Amb aquesta pràctica es preten fer una valoració dels avantatges que significa formar part de la unió Europea¡ i de les repercussions positives dels fons europeus i iniciatives comunitàries a Espanya.Les fonts d’informació on trobareu les dades que necessiteu són:

Inforegio – Política regional de la Comisión Europea

Atles de la política regional 2007-2013

Eurostat

Balanç de la política de cohesió a Espanya

Amb aquest objectiu cal fer una nova entrada en vostre site amb la següent informació:

  1. Al Google docs, fer un gràfic de barres amb els 27 estats membres de la UE i el seu PIB per capita. En aquest gràfic cal afegir una columna amb el promig de la UE. Les barres han d’estar ordenades de més a menys, d’esquerra a dreta. A l’Eurostat trobareu la dada en anglès “GDP per capita in PPS”.
  2. Un breu escrit sobre la política regional europea: definició, objectius per al període actual, fons europeus que canalitzen la política de cohesió.
  3. Requisits que han de cumplir els territoris europeus per ser susceptibles de rebre ajuts europeus segons cada objectiu.
  4. Mapa de la distribució de les regions que cumpleixen els requisits per al periode actual.
  5. Principals prioritats de la política de cohesió a Espanya.
  6. Explicar quatre exemples de la inversió de fons europeus a Espanya. Dos d’aquests exemples a Catalunya

 

  1. Mapa