COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS

Les competències específiques de Geologia i Ciències Ambientals s’han de treballar a partir de situacions d’aprenentatge, en contextos reals o significatius, que convidin l’alumnat a la reflexió, a la col·laboració i l’acció (nou currículum Annex 2 pàg. 172).

A la matèria de Geologia i Ciències Ambientals es treballen 6 competències específiques:

 • Interpretació, argumentació i transmissió d’informació científica
 • Localització, selecció i contrast d’informació científica
 • Disseny de treballs de recerca i anàlisi crítica de les seves conclusions
 • Plantejament i resolució de preguntes i problemes relacionats amb la geologia i les ciències ambientals
 • Anàlisi dels impactes mediambientals de les activitats humanes per dissenyar actuacions compatibles amb el desenvolupament sostenible.
 • Anàlisi dels elements geològics del relleu per explicar-ne la dinàmica i origen, i poder fer prediccions sobre els riscos naturals

Les competències específiques s’han d’avaluar a través de la posada en acció de diferents sabers. Els criteris d’avaluació permeten mesurar el grau de desenvolupament de les competències, connectades de manera contextualitzada i flexible amb els sabers de la matèria durant el procés d’ensenyament – aprenentatge.

A continuació es detallen les 6 competències i el criteris d’avaluació genèrics en acabar 2n de Batxillerat:

1. INTERPRETACIÓ, argumentació I TRANSMISSIÓ d’informació científica

Interpretar, comunicar i argumentar informació i dades procedents de treballs científics, amb precisió i utilitzant diferents formats, per analitzar processos, mètodes, experiments o resultats de les ciències geològiques i ambientals.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

1.1. Analitzar críticament conceptes i processos de Geologia i Ciències Ambientals seleccionant i interpretant informació en diferents formats (mapes, models, talls, gràfics, taules, diagrames, fórmules, esquemes, etc.).

1.2. Comunicar informacions o opinions raonades sobre temes de Geologia i Ciències Ambientals, transmetent-les de manera clara i rigorosa, utilitzant la terminologia i el format adequats (mapes, talls, models, gràfics, taules, informes, diagrames, fórmules, etc.) i eines digitals, responent de manera fonamentada a les qüestions que puguin sorgir durant l’exposició.

1.3. Realitzar discussions científiques i argumentar sobre situacions relacionades amb la geologia i les ciències ambientals defensant una postura raonada científicament i amb una actitud oberta, flexible, receptiva i respectuosa davant de l’opinió dels altres.

2. Localització, selecció i contrast d’informació científica

Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb les ciències geològiques i ambientals.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

2.1. Plantejar i resoldre qüestions i crear continguts relacionats amb la geologia i les ciències ambientals, localitzant i citant fonts de manera adequada; seleccionant, organitzant i analitzant críticament la informació.

2.2. Contrastar i justificar la veracitat d’informació relacionada amb la Geologia i les Ciències Ambientals utilitzant fonts fiables, aportant dades i adoptant una actitud crítica i escèptica davant informacions sense base científica.

2.3. Argumentar sobre la contribució de la ciència a la societat i la tasca de les persones que s’hi dediquen, reflexionant sobre els biaixos de gènere en les ciències i entenent la investigació com una tasca col·lectiva i interdisciplinària, en constant evolució i influïda pel context polític i els recursos econòmics.

3. Disseny de treballs de recerca i anàlisi crítica de conclusions

Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca de ciències geològiques i ambientals i analitzar críticament els resultats , així com els de treballs d’investigació i divulgació comprovant si segueixen els passos de la metodologia científica per avaluar-ne la fiabilitat de les conclusions.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

3.1. Plantejar preguntes, fer prediccions i formular hipòtesis que puguin ser respostes o contrastades utilitzant mètodes científics i intentin explicar fenòmens geològics i ambientals.

3.2. Dissenyar l’experimentació i la presa de dades per a l’anàlisi de fenòmens geològics i ambientals, seleccionant els instruments adequats per respondre les preguntes de recerca i contrastar les hipòtesis plantejades.

3.3. Realitzar experiments i prendre dades quantitatives i qualitatives sobre fenòmens geològics i ambientals seleccionant i utilitzant els instruments, les eines o les tècniques adequades amb correcció i precisió.

3.4. Interpretar i analitzar resultats obtinguts en projectes de recerca utilitzant, quan calgui, eines matemàtiques i tecnològiques i reconeixent-ne l’abast i limitacions per obtenir conclusions raonades i fonamentades.

