Processos geològics interns. Tectònica, deformació estructural, metamorfisme, anatèxia, diferenciació magmàtica, consolidació i cristal·lització. El temps en geologia i cartografia geològica.

Genètica, evolució i ecologia.

 

BLOC DE GEOLOGIA

Unitat 1: Tectònica

1.1. Dinàmica mantèl·lica

1.2. Marges continentals actius i passius

1.3. Distensió

1.4. Compressió

1.5. Transformació

 

Unitat 2: Deformació estructural

2.1. Esforços

2.2. Deformació dúctil

2.3. Deformació fràgil i sismicitat

 

Unitat 3: Metamorfisme

3.1. Factors condicionants

3.2. Tipus de metamorfisme

3.3. Petrologia metamòrfica

 

Unitat 4: Processos ignis

4.1. Anatèxia

4.2. Diferenciació magmàtica

4.3. Cristal·lització i consolidació

4.4. Vulcanisme

4.5. Petrologia ígnia

 

Unitat 5: Temps geològic

5.1. Principis fonamentals de la geologia

5.2. Mètodes de datació de les roques i dels esdeveniments geològics

5.3. Deriva continental i orogènies

5.4. Processos de fossilització

5.5. Extincions en massa

5.6. Escales cronostratigràfica i biostratigràfica

5.7. Geologia de Catalunya

 

BLOC DE BIOLOGIA

Unitat 6: Teoria cel·lular

6.1. La cèl·lula

6.2. DNA

6.3. Síntesi de proteïnes

6.4. Divisió cel·lular

 

Unitat 7: Teoria cromosòmica

7.1. Cromosomes

7.2. Relacions al·lèliques

 

Unitat 8: Herència

8.1. Lleis de Mendel

8.2. Herència de gens en cromosomes autosòmics

8.3. Herència del sexe i herència lligada al sexe

8.4. Malalties genètiques i hereditàries

8.5. Genoma humà, biotecnologia i enginyeria genètica

 

Unitat 9: Origen de la vida

9.1. Creences i la generació espontània

9.2. L’experiment de Miller

9.3. Generació cel·lular i de la vida

9.4. Teoria endosimbiòtica

9.5. Propostes històriques per a entendre la diversitat biològica i paleontològica

 

Unitat 10: Teoria evolutiva

10.1. La teoria evolutiva i les seves evidències

10.2. Mutacions

10.3. Recombinació genètica

10.4. Variabilitat i selecció natural

10.5. Concepte d’espècie

10.6. Especiació i radiació adaptativa

 

Unitat 11: Evolució humana

11.1. Classificació dels humans

11.2. Evolució dels primats i dels primers antropoides

11.3. L’emergència dels hominoïdeus

11.4. Australopithecus

11.5. Homo

 

Unitat 12: Nínxol ecològic

12.1. Factors abiòtics

12.2. Factors biòtics

12.3. Nínxol ecològic

12.4. Poblacions

12.5. Comunitats

12.6. Ecosistemes

 

Unitat 13: Interaccions i successions

13.1. Interaccions intraespecífiques

13.2. Interaccions interespecífiques

13.3. Colonització del medi

13.4. Successió ecològica

13.5. Clímax i pertorbació

 

Unitat 14: Ecosistemes

14.1. Fluxos de matèria

14.2. Fluxos d’energia

14.3. Cicles biogeoquímics

14.4. Contaminació i impacte antròpic

14.5. Gestió ambiental