La darrera pràctica d’aquesta avaluació consisteix en realitzar per grup una activitat del projecte Ciutat, territori i paisatge. Aquesta pràctica es pot fer per parelles o grups de tres membres. Un cop feta la pràctica s’ha de fer de forma col.laborativa una presentació de Google docs on s’exposin les qüestions estudiades a la fitxa:
– elements que defineixen el paisatge estudiat
– tipus d’usos dels elements del paisatge
– com s’ha transformat el nostre paisatge en els darrers 50 anys.
– conflictes que té plantejats el nostre paisatge
– punts de vista dels diferents agents involucrats en els conflictes plantejats
– Escenaris de futur.

Tota informació que s’afegeixi a més a més de la que facilita la fitxa que heu treballat serà valorada positivament. Traspassar fidelment la informació de la fitxa a la presentació suposarà arribar com a màxim a un 6. Totes aquelles imatges, mapes, dades estadístiques actualitzades, notícies de premsa relacionades, etc que s’incorpori en cadascún dels apartats i que vingui a ajudar en les conclusions, pot fer arribar fins el 10, qualificació màxima.