L’AVALUACIÓ, CLAU PER A LA MILLORA

 

AVALUACIÓ:

Al llarg del projecte hi ha hagut diferents tipus d’avaluació i, a més a més, portada a terme per diferents persones:

 • Avaluació per part del mestra/e + alumnes:
 • Abans de començar es va realitzar una AVALUACIÓ INICIAL on en format de gran grup es feia una anticipació de les necessitats i dificultats que podríem trobar en el desenvolupament de la guia per tal d’intentar evitar-les o saber com actuar quan això passés.
 • AVALUACIÓ FORMATIVA: Després de les 4 primeres sessions dedicades a la recerca d’informació, els alumnes han de prendre decisions importants sobre quin tipus de producte final podran realitzar. És el moment d’avaluar com han gestionat el temps, com han organitzat i respòs a les tasques i d’acord amb això, decidir quin tipus de guia podran crear.

 

 • Avaluació per part dels alumnes:
 • En acabar el projecte es fa l’AVALUACIÓ FINAL. Aquesta inclou:
  • Co-avaluació entre companys: amb un senzill qüestionari, els alumnes avaluen la feina realitzada pels diferents membres del seu grup.
  • Auto-avaluació: avaluen la seva pròpia tasca en diferents aspectes (recerca d’informació, redacció, presa de decisions, decoració/presentació).

 • Avaluació del projecte. Aquí els alumnes tenen la possibilitat d’aportar idees i crítiques constructives per tal de millorar el plantejament del projecte en anys futurs.

 

 • Avaluació per part del/la mestre/a:
 • Un/a mestre/a ha estat sempre present al llarg de tot el desenvolupament del projecte observant, rectificant, guiant i adequant la tasca sempre que ha estat necessari.
 • Diferents docents avaluen diferents aspectes del projecte:
  • Anglès: l’especialista d’anglès intervé en i avalua la gestió i redacció de la informació de la guia turística, ja que es realitza en llengua anglesa.
  • Plàstica: la mestra de plàstica guia en i avalua l’aplicació de les tècniques treballades prèviament en la creació de lapbooks.
  • Matemàtiques: el/la mestre/a d’aquesta matèria avalua la capacitat dels alumnes a ajustar-se al pressupost tenint en compte la conversió de la moneda.
  • Noves tecnologies: s’avalua l’ús dels alumnes de les noves tecnologies en tot el procés de recerca d’informació (paraules clau per la cercador, desar informació útil en diferents suports, enviament d’informació entre companys de grup, ús de traductors, convertidor de moneda, tractament d’imatges…)
 • Rúbrica utilitzada

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ INICIAL

Coneixements previs a partir d’un dibuix, escrit, esquema de forma individual

Què volem saber i què sabem?

Presentació i compartim  continguts mestres i alumnes.

Objectius de grup i compromís personal

AVALUACIÓ FORMATIVA

Evolució del procés de desenvolupament del projecte.

AVALUACIÓ SUMATIVA

Què he après? ( individual)

Amb grup i els mestres comuniquem quins objectius s’han complert o no.

Hem après el què volíem?

AVALUACIÓ FINAL

PROVA MEDI

– Joc del Viatge dels aliments amb PLICKERS. ( primer individualment i per escrit i després conjuntament i amb el programa on-line)

– Cada alumnes fa un recull de la dieta d’un dia qualsevol i en fa una valoració nutritiva.

– Presentació del producte final a les famílies. Ens valoren i en fem una festassa!!!!!!!

AVALUACIÓ

Després de l’èxit de l’exposició, és hora de reflexionar sobre el treball fet i valorar possibles millores.

Els alumnes, durant el treball i un cop acabat, van fer rúbriques d’autoavaluació (on avaluaven el desenvolupament del projecte en tots els seus aspectes: treball cooperatiu, organització i coordinació, distribució de tasques, acords presos, ambient de treball, etc.). Tanmateix, van elaborar un petita enquesta on preguntaven als visitants de l’exposició la seva opinió. Quasi per unanimitat, l’opinió de les persones que la van visitar va ser la mateixa:  ha estat fantàstica i hem aprés coses sobre la prehistòria que no sabiem. Tot un èxit!

Els professors implicats en el desenvolupament del projecte, per mitjà de rúbriques, van avaluar diferents aspectes. Per una banda, avaluaven cadascuna de les activitats prèvies que feien els alumnes durant la primera setmana de treball al centre. Disposaven de les correccions de les activitats i un cop corregides, les avaluaven amb l’ajuda de la rúbrica. Per una altra, avaluaven el resultat final, l’exposició tan esperada per tothom i que va resultar ser un èxit.

