinomia

13.2. Soterrament i fossildiagènesi

13.3. Extincions en massa

 

Unitat 14: Temps geològic

14.1. Principis fonamentals de la geologia

14.2. Mètodes de datació de les roques i dels esdeveniments geològics

14.3. Deriva continental i orogènies

14.4. Escales cronostratigràfica i biostratigràfica

14.5. Geologia de Catalunya