LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes ens fan arribar la seva opinió a través de dues propostes d’avaluació:

 • una tertúlia radiofònica
 • la carpeta d’aprenentatge

La tertúlia radiofònica és un format molt útil per a recollir la opinió estructurada i reflexiva dels alumnes. Al final de cada projecte (i per tant, també d’aquest) els alumnes es posen en grup i durant 20 minuts preparen el guió d’una tertúlia radiofònica que després gravaran en una nota de veu i entregaran al classroom.

En aquest espai poden opinar i fer propostes de millora del projecte. És un recurs molt ben valorat tant pels alumnes com pel professorat ja que ajuda a autoavaluar el projecte.

La carpeta d’aprenentatge és una activitat individual que entrega cada alumne/a. Es tracta d’explicar el què han anat fent a cada projecte, recopilar algunes evidències (que els marquem prèviament) i donar la seva opinió en relació a l’aprenentatge realitzat (també seguint una pauta per tal de poder generalitzar les conclusions i unificar l’avaluació).

En general, la opinió dels alumnes en relació el projecte ha estat la següent:

 • consideren que la dinàmica de treball en grups d’experts els ha estat enriquidora i útil tant per a la seva formació individual com de grup.
 • consideren que han après moltes coses sobre les malalties i els tractaments
 • consideren que els ha quedat clar els diferents aparells del cos humà i la relació que tenen entre ells
 • consideren que la part de recerca en general ha estat feixuga però que els ha portat a adquirir un grau elevat d’informació sobre el tema
 • consideren que la part del joc de rol ha estat dinàmica i profitosa per posar en pràctica tot el què s’ha treballat a les fases de recerca i transmissió

En definitiva, un projecte enriquidor en tots els sentits que amb algunes millores proposades pels alumnes i professors pot millorar encara més en edicions posteriors.

AVALUACIÓ

Pel nostre centre, l’avaluació és un aspecte fonamental i clau en el procés d’aprenentatge. L’entenem com a reguladora i formadora alhora i per tant té un pes molt important tant en la programació del projecte com en el desenvolupament.

Això fa que, ja des d’un bon principi, tinguem clars els criteris d’avaluació a treballar i per tant organitzem tota l’activitat formativa entorn aquests criteris o objectius.

L’altre aspecte important del centre és que els criteris d’avaluació estan definits a nivell d’àmbit. Això vol dir que estan prèviament fixats i que, quan dissenyem un projecte, ho fem pensant en què volem que aprenguin els alumnes en aquell moment concret de l’etapa.

Un altre punt en el què hem treballat aquest curs és en aconseguir una avaluació individual del projecte. Ho hem aconseguit demanant tasques individuals abans i després de cada activitat cooperativa.

En aquest projecte en concret hem pogut extreure evidències formatives individuals en diferents moments del procés i en el desenvolupament del joc de rol.

Per últim, remarcar que els projectes són un context d’aprenentatge òptim per a treballar les competències transversals (digital i autonomia personal i social) que al centre també tenim desenvolupades.

 

 

 

 

PRODUCTE FINAL

Aquí teniu algunes fotografies del desenvolupament del JOC DE ROL SALUT:

IMPLEMENTACIÓ

En aquest apartat explicarem la fase de JOC DE ROL, es a dir de desenvolupament del producte final.

El procediment va ser el següent

 • Vam dividir la classe en tres grups: un metges, pacients i observadors.

 

 • Durant tres dies (dilluns, dimarts i dimecres) es juga al joc de rol fent canvis de papers (els que són pacients un dia, són metges l’altre i observadors l’altre)

 

 • El joc consisteix en donar les fitxes creades pels experts a la fase de creació al grup d’alumnes de pacients i els que fan de metges són els que han de resoldre la situació de la manera més semblant possible a la que hi ha a la fitxa. Els observadors supervisen, avaluen el procés i anoten les respostes.

El desenvolupament del Joc va anar molt bé. Valorem molt positivament els següents aspectes:

 • implicació dels alumnes
 • nivell de domini de la informació
 • aprenentatge significatiu

Un aspecte clau en aquesta fase va ser la de deixar molt clara la dinàmica i la normativa del joc. Ho vam aconseguir a través d’un power point (normes i funcionament del joc) molt aclaridor i d’un simulacre (un dia de prova). Aquest fet va afavorir que el primer dia de joc tothom tingués clar què s’havia de fer i tot funcionés correctament.

METODOLOGIA

La metodologia d’aquest projecte es basa en la tècnica d’aprenentatge cooperatiu coneguda com a trencaclosques o jigsaw. Vam escollir aquest a tècnica ja que possibilita que els estudiants  promou l’aprenentatge comparteixin en grup gran quantitat d’informació i promou la seva motivació.