3.5. Avaluar la fiabilitat de les conclusions de treballs de recerca o divulgació científica relacionats amb la geologia o les ciències ambientals a partir de la interpretació dels resultats obtinguts.

3.6. Establir col·laboracions dins i fora del centre educatiu en les diferents fases d’un projecte científic per treballar amb més eficiència, utilitzant les eines tecnològiques adequades, valorant la importància de la cooperació a la recerca, respectant la diversitat i afavorint-ne la inclusió.

3.7. Presentar de forma clara i rigorosa la introducció, la metodologia, els resultats i les conclusions d’un projecte científic utilitzant el format adequat i les eines digitals.

3.8. Argumentar, usant exemples concrets, sobre la contribució de la ciència a la societat i la tasca de les persones dedicades, reflexionant sobre els biaixos de gènere en les ciències i entenent la investigació com una tasca col·lectiva i interdisciplinària en constant evolució influïda pels contextos polític i econòmic.

4. Plantejament i resolució de preguntes i problemes

Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències geològiques i ambientals, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

4.1. Explicar fenòmens relacionats amb la geologia i les Ciències Ambientals a través del plantejament i la resolució de problemes, buscant i utilitzant les estratègies i recursos adequats i diversos.

4.2. Analitzar críticament la solució a problemes de geologia o ciències ambientals reformulant els procediments utilitzats o conclusions obtingudes si aquestes no fossin viables o davant de noves dades.

5. Anàlisi dels impactes mediambientals de les activitats humanes I DISSENY D’ESTRATÈGIES sostenibleS

Analitzar els impactes d’activitats humanes sobre el medi ambient o la disponibilitat de recursos, a partir d’observacions de camp i d’informació en diferents formats, per dissenyar, promoure i executar iniciatives de conservació del medi ambient i adoptar hàbits compatibles amb el desenvolupament sostenible basats en fonaments científics.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

5.1. Analitzar a partir d’observacions i coneixements científics de geologia i ciències ambientals les causes i les conseqüències ecològiques, socials i econòmiques dels principals problemes mediambientals des d’una perspectiva personal, local i global, concebent-los com a grans reptes de la humanitat.

5.2. Promoure i adoptar hàbits sostenibles a partir de l’anàlisi dels usos dels diferents tipus de recursos naturals i els impactes mediambientals que se’n deriven.

5.3. Proposar i justificar la necessitat de posar en pràctica hàbits i iniciatives sostenibles en l’àmbit local, argumentant d’acord amb coneixements científics de geologia i ciències ambientals sobre els seus efectes positius i la urgència d’adoptar-los.

5.4. Relacionar l’impacte de l’explotació de determinats recursos amb el deteriorament mediambiental, argumentant amb fonamentació científica la importància i necessitat d’adoptar hàbits de consum sostenibles.

6. Anàlisi dels elements geològics del relleu I FER prediccions sobre els riscos naturals

Identificar i analitzar elements geològics del relleu utilitzant coneixements científics amb informació en diferents formats o observacions de camp, per explicar fenòmens, reconstruir la història geològica, fer prediccions i identificar possibles riscos naturals.

Es proposen els següents criteris d’avaluació:

6.1 Deduir i explicar la història geològica d’una àrea determinada identificant-ne i analitzant-ne els elements geològics a partir d’informació en diferents formats (fotografies, talls, mapes geològics, etc.).

6.2. Relacionar usant coneixements de geologia i el raonament lògic els grans esdeveniments de la història terrestre amb elements del registre geològic i amb successos que tenen lloc actualment.

6.3. Resoldre problemes de datació analitzant elements del registre geològic i fòssil i aplicant altres mètodes.

6.4. Realitzar prediccions sobre fenòmens i riscos naturals en una àrea determinada analitzant la influència de diferents factors (activitats humanes, climatologia, relleu, vegetació, localització, processos geològics interns, etc.) i proposar accions per prevenir o minimitzar-ne els efectes negatius.

