Avaluació

Durant totes les sessions hi ha una una avaluació directa per part de la mestra de cada una de les tasques que van desenvolupant i del producte final. S’han valorat els conflictes que han anat sorgint i com ells mateixos els han anat resolent. S’ha observat també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com organitzen i si cadascun d’ells complia el seu rol.

Cal ressaltar que l’avaluació ha sigut sumativa i que san tingut en compte tots aquets aspectes, no només per valorar el producte final sinó també per veure l’esforç i treball durant tot el camí recorregut.

El percentatge de l’avaluació s’ha repartit de la següent manera:

 • Aquells alumnes que han portat informació de casa, biblioteca, revistes una vegada sabien quina part del guio havien de contestar. (10%).
 • Les 3 tasques que s’han fet prèvies al producte final. ( 15%).
 • Desenvolupament del rol dintre del grup. (10%)
 • Alumne actiu i participatiu o alumne inactiu i poc participatiu (10%)
 • Producte final ( presentació de Power point). (45%)
  • Mostrar el power point a la resta de la classe
  • Període de reflexió i torn de preguntes.
  • Feedback i critiques constructives per part dels companys i de la mestra, avaluant la tasca feta pels grups entre tota la classe. Instrument d’avaluació ( Rúbrica)
 • Contestar per grups les preguntes que havien de fer uns altres grups. (10%).
  NA AS AN AE
Han contestat totes les preguntes? No Només una Totes menys una Totes
Han presentat tots els membres del grup. No Només a parlat un membre Han parlat tots menys un. Tots/es.
Les respostes estan ben redactades. Respostes poc clares i moltes faltes d’ortografia Respostes desordenades i hi ha moltes faltes d’ortografia Algunes estan desordenades i poques faltes d’ortografia. Ben estructurades i poques faltes d’ortografia.
Responen els dubtes dels companys No Si, però no ho deixen molt clar. No tots els dubtes Si, ho deixen molt clar.
Han inclòs imatges i han afegit un tema a la presentació. No, totes en blanc. Només han afegit un tema. Alguna imatge i tema Moltes imatges, tema i escriptura clara i ordenada.

Que diuen els alumnes

Hem fet una valoració grupal i ens han sorgit aquests pensaments i reflexions.

 • El que més en ha agradat ha sigut com detectar bitllets falsos.
 • Les presentacions ens han ajudat a aprendre amb els nostres companys.
 • No sabia com es feien els diners.
 • No sabíem com es treien els diners del banc i ara ja ho sabem.
 • Hem après a treballar en grup i resoldre conflictes.
 • L’any vinent volen tornar a fer un nou projecte.
 • És la primera vegada que fem una presentació de power point.
 • De vegades ens ha constat resoldre els conflictes i ens hem barallat una mica.
 • És una feinada, però el resultat ha sigut molt bo.
 • Hem après que la pesseta era la moneda d’abans de l’Euro.
 • Hem après tots junts.

Projecte acabat

Projecte acabat i presentat!

El producte final del nostre projecte ha sorgit de la necessitat d’apropar als nostres alumnes a les T.A.C i començar a utilitzar els recursos que aquesta ens ofereix per poder realitzar una presentació amb el programari Power Point: aprendre les principals funcions d’aquest programa i adquirir recursos expressius i comunicatius davant dels nostres companys.  L’objectiu final és la creació d’una presentació digital amb la resposta a totes les preguntes que ens van sortir al guió inicial i, a més  a més, fer un dibuix explicatiu d’allò que han trobat més interessant dins de la seva part del guió.

Els alumnes han disposat de 2 sessions per poder elaborar el treball i després una més per presentar-lo a la resta de companys/es.

Ha sigut una experiència molt enriquidora perquè han participat molt, s’han interessat per les respostes dels seus companys/es i, a més a més, han complimentat la informació amb experiències pròpies o que ells mateixos havien cercat.

NOTA: per problemes tècnics no s’ha pogut penjar una imatge.

Construint el nostre coneixement

Una vegada cada grup sap què ha de cercar s’organitzen ells mateixos. A la propera sessió tots els membres del grup han de portar fotografies, pàgines webs, llibres,… qualsevol informació relacionada amb la seva part del guió.

Els alumnes s’han immers completament amb el projecte i amb la primera tasca se’ls ha ofert la possibilitat de navegar per Internet amb l’objectiu que puguin discriminar quines pàgines són les més adients i de les que poden aprofitar més informació.

Utilitzen el navegador Google Chrome i amb les paraules prèviament pactades amb els membres del grup han de veure quantes cerques poden obtenir amb aquestes paraules i quina informació apareix en aquella pàgina, veure si és un diari, si es una enciclopèdia, un document,… La idea és apropar-los a les T.I.C i que ells mateixos comencin a diferenciar quines informacions poden són més útils, fiables i quines han de descartar per la poca fiabilitat.