Per últim, un cop reunits els membres que formem el grup impulsor de la xarxa de competències bàsiques, fem una valoració sobre el desenvolupament del projecte i els objectius assolits. Tots estem d’acord en la valoració final del projecte: el resultat ha estat fantàstic; els alumnes han fet un gran treball i l’opinió dels membres de la comunitat educativa és molt positiva.

No obstant això, fem una autocrítica constructiva amb l’objectiu de millorar  alguns aspectes en el desenvolupament dels futurs projectes. L’opinió general és que l’última part, d’avaluació, s’ha de reorganitzar per millorar-la. Potser la coincidència amb final de curs, la manca de temps  o la falta d’experiència en el desenvolupament de projectes, han fet que no estem del tot satisfets amb aquesta última part. El curs vinent reflexionarem sobre això i mirarem de millorar aquest aspecte.

No dubtem que ens sortirem!!!

AVALUEM ELS PROJECTES

L’avaluació del projecte s’ha realitzat de forma continua durant tot el procés, partint de l’autoavaluació, la coavaluació, així com de l’avaluació per part del professorat seguint una rúbrica proporcionada per la XCB.

Unitat didàctica o projecte

Document 1

Document 2

Avaluació

Per finalitzar el nostre projecte, fem una conversa amb els alumnes on demanem que reflexionin sobre què han après durant tot el procés del projecte. Així, tant els alumnes com la mestra es fan conscients de l’evolució en els aprenentatges, d’una manera més individual i concreta.

Es valora la capacitat d’exposar davant del grup-classe el treball de recerca que fan a casa i el treball que es fa en grup. Així com també l’actitud que mostren en el treball en equip ( la col·laboració, l’ implicació i la responsabilitat ).

Des de quan es van formular una pregunta per investigar, inquietuds que han anat sorgint i s’han anat explicant durant el projecte, la recerca que s’ha fet des de casa, els coneixements que han transmès els nens i nenes als altres companys/es a l’aula i del treball cooperatiu entre ells, cada moment és important i compta en el procés d’aprenentatge.

En aquests moments tan enriquidors i motivadors han après molt i el més important de tot, s’ha aconseguit motivar als alumnes a investigar, a aprendre per ells i elles mateixos i a explicar-ho a la resta de companys/es.

AVALUACIÓ.

L’avaluació ha estat de manera sistemàtica i a través de l’observació, sobretot, amb les diferents activitats que hem portat a terme al llarg de les sessions.

També hem fet una petita prova escrita per valorar més objectivament el que havien après al llarg del trimestre.

I finalment hem fet un petit escrit lliure sobre què havien après cadascú d’ells sobre el projecte que havíem treballat.

Una altra part de l’avaluació també molt important ha estat, l’autoavaluació dels nens i la coavaluació amb els companys.

Els alumnes s’han pogut autoavaluar amb una petita graella de valoració.

I han pogut coavaluar-se entre ells amb una senzilla rúbrica a l’hora d’exposar els murals treballats per cada grup.

Com podem fer poesia sense escriure? Avaluació

Es va avaluar la participació de cada alumne en les diferents activitats grupals (creació col·lectiva de poemes visuals, sortides a l’itinerari d’art urbà a Reus, a les petjades de Brossa a Bcn, a l’exposició a la Biblioteca Central Xavier Amorós, disseny de l’exposició final, preparació de la visita guiada … ), així com les produccions individuals (com a mínim, cada alumne n’havia de presentar una a l’exposició), valorant el procés de creació de la mateixa.  Es van recollir en un dossier de cada alumne les evidències dels seus aprenentatges. Aquí us deixem una mostra:

Un cop acabat el projecte, els i les mestres de la comunitat de Grans vam fer una valoració de com havia anat, i vam estar d’acord en que l’avaluació era un dels punts millorables, ja que ens va mancar dissenyar i utilitzar més variats i millors instruments per avaluar els aprenentatges de l’alumnat, tant durant el procés com al final del mateix.

Ens va mancar, i ja n’hem pres nota de cara als propers projectes, utilitzar i elaborar instruments diferents d’avaluació (carpeta d’aprenentatge, rúbriques d’avaluació per part del mestre i d’autoavaluació per part del propi alumnat, …), que permetin diversificar el fluxe i els moments d’avaluació.