 


SABERS DE GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS

Els sabers són els coneixements, les destreses, els valors i les actituds que l’alumnat ha d’adquirir per desenvolupar-se en múltiples situacions pròpies de la societat moderna. A l’Annex 2, pàg. 181-184, del nou currículum es proposen els següents sabers de Geologia i Ciències Ambientals organitzats blocs:

 • Projecte científic: activitat científica general contextualitzada en l’estudi del nostre planeta.
 • La Terra, un planeta particular: caracterització del planeta Terra, geodinàmica dels diferents embolcalls, i interacció entre els processos naturals de la Terra i les activitats humanes (risc, recurs, impacte, exposició…).
 • Minerals, els components de les roques: model conceptual de mineral, tipologies bàsiques, orígens i identificació. Anàlisi dels seus usos a la vida quotidiana.
 • Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques: model conceptual de roca, tipologies bàsiques, orígens i identificació. Anàlisi dels seus usos a la vida quotidiana.
 • Història de la Terra i la vida: aproximació a l’estudi de la història de la Terra a partir del coneixement dels principals mètodes de datació i de l’anàlisi dels esdeveniments biològics i geològics més rellevants.
 • La informació geològica i ambiental: fonts i formes de representació de la informació i les dades geològiques i ambientals.
 • La tectònica de plaques i geodinàmica interna: processos geodinàmics interns, influència amb el relleu i interacció amb l’activitat humana per conèixer, predir i prevenir els riscos.
 • Processos geològics externs: processos geodinàmics externs, influència amb el relleu i interacció amb l’activitat humana per conèixer, predir i prevenir els riscos.
 • Les capes fluides de la Terra: dinàmica de la hidrosfera i de l’atmosfera, disponibilitat de recursos, identificació, predicció i prevenció de riscos, anàlisi d’impacte ambiental de l’activitat humana i mesures per minimitzar-lo.
 • Recursos naturals i gestió sostenible: mesures preventives, correctores i compensatòries per minimitzar o revertir l’impacte en l’ús dels recursos naturals. Hàbits i actituds que condueixen cap a un model de desenvolupament sostenible. Els sòls com a recurs i l’impacte mediambiental generat pels residus.

La distribució dels coneixements i recursos que han de configurar els sabers  i que es proposa de manera genèrica en aquestes pàgines és la següent (podeu fer clic a la imatge per accedir als recursos):

1r de BATX 2n de BATX
 1. Origen i formació de la Terra
 2. Matèria i minerals
 3. Geosfera i cicle geològic
 4. Tectònica
 5. Deformació estructural
 6. Metamorfisme
 7. Processos ignis
 8. Meteorització, erosió i transport
 9. Ambients geomorfològics
 10. Processos sedimentaris
 11. Diagènesi i roques sedimentàries
 12. Processos de fossilització
 13. Temps geològic
 14. Geologia de Catalunya
 1. Atmosfera
 2. Hidrosfera
 3. Geoquímica i geofísica
 4. Biosfera
 5. Teoria de sistemes i cicles biogeoquímics
 6. Representació cartogràfica i sistemes d’informació ambiental
 7. Biomes
 8. Patrimoni geològic, paleontològic i mediambiental de Catalunya
 9. Geologia de la Península Ibèrica
 10. Riscos naturals i mesures de prevenció
 11. Recursos naturals i explotació sostenible
 12. Alteració del medi, impactes, residus i contaminació
 13. Gestió ambiental, restitució i protecció
 14. Canvi climàtic

Aquesta distribució de continguts i recursos no configuren necessàriament una seqüència temporal d’aprenentatge ni una programació anual de la matèria. Per contra, és necessari concebre les programacions de curs com una seqüència de contextos rellevants plasmats en situacions.

L’aprenentatge amb sentit basat en situacions exigeix als docents configurar les programacions de manera global per a tota l’etapa perquè l’alumnat desenvolupi de manera seqüencial i contínua les competències clau i específiques a través dels diferents sabers i a partir d’escenaris que l’alumnat es troba a la vida real i que cal interpretar i comprendre, a les que cal donar resposta o sobre les que s’ha d’intervenir.

És per això que proposo el següent model obert de programació en el que es relacionen els sabers i les competències per a tota l’etapa, i que es pot anar omplint amb la participació activa de l’alumnat per mitjà de problemes, activitats, projectes i altres situacions d’aprenentatge en funció dels propis interessos dels i de les alumnes i en funció de les oportunitats de context que es puguin donar (esdeveniments locals i globals, notícies, discussions, etc.). Al final de l’etapa, l’alumnat ha d’haver treballat totes les competències mobilitzant el conjunt de sabers. Aquesta graella pot esdevenir una programació de curs i una eina de regulació del procés d’ensenyament – aprenentatge, però també un registre de l’itinerari d’aprenentatge personal de cada alumne/a al llarg del Batxillerat:

(pots baixar-te’n una còpia al teu compte de Google Drive fent clic a la imatge)

(EN PROCÉS D’ELABORACIÓ (alerta, la còpia no s’actualitza))