Posts tagged barraques

Definicions al voltant de les barraques

0

Aquestes definicions són adaptacions de LÓPEZ TRIGAL, Lorenzo, Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano.  Biblioteca Nueva, Madrid, 2010.

Assentament il.legal o informal: Àrea o lloc utilitzat, mitjançant prèvia ocupació col.lectiva de terrenys, per a funcions residencials d’un origen espontani i d’auto-construcció, que adopta formes de ciutat informal a base d’edificacions, en precari, i fora de tota normativa, malgrat que sovint tolerades pels governs locals, especialment a les metròpolis del Tercer Món.

Barraquisme: extensió del conjunt de problemes generats pels assentaments il.legals.

Barraca: Construcció precària d’habitatge, feta de materials bàsics i de recuperació, sense cimentació, amb una elevada densitat d’ocupació, fruit de la urbanització clandestina i de l’auto-construcció en un medi o hàbitat no integrat a la ciutat, en els espais urbans intersticials no edificats a causa d’un medi desfavorable (vessant amb fort pendent, zones inundables, proximitat a indústries contaminants o infraestructures viàries sorolloses).

Causes del barraquisme:

– a les metròpolis del Tercer Món, per la intensa immigració rural que invaeix la perifèria de la ciutat amb nous assentaments clandestins, que arriben a formar cinturons de pobresa (poverty belt).

– en les ciutats dels països més desenvolupats, els barris de barraques són conseqüència de l’arribada d’immigració estrangera o de greus crisis econòmiques.

 

 

La confecció del nostre mapa

1

Des del passat divendres estem confeccionant col.laborativament el nostre mapa sobre el documental “Barraques: La ciutat oblidada”. En aquest mapa hi estem abocant tota la informació sobre les localitacions esmentades en aquest documental: els barris de barraques i els nous barris on van anar a viure algunes famílies que van viure a les barraques.

LLEGENDA DEL MAPA
– Les localitzacions dels barris de barraques amb marcadors blaus (aquestes ja estan totes posades).
– Les localitzacions dels nous barris amb blocs de pisos econòmics (només està posada d’inici la localització del barri de Sant Cosme al Prat de Llobregat).


Mostra Barraques en un mapa més gran

Treball sobre el documental “Barraques: la ciutat oblidada”

4

De cadascuna d’aquestes imatges cal fer les següents tasques:
– títol
– breu descripció (30 paraules aprox)
– Amb quin apartat dels tractats està relacionada i perquè? (pot estar relacionada amb més d’un apartat).

Els apartats en els quals hem dividit els continguts d’aquest documental són:
1. Els moviments migratoris interns a l’Espanya de la postguerra (causes, procedència)
2. Els barris de barraques: localització i condicions de vida.
3. Les associacions de veïns-es (A.A.V.V.) i la consecució de millores.
4. Els nous barris destinats a allotjar la població amb menys recursos econòmics: deficiències i necessitats.
5. Les reflexions finals: la comparació entre la situació del passat tractada al documental i l’actualitat.

Go to Top