El projecte en general, i el producte final en particular, van funcionar molt bé, l’alumnat va estar molt engrescat i s’hi va bolcar, i les famílies van fer una molt bona valoració de l’exposició. Això sí, la qüestió avaluativa va ser un dels punts febles.

Parem a pensar…

Durant el desenvolupament del projecte, s’ ha anat fent una avaluació continuada a partir de l’ observació i l’ enregistrament d’ aquells aspectes que es consideren rellevants.

La mestra ha anat observant si els alumnes:

 • Participaven activament en les diferents activitats proposades.
 • Mostraven interès i adquirien aprenentatges relacionats amb la pregunta repte.
 • S’ expressaven de manera adequada i amb diferents tipus de llenguatge (verbal, plàstic…).
 • Mostraven habilitats per treballar en equip.
 • Participaven exposant verbalment tot allò fet i après durant el projecte.

Ha estat molt important la conversa final després de presentar públicament el nostre projecte, on hem reflexionat sobre què hem après, si hem estat capaços d’ explicar-ho als nostres companys/es d’ escola…

Tenim un model d’ enquesta d’ autoavaluació que en ocasions fem servir però que no ha estat el cas durant aquest projecte. El curs vinent valorarem què fer.

Un cop finalitzada la presentació dels projectes, els membres de l’ equip impulsor van fer una valoració de cadascun d’ aquests.

Per una banda, dels murals exposats al passadís.

Per una altra banda, de les exposicions i dels aspectes treballats.

Va ser una sessió molt productiva. Vam fer servir la tècnica de “Dos estrelles i un desig”, per valorar la nostra feina però també per ser conscients d’allò que ens aniria bé millorar.

No obstant, sabem que el tema de l’ avaluació és un tema sobre el que volem fer incidència. Per això volem continuar participant en la Xarxa de Competències Bàsiques el curs vinent, ja que la temàtica tractada  “Avaluar per aprendre” ens serà molt útil.

AVALUACIÓ

Per poder avaluar els projectes, des del Grup Impulsor hem considerat convenient tenir en compte quatre aspectes del projecte i, per tant, hem realitzat quatre rúbriques: portafoli, treball en equip, carpeta d’aprenentatge i producte final.

Un cop elaborades, el primer que s’ha fet és revisar i llegir les rúbriques amb l’alumnat. Durant l’elaboració dels projectes, cada equip s’ha autoavaluat tres vegades per tal que fos conscient de la seva evolució. A més, el professor responsable de cada equip ha fet un feedback amb tots els membres. 

Totes les rúbriques estan estructurades en quatre nivells (expert, avançat, aprenent i novell). Durant el procés, hem detectat que els costava una mica entendre alguns ítems i per tant, creiem que les hem d’adaptar a un llenguatge més entenedor per a ells/es. A continuació, us mostrem una de les rúbriques que hem elaborat.

RÚBRICA AVALUCIÓ PRODUCTE FINAL

CATEGORIA EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL
ADEQUACIÓ DELS CONTINGUTS La informació és excel·lent i s’ha entès el tema, hi ha reflexions i conclusions. La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema. El contingut mostra que s’entén el que s’ha treballat. El contingut mostra que s’entén poc el que s’ha treballat.
ADEQUACIÓ DELS CONTINGUTS Mostra una planificació acurada que dóna una seqüència lògica i clara. L’organització és adequada i les seccions estan relacionades entre si. Les diferents seccions tenen els continguts però no estan gaire relacionats entre ells. Manquen seccions i/o continguts i no estan relacionats entre ells.
ASPECTES LINGÜÍSTICS Fluid i amb un bon nivell lingüístic. Fluid i clar malgrat algunes faltes. Adequat malgrat algunes faltes. Poc adequat i/o amb faltes.
PRESENTACIÓ La presentació està treballada i és molt atractiva visualment. Hi participen tots els membres de l’equip. La presentació és acurada i visual. Hi participen tots els membres de l’equip. La presentació és correcta però poc atractiva. Alguns membres del grup no hi participen. La presentació és poc acurada i atractiva. Alguns membres del grup no hi participen.
CREATIVITAT És original i innovador. Crea expectació. Capta l’atenció del públic. És original i força innovador. Capta l’atenció del públic És poc original i innovador però capta l’atenció. No és original ni innovador. Capta poc l’atenció.