La mestra es una guia que els fa raonar el perquè d’aquella font d’informació o en el cas contrari perquè no. Són en tot moment els membres del grup els qui tenen la decisió final per afegir aquella informació al seva resposta.

La idea es que a mesura que van cercant la informació vagin contestant les preguntes del guió. Un dels productes finals serà la presentació en format Power Point amb cadascuna de les preguntes i la seva corresponent resposta.

Cada grup autoregula de diferent manera com gestionen la cerca d’informació a l’aula d’informàtica: hi ha que controlen el temps i estan 5 minuts cadascú, hi ha grups que fan la cerca per parelles amb dos ordinadors diferents i n’ hi ha d’altres que ho fan tots a la vegada.

Vivim en una societat en evolució constant, tenir iniciativa, saber treballar en grup, l’esperit crític, la creativitat i gust per aprendre esdevé imprescindible.

ANEM PER FEINA!

Els alumnes s’han organitzat en grups heterogenis proposats per les mestres. Ells mateixos s’han posat d’acord en qui serà l’encarregat de cada tasca.

Aquest projecte esta format per equips de 4 o 5 nens/es.  La primera tasca ha sigut elaborar un logotip que identifiqui a cada grup. D’aquesta manera cada vegada que es faci alguna activitat el grup tindrà el seu logotip per realitzar la tasca.

Una vegada fet el logotip i els rols de cada membre de l’equip estan clars es comença la tasca d’equip:

A partir dels seus coneixements previs i allò que els interessa, cada grup elabora la graella QUÈ EN SABEM? I QUÈ VOLEM SABER?

Una vegada han acabat d’omplir amb allò que saben i el que els hi agradaria saber, intercanvien les preguntes i entre els diferents grups elaboren el guió del treball. Aquest guio està dividit en 4 apartats, per tant cada grup respondrà a les preguntes de cada part del guió.

El projecte comença amb la recerca d’informació a l’aula d’informàtica. Els alumnes tindran les preguntes corresponents a la seva part del guió i començaran a fer recerca per Internet. Hauran de seleccionar les pàgines webs més adients i fer un petit resum d’allò que més els ha ajudat a trobar  les respostes.

A la segona tasca hauran d’escollir un dibuix de la cerca que han fet i anomenar cadascuna de les parts del dibuix que més els interessa.

En la tercera tasca els alumnes comencen a elaborar una presentació amb el programari Power Point amb la finalitat de realitzar una presentació al seus companys/es una vegada hagin acabat el treball.

Aquestes activitats van sorgint de les curiositats dels propis alumnes i de propostes que ells mateixos fan a la classe. Ells són en tot moment els protagonistes i a la vegada els guionistes d’aquest projecte.  Seguint aquesta metodologia afavorim l’aprenentatge cooperatiu,  es a dir, situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres ja que estan estudiant allò què els interessa.

L’objectiu es fer-los cada vegada més autònoms, desplegant la seva capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixements rellevants per sí mateixos.

 

Volem despertar el desig d’aprendre i conèixer en companyia dels altres!

Arranquem amb l’elecció del tema

Per començar de forma individual cada nen/a ha pensat un tema, el qual li agradaria treballar com a projecte. De totes les propostes i mitjançant unes votacions, els alumnes han escollit la temàtica dels diners. Van sorgir moltes idees, son alumnes amb curiositats i amb ganes d’aprendre i el fet de ser ells mateixos els que proposen allò per treballar afegeix un grau de motivació de cara a la participació i a l’esforç de cadascun d’ells.

Abans de començar amb les tasques i amb el què en sabem se’ls s’ha fet una explicació sobre què és un projecte, quin és l’objectiu i quins aspectes s’avaluaran del treball en equip.

Tot seguit hem fet els equips escollits per la mestra i després hem revisat les tasques que han de realitzar cadascun dels càrrecs de l’equip.

A partir d’aquí comencen ells el seu propi aprenentatge i a cercar informació sobre la temàtica dels diners.

Qui som?

Som l’escola de “Les Eres” de Creixell. Som un centre on es cursen estudis d’educació infantil i primària, amb un total de 14 unitats. La nostra línia metodològica té uns criteris unificats per evitar un trencament quan els alumnes canvien d’un nivell a un altre i dins del mateix cicle.

Formem part de la xarxa de competències bàsiques perquè creiem que aquest tipus de metodologia pot extreure el millor de cada un dels nostres alumnes i el fet de compartir les experiències entre tants col·legis pot enriquir el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge.

De tots els projectes que estem fent a l’escola penjarem les evidències al bloc del projecte que està realitzant la classe de 4t A.

Aquesta classe està formada per divuit alumnes, 11 nens i 7 nenes amb edats compreses entre 8 i 10 anys. Després de fer la tria per votacions els alumnes de 4t A van començar el projecte d’Els diners a finals del segon trimestre. Una vegada acabades les vacances de Setmana Santa s’han immers ràpidament i continuant amb les tasques.

Per tenir més información podeu visitar la nostra web: https://agora.xtec.cat/esc-leseresdecreixell/