L’organització territorial és la manera com es divideix el territori per tal de gestionar eficientment l’aplicació de les funcions de l’Estat. En el cas de l’Estat espanyol, aquestes funcions es fixen a la Constitució de 1978:
(Preàmbul de la Constitució de 1978)
– Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb un ordre econòmic i social just.
– Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular.
Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.
– Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per tal d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna.
– Establir una societat democràtica avançada, i
– Col·laborar a l’enfortiment d’unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

Amb aquests objectius, doncs, la Constitució espanyola  en el seu Títol VIII estableix una organització territorial en municipis, províncies i comunitats autònomes.

En el cas de Catalunya, la seva organització territorial també té present el que diu l’Estatut d’Autonomia de l’any 2006, en els seus articles 151 sobre organització territorial i 160 de règim local, en el títol IV sobre competències.

D’aquesta manera, d’entre les formes manocomunades d’organitzar la col.laboració entre muncipis, es contemplen les comarques i les vegueries.

Per fer l’exercici sobre organització territorial, cal  fer una nova entrada en el vostre sites on s’incorpori:

1. una imatge de Catalunya dividida en províncies i una altra, en vegueries.

2. un comentari sobre aquestes dues divisions, característiques de cadascuna i comparativa, és a dir, diferències i similituds.

3. un comentari sobre un Consell comarcal. A partir de la informació que trobeu a la web del Consell comarcal de la comarca que escolliu, heu de comentar els serveis que ofereix, i quins són els seus projectes més importants.