Sóc en F. Xavier Valldeperas, llicenciat en Geologia i professor d’Educació Secundària. Intento reinventar-me cada curs amb l’objectiu de transmetre als meus alumnes els valors de respecte i entusiasme per la naturalesa a través del seu coneixement i de la comprensió dels fenòmens naturals que es produeixen en l’àmbit de la biologia i de la geologia.

Vaig llicenciar-me en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1995 i vaig realitzar tot seguit els estudis de doctorat al Departament de Geologia de la mateixa universitat, especialitzant-me en estratigrafia, sedimentologia de carbonats i en paleontologia. Vaig obtenir la Suficiència Investigadora el 1998 amb el treball Estudi taxonòmic, paleoecològic i estratigràfic de la biofàcies de coralls plans de l’anticlinal de Sant Corneli (Cretaci superior, unitat sudpirinenca central), que va ser guardonat amb un accèssit al Premi de la Institució Catalana d’Història Natural 1998 de l’Institut d’Estudis Catalans. Vaig continuar la meva investigació al Museu d’Història Natural de Londres, als Pirineus i a Tunísia, i vaig col·laborar amb diversos investigadors en la publicació dels resultats.

Amb la clara determinació vocacional de dedicar-me professionalment a la docència i amb l’objectiu de superar les oposicions de professor d’ensenyament secundari a l’especialitat de Biologia i Geologia, vaig voler ampliar la meva formació acadèmica matriculant-me a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, on vaig superar els dos primers cursos de la llicenciatura. Vaig opositar i esdevenir funcionari de carrera el 2008.

Dels microscopis de citologia vaig saltar als telescopis astronòmics, esdevenint soci actiu de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, on he estat coordinador del grup de Debutants i membre de la Junta Directiva, i on hi he col·laborat llargament en diversos àmbits de l’Astronòmica, tal i com explica el seu president, en Xavier Bros, a l’Astrum.

Com a resultat de la meva formació permanent i d’haver-me responsabilitzat diversos anys de la coordinació d’informàtica de centre, va anar creixent en mi l’interès pels recursos digitals i les xarxes socials aplicats a la docència com a instrument, mai com a finalitat, amb l’objectiu de potenciar l’esperit engrescador i d’autosuperació dels meus alumnes, comprenent que la publicació dels seus treballs a la revista digital de centre, o animar-los mitjançant l’exemple a esdevenir ells mateixos redactors voluntaris i articulistes habituals, és una recompensa sempre merescuda als seus èxits.

Amb el canvi paradigmàtic de l’educació, l’aprenentatge social, el treball globalitzat, la programació competencial, l’avaluació formativa i formadora com a procés d’aprenentatge, així com el canvi de gestió i organització dels centres educatius en virtut de l’autonomia de centre i del desenvolupament de llurs projectes educatius, m’han portat, entre d’altra formació del Departament d’Educació i de la Universitat Oberta de Catalunya, a acreditar el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva.

El curs 2019 – 2020 m’incorporo com a assessor tècnic docent a l’equip del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius de la Subdirecció General d’Innovació i Formació per a la creació, desenvolupament i coordinació del Laboratori de Transformació Educativa. Aquesta iniciativa impulsada per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital té tres grans finalitats: (1) l’acompanyament intensiu a centres del programa d’innovació PAcTE/ExC per a empoderar-los en processos de transformació educativa a través del model de Facilitació, (2) la mobilització dels centres dels diferents territoris i l’aprenentatge entre iguals de centres que es troben en moments diversos de transformació educativa a través del treball en xarxa que configuren les Xarxes Territorials de Transformació Educativa, i (3) el desenvolupament d’un Marc de Referència de Qualitat Educativa que ha de permetre desenvolupar l’article 85 de la Llei d’Educació a través de la fonamentació acadèmica, experta i empírica on els centres referents del Laboratori són alhora models de bones pràctiques educatives i unitats d’innovació avançada i de recerca educativa. El treball realitzat per l’equip de coordinació ens ha permès identificar de manera inicial 35 descriptors i 187 estratègies d’aplicació en centre que, una vegada validats i desenvolupats a través dels adequats criteris i indicadors, esdevindran una eina de diagnosi i també una eina de millora per a orientar els centres, els diferents agents d’acompanyament i assessorament en centre, així com les noves polítiques educatives cap a un nou model educatiu de qualitat.

Al llarg d’aquests tres anys hem pogut oferir als centres espais de reflexió pedagògica per mitjà de les Comunitats de Centres, Seminaris Temàtics d’Aprofundiment, Visites en Centre, Ponències expertes, i desenvolupar eines i estratègies com l’Eina d’Autoconeixement de Centre i les 7 Dimensions de la Transformació Educativa.

L’Eina d’Autoconeixement de Centre és per als centres del Laboratori, però també per a qualsevol altre centre educatiu, una eina àgil d’autodiagnosi que permet reconèixer el moment en el que es troba el centre d’acord a 40 descriptors de transformació educativa. Aquesta eina, validada des de la pràctica per més de 600 centres, és també un potent instrument de reflexió pedagògica i d’aprenentatge que orienta el claustre, i la comunitat educativa a través d’estratègies participatives com els grups de discussió, per concretar objectius de millora i avaluar el procés i el progrés de la implementació de mesures de canvi.

El caràcter holístic de la transformació educativa exigeix, més enllà d’una definició conceptual del terme, subratllar la necessitat de considerar-la des d’una visió polièdrica que orienti el propòsit educatiu de centre. Les 7 dimensions de la transformació educativa posen de relleu la necessitat d’implementar processos de canvi que afecten el conjunt del centre i de la comunitat educativa, des de l’organització i gestió del centre, les metodologies i la personalització dels aprenentatges, el desenvolupament personal i social i l’acompanyament a l’aprenent, l’entorn educatiu en xarxa, i la cultura avaluativa.

Després de 3 anys com a tècnic docent als serveis administratius – serveis centrals de Via Augusta, el curs 2022 – 2023 decideixo incorporar-me de nou a la docència directa en centre amb la il·lusió de tornar a les aules, amb nous coneixements i transformat, en un moment clau com és el de l’aplicació del nou currículum, per acompanyar en l’aprenentatge amb sentit a noves generacions d’alumnes, però també per a aprendre d’ells, amb el convenciment que l’expertesa de l’educació s’assoleix amb la pràctica, al territori i als centres.


Formació acadèmica Formació continuada Centres docents
Activitat de recerca Racó de pensar Temps de lleure