Els 7 passos de la TEI

Per implementar el projecte de tutoria entre iguals han sigut clau els següents elements:

 • Coordinador/a TEI: És el referent de les tutories emocionals, tant de tutors/es com de tutoritzats.
 • Equip TEI: Integrat com a mínim per tres professors/es, la coordinació i un representant de l’equip directiu. Aquest equip TEI té com a funció contextualitzar els materials, aportar activitats o desenvolupar noves línies de convivència, assessorar a la coordinació i intervenir, si fós necessari, en cas de possibles situacions d’assetjament escolar.
 • Tutories formals
 • Tutories informals
 • Formació específica sobre l’assetjament escolar i tots els aspectes més importants que s’hi relacionen
 • Formació transversal
 • Avaluació (Avaluar per aprendre) i proposta de millora.
 • Reconeixement de la tasca efectuada (carnets i diplomes).

 

La seqüenciació del procés d’implementació és la següent:

 1. Aprovació de l’aplicació del TEI per part del Claustre o Consell Escolar
 2. Formació del professorat
 3. Formació inicial de l’alumnat
  1. Tutors/es
  2. Tutoritzats/des
 4. Assignació de parelles
 5. Formació permanent de tutors/es i tutoritzats/des
  1. Activitats de cohesió de parelles
  2. Activitats de tutories
  3. Activitats de formació de tutors
  4. Activitats d’avaluació
 6. Avaluació del final del programa:
  1. Claustre de professorat
  2. Direcció del Centre
  3. Alumnat
 7. Memòria i propostes de millora

Com ha anat?

Hem finalitzat les sessions TEI d’aquest curs amb una reunió on els alumnes de 4t d’ESO han valorat el projecte. Prèviament, al març, es van destinar un parells de sessions TEI perquè els alumnes de 1r poguessin valorar el desenvolupament del projecte.

A l’equip impulsor ens ha semblat fonamental recollir en tot moment l’opinió dels alumnes que participaven al projecte. Ho hem de manera formal, amb sessions específiques i qüestionaris, però també més informalment, i ens ha servit tant per fer petites millores i reorientar el projecte aquest curs com per aplegar propostes de millores de cara anoves implementacions.

Concurs assetjament escolar (Bullying)

Durant una de les sessions de TEI els alumnes de 1r i 4t d’ESO han participat en un concurs de dibuix per a la prevenció i sensibilització de l’assetjament escolar (bullying) i la violència masclista

Els alumnes han confeccionat cartells amb eslògans contra l’assetjament escolar i un jurat, format per professors dels dos nivells, ha triat els cartells guanyadors.

 

Quines competències avaluem?

Quan ens vam plantejar l’avaluació del projecte, de seguida ens vam preguntar quines competències hi estaven involucrades. Vam decidir que les competències treballades en el projecte i que per tant s’havien d’avaluar eren:

 • Competències bàsiques de l’àmbit personal i social (àmbit transversal):
  • Dimensió autoconeixement:
   • Competència 1: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
  •  Dimensió aprendre a aprendre:
   • Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge
   • Competència 3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
  • Dimensió participació:
   • Competència 4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

Per què una tutoria entre iguals?

Feia temps que el professorat d’ESO havia detectat conflictes i problemes de convivència al centre, especialment a 1r i 2n d’ESO. De manera informal anàvem comentant la situació i sorgien algunes iniciatives per intentar solucionar el problema. Aquest curs, després del primer trimestre, tothom coincidia en que el nombre de conflictes entre els alumnes havia augmentat respecte a altres cursos i per tant calia posar fill a l’agulla.

El Guillem Peña va proposar la tutoria entre iguals com una possible solució i llavors vam pensar que la xarxa de competències bàsiques, en la que havíem decidit participar, era l’espai perfecte per tirar endavant el projecte.

La primera reunió de l’equip impulsor, format per tot l’equip docent d’ESO, va servir per reflexionar sobre convivència i intercanviar punts de vista. Es va concloure que els principals problemes de convivència es trobaven a 1r d’ESO. Es van identificar algunes possibles raons: dificultat en l’adaptació a la secundària, alumnes més vulnerables, entrada a l’adolescència…

Un cop identificat 1r d’ESO com el curs més conflictiu es decideix que els alumnes de 4t d’ESO, que ja estan acabant l’etapa, poden ser els millors referents per a l’alumnat de 1r. Per tant la tutoria entre iguals es realitzarà aquest curs acadèmic entre alumnes de 4t i 1r d’ESO.

Com ho farem?

L’equip impulsor va valorar diferents possibilitats i finalment es va decidir que hi hauria dos tipus de tutories:

 • Tutories informals: Les parelles d’alumnes (un de 4t i un de 1r) en espais i temps no lectius, com ara al patí, als passadissos, als canvis de classe, a les entrades i sortides.. Són les torbades més efectives i la base del projecte.
 • Tutories formals: esmorzars, sortides, dinàmiques en sessions programades… Intercanvis programats entre alumne tutor i alumne tutoritzat.

Les tutories es complementen amb formació específica i transversal:

 • Formació específica sobre l’assetjament escolar tots els aspectes relacionats: tipus de maltractament, causes i conseqüències, estratègies de detecció…
 • Formació transversal: entrenament en l’escolta activa, inclusió, convivència en entorns diversos, habilitats socials, assertivitat, mediació i gestió de conflictes, lideratge…

Som el DIM de Reus!

A l’institut Lluis Domènech i Montaner de Reus impartim estudis d’ESO, BAT, cicles formatius de grau mitjà i superior, el programa de formació i inserció (PFI) i ensenyaments d’itinerari formatiu específic (IFE) per a alumnat amb necessitats educatives especials.

Som un claustre de prop de 90 professores i professors amb molt poca experiència treballant per projectes però amb moltíssimes ganes d’aprendre. Aquest curs hem decidit tirar endavant un projecte de tutoria entre iguals (TEI), com a estratègia educativa per a la convivència escolar i la prevenció i gestió de conflictes. Inicialment hi participaran alumnes d’ESO i per això vam decidir que el grup impulsor estigués format per tot l’equip docent de l’ESO.

 

Sessió TEI

Sessió TEI

 

Volem que els alumnes siguin més protagonistes i que estiguin motivats i il·lusionats. Doncs us hem de dir que de moment sembla que ho estem aconseguint! Això ens esperona per continuar treballant plegats i plantejar noves iniciatives.

Si voleu saber més us convidem a accedir a la nostra web del centre.