La veu dels alumnes

A partir d’una posada en comú amb