Construint el nostre coneixement

Una vegada cada grup sap què ha de cercar s’organitzen ells mateixos. A la propera sessió tots els membres del grup han de portar fotografies, pàgines webs, llibres,… qualsevol informació relacionada amb la seva part del guió.

Els alumnes s’han immers completament amb el projecte i amb la primera tasca se’ls ha ofert la possibilitat de navegar per Internet amb l’objectiu que puguin discriminar quines pàgines són les més adients i de les que poden aprofitar més informació.

Utilitzen el navegador Google Chrome i amb les paraules prèviament pactades amb els membres del grup han de veure quantes cerques poden obtenir amb aquestes paraules i quina informació apareix en aquella pàgina, veure si és un diari, si es una enciclopèdia, un document,… La idea és apropar-los a les T.I.C i que ells mateixos comencin a diferenciar quines informacions poden són més útils, fiables i quines han de descartar per la poca fiabilitat.

La mestra es una guia que els fa raonar el perquè d’aquella font d’informació o en el cas contrari perquè no. Són en tot moment els membres del grup els qui tenen la decisió final per afegir aquella informació al seva resposta.

La idea es que a mesura que van cercant la informació vagin contestant les preguntes del guió. Un dels productes finals serà la presentació en format Power Point amb cadascuna de les preguntes i la seva corresponent resposta.

Cada grup autoregula de diferent manera com gestionen la cerca d’informació a l’aula d’informàtica: hi ha que controlen el temps i estan 5 minuts cadascú, hi ha grups que fan la cerca per parelles amb dos ordinadors diferents i n’ hi ha d’altres que ho fan tots a la vegada.

Vivim en una societat en evolució constant, tenir iniciativa, saber treballar en grup, l’esperit crític, la creativitat i gust per aprendre esdevé imprescindible.

ANEM PER FEINA!

Els alumnes s’han organitzat en grups heterogenis proposats per les mestres. Ells mateixos s’han posat d’acord en qui serà l’encarregat de cada tasca.

Aquest projecte esta format per equips de 4 o 5 nens/es.  La primera tasca ha sigut elaborar un logotip que identifiqui a cada grup. D’aquesta manera cada vegada que es faci alguna activitat el grup tindrà el seu logotip per realitzar la tasca.

Una vegada fet el logotip i els rols de cada membre de l’equip estan clars es comença la tasca d’equip:

A partir dels seus coneixements previs i allò que els interessa, cada grup elabora la graella QUÈ EN SABEM? I QUÈ VOLEM SABER?

Una vegada han acabat d’omplir amb allò que saben i el que els hi agradaria saber, intercanvien les preguntes i entre els diferents grups elaboren el guió del treball. Aquest guio està dividit en 4 apartats, per tant cada grup respondrà a les preguntes de cada part del guió.

El projecte comença amb la recerca d’informació a l’aula d’informàtica. Els alumnes tindran les preguntes corresponents a la seva part del guió i començaran a fer recerca per Internet. Hauran de seleccionar les pàgines webs més adients i fer un petit resum d’allò que més els ha ajudat a trobar  les respostes.

A la segona tasca hauran d’escollir un dibuix de la cerca que han fet i anomenar cadascuna de les parts del dibuix que més els interessa.

En la tercera tasca els alumnes comencen a elaborar una presentació amb el programari Power Point amb la finalitat de realitzar una presentació al seus companys/es una vegada hagin acabat el treball.

Aquestes activitats van sorgint de les curiositats dels propis alumnes i de propostes que ells mateixos fan a la classe. Ells són en tot moment els protagonistes i a la vegada els guionistes d’aquest projecte.  Seguint aquesta metodologia afavorim l’aprenentatge cooperatiu,  es a dir, situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres ja que estan estudiant allò què els interessa.

L’objectiu es fer-los cada vegada més autònoms, desplegant la seva capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixements rellevants per sí mateixos.

 

Volem despertar el desig d’aprendre i conèixer en companyia dels altres!

Arranquem amb l’elecció del tema

Per començar de forma individual cada nen/a ha pensat un tema, el qual li agradaria treballar com a projecte. De totes les propostes i mitjançant unes votacions, els alumnes han escollit la temàtica dels diners. Van sorgir moltes idees, son alumnes amb curiositats i amb ganes d’aprendre i el fet de ser ells mateixos els que proposen allò per treballar afegeix un grau de motivació de cara a la participació i a l’esforç de cadascun d’ells.

Abans de començar amb les tasques i amb el què en sabem se’ls s’ha fet una explicació sobre què és un projecte, quin és l’objectiu i quins aspectes s’avaluaran del treball en equip.

Tot seguit hem fet els equips escollits per la mestra i després hem revisat les tasques que han de realitzar cadascun dels càrrecs de l’equip.

A partir d’aquí comencen ells el seu propi aprenentatge i a cercar informació sobre la temàtica dels diners.

Qui som?

Som l’escola de “Les Eres” de Creixell. Som un centre on es cursen estudis d’educació infantil i primària, amb un total de 14 unitats. La nostra línia metodològica té uns criteris unificats per evitar un trencament quan els alumnes canvien d’un nivell a un altre i dins del mateix cicle.

Formem part de la xarxa de competències bàsiques perquè creiem que aquest tipus de metodologia pot extreure el millor de cada un dels nostres alumnes i el fet de compartir les experiències entre tants col·legis pot enriquir el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge.

De tots els projectes que estem fent a l’escola penjarem les evidències al bloc del projecte que està realitzant la classe de 4t A.

Aquesta classe està formada per divuit alumnes, 11 nens i 7 nenes amb edats compreses entre 8 i 10 anys. Després de fer la tria per votacions els alumnes de 4t A van començar el projecte d’Els diners a finals del segon trimestre. Una vegada acabades les vacances de Setmana Santa s’han immers ràpidament i continuant amb les tasques.

Per tenir més información podeu visitar la nostra web: https://agora.xtec.cat/esc-leseresdecreixell/