Per fer-ho vam crear 6 grups base formats per 9 o 10 alumnes. Cada alumne d’aquests grups base se’ls va assignar un dels següents aparells del cos humà:

 • digestiu
 • circulatori
 • respiratori
 • urinari
 • nerviós
 • locomotor
 • òrgan dels sentits
 • endocri
 • reproductor

Cada alumne es va “especialitzar” en un aparell concret de manera que quan estavem en la fase de recerca els grups base es descomposaven per formar el grup d’experts. Cada “especialitsta” adquiria primer de manera individual i després en grup d’expert tots els coneixements necessaris de l’aparell en qüestió (TASCA 1)

Un cop es passava a la fase de transmissió cada expert tornava al seu grup base i explicava tot el què havia après en la fase de recerca amb els companys del seu aparell.

Vam assegurar-nos que la transmissió fos fiable fent validacions de les fitxes i pujant la informació a un sides comú. (TASCA 2)

Alhora de fer la transmissió l’expert ho havia d’explicar en format presentació oral i la resta d’alumnes del grup base havien de prendre uns apunts (que els servirien per entendre-ho millor i repassa-ho a casa pel dia del joc de rol).

D’aquesta manera cada alumne/a era essencial per assolir l’objectiu final, jugar bé al joc de rol. D’aquesta manera, es va generar una interdependència molt positiva dels membres del grup ja que tots eren igual d’importants per assolir l’objectiu final.

En la fase de creació vam tornar a treballar en grups d’experts. Cada grup d’expert creava cassos ficticis (primer individualment i després en grup) per tal de poder desenvolupar el joc de rol. (TASCA 3).

Per últim, en la fase de joc els alumnes també aconseguien dos tipus de puntuacions: una individual i una altra de grup. Això va afavorir la implicació de tots els membres al llarg de tot el projecte i un compromís col.lectiu en el moment de desenvolupar el producte final.

Evidentment, també en aquest projecte, es manté el què hem anat consolidant gràcies al treball per projectes en relació al clima i la gestió de l’aula:

 • La figura del professor/a com gestor de l’aula
 • Desenvolupament de l’autonomia dels alumnes.
 • Treball cooperatiu entre els alumnes
 • Connexió amb els interessos dels alumnes i amb la realitat més propera

QUI SOM

El grup impulsor de l ‘IE Marta Mata de Torelló som tot l’equip docent d’ESO. Vam començar ara fa tres anys sent un equip impulsor de 6 persones, l’any següent 11 i aquest curs 17. Anem creixen a mesura que es va implementant l’etapa.

Treballem per projectes des de fa 3 cursos (des de l’inici de l’etapa), 9 hores a la setmana. Estem totalment il·lusionats i immersos en aquesta apassionant renovació pedagògica i en aquesta oportunitat que ens ha donat el fet de crear l’etapa de zero.

Any rera any hem anat consolidant conceptes i metodologies. Formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ens ha ajudat a establir bones dinàmiques de treball, a reflexionar sobre la nostra pràctica educativa i per tant, a millorar.

PLANIFICACIÓ

El tema del projecte que documentem en aquest bloc aquest curs 18-19 és la salut.  La idea és fer i jugar un joc de rol sobre la salut amb l’objectiu de que els alumnes desenvolupin la competència 12 de l’àmbit cientificotècnic entre d’altres.

 • Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Per tant, el repte inicial plantejat als alumnes va ser:

 • saps què és un joc de rol? vols fer i jugar a un?

Per tant l’objectiu principal serà preparar tot el necessari per a fer i jugar a aquest joc de rol. Aquest objectiu es materialitza en els següents productes a entregar:

 • Fitxa d’investigació d’un aparell del cos humà
 • Fitxa de les malalties associades
 • Site compartit amb totes les malalties, símptomes, tractament i prevenció
 • Fitxa d’elaboració de cassos.

Tots els productes s’elaboren inicialment individualment i un cop validats es treballa en grup d’experts per després transmete-ho al grup base ( a l’apartat de metodologia s’explica en més detall)

Així doncs, un cop s’accepta el repte, alumnes i professors, ens posem a treballar de seguint les següents fases:

 1. Recerca
 2. Transmissió
 3. Creació
 4. Joc
 5. Avaluació i coavaluació

Comptem amb 7,5 hores setmanals de dedicació a aquest projecte i hi intervenen els següents àmbits (lingüístic i cientifico-tècnic).

El professorat,  prèviament ha consensuat els criteris d’avaluació de cada àmbit que són els que guien la planificació del projecte i la recollida d’evidències d’avaluació.