La veu del alumnes. Molt més del que t’imagines

A tots els alumnes els va agradar  perquè pensen que les drogues és un tema que els afecta de molt a prop. Els va agradar poder triar el seu mite.  La durada del projecte va ser adequada i diuen que no se’ls va fer pesat. Els va agradar poder triar els membres del grup.

Producte final: Molt més del que t’imagines

El producte final d’aquest projecte és un Póster científic que expliqui què hi ha de cert i què hi ha de fals en un mite sobre les drogues. Mites del tipus “Fumar aprima”, “Quan bec lligo més”, “Fumar em tranquilitza”.

Aquest Póster anirà acompanyat d’una exposició oral en un “congrés científic” presidit per la infermera del CAP que és qui havia fet l’encàrrec.

El resultat va ser molt satisfactori, els alumnes van entendre la feina que havien de fer, hi havia alguns pósters amb un disseny molt bo, tots els membres van haver de fer una exposició oral completa que va permetre veure qui havia treballat i qui no.

Tot i que formava part del treball una recerca crítica del les fonts utilitzades, alguns grups no van seleccionar bé les fonts, i  el treball no era prou objectiu.

Avaluació del projecte: Molt més del que t’imagines

Criteris d’avaluació:

 • Coneix les parts del sistema nerviós i el funcionament de l’impuls nerviós.
 • Comprèn la importància de la fiabilitat de les fonts documentals i ho utilitza en l’elaboració del seu pòster científic.
 • Sap discriminar i decidir si les informacions són certes i verídiques científicament.
 • Elabora un pòster científic en equip.
 • Comunica correctament la investigació sobre el mite escollit.  
 • Sap utilitzar organitzador gràfic per sintetitzar informació.

Instruments d’avaluació:

 • Graella d’assistència (individual)
 • Observació directa.(individual)
 • Bullet journal (individual)
 • Producte final: pòster científic i exposició oral (en grup cooperatiu)
 • Fiabilitat de les fonts i resum/esquema informació (individual)
 • Autoavaluació/coavaluació. (en grup cooperatiu)

Implementació del projecte: Molt més del que t’imagines

A la sessió de llançament la infermera del CAP els presenta diversos mites sobre les drogues i els demana que els investiguin per presentar-los en l’última sessió que tindrà format de  “Congrés científic” i en el qual hi serà ella hi serà present.  Alguns dels mites sobre drogues que es presenten són: Fumar aprima, si bec alcohol lligo més, fumo per estar tranquil, …

Els alumnes, en grup cooperatiu,  hauran de buscar altres mites sobre drogues, escollir-ne un i estudiar-ne a fons la veracitat o no del mite per presentar-ne un póster.

 

Metodologia del projecte: Molt més del que t’imagines

En aquest projecte es treballa sobretot en  grups cooperatius heterogenis de 3 membres escollits per ells mateixos amb l’única condició que hi hagués alumnes del grup A i del B.  També es treballa en gran grup en la fase de llançament i presentació del producte i individualment en la recerca de fonts documentals.

A la sessió de llançament la infermera del CAP els presenta diversos mites sobre les drogues i els demana que els investiguin per presentar-los en l’última sessió, al “Congrés científic”.

A la segona  sessió ells mateixos s’assignen els rols i els defineixen en el “Bullet Journal”:

 • Coordinador (estructura les tasques i les delega)
 • Secretari (guarda els documents)
 • Dissenyador (dissenya els treballs)

Hi ha uns subcàrrecs que són:

 • Cronos (controla el temps i marca l’hora de finalització)
 • Impressor (imprimeix les tasques)
 • Informàtic (envia al moodle i correu-e  les tasques)

A les següents sessions  cada grup escull  un mite i el comenta amb el professor.Seguidament se’ls anirà assignant tasques i  terminis de presentació al voltant d’aquest mite.

En una última sessió hi ha la presentació del producte aconmpanyat d’una coavalluació amb la intervenció d’una persona externa de l’escola (Infermera del CAP).

PLANIFICACIÓ

El tema que presentem treballarà el sistema nerviós i les drogues al curs de 3r d’ESO,  amb el títol “MOLT MÉS DEL QUE T’IMAGINES”

A partir dels mites sobre les drogues entrarem a entendre el funcionament del nostre sistema nerviós. A través de les fonts i la cerca d’informació externa comprovaran la fiabilitat de les fonts documentals. Finalment elaboraran un pòster científic on s’exposi la veracitat o la falsedat del mite escollit.

EL REPTE

Buscar  un mite sobre les drogues, treballar-lo, investigar-lo i si és el cas desmuntar-lo,  i finalment de presentar un póster científic en el congrés escolar de ciència.

ELS OBJECTIUS

 1. Conèixer les parts del sistema nerviós central (visió anatòmica) 
 2. Com ens afecten les drogues a la nostra salut?
 3. Quines malalties hi ha entorn del sistema nerviós?
 4.  Comprovar la fiabilitat de les fonts d’informació que trobem a internet.
 5.  Quines són les bones fonts de documentació?
 6.  Tenir arguments científics per muntar i desmuntar els mites
 7. Conèixer experiències de percepció sensorial

QUI SOM

La nostra escola, és una escola de dues línies que van de P3 fins a 4t d’ESO.

L’escola del  Sagrat Cor estem vivint un procés d’innovació que el curs passat, amb la participació de tota la comunitat educativa, va culminar amb la definició del nostre HORITZÓ EDUCATIU. Volem educar per a què els nostres alumnes esdevinguin persones CONSCIENTS, COMPETENTS I COMPROMESES.

Persones CONSCIENTS, és a dir, persones que tenen ple coneixement de sí mateixes i de la realitat.

Persones COMPETENTS, capaces d’aprendre per si mateixes i aplicar el que han après a noves situacions de forma creativa i eficient.

I persones COMPROMESES que s’impliquen i treballen per a la construcció d’un món millor.

 

Així doncs, a partir d’ara, tot el que fem, treballem i vivim a l’escola, està orientat a aconseguir aquest objectiu. I per a intentar afavorir-ho al màxim s’estan duent a terme proves pilot. Aquestes consisteixen en introduir la metodologia del treball per projectes en unes hores determinades de la setmana. Creiem que és una bona manera d’ajudar a créixer persones més conscients, més competents i compromeses. Per ara, el que rebem dels mestres i els alumnes que ho estan iniciant és que estan tots molt Il·lusionats i motivats. Els infants i joves esdevenen més protagonistes del seus procés d’aprenentatge, se’n fan més conscients i responsables, creixen en autonomia, empatia, creativitat i resolució de problemes. O sigui que creiem que anem per bon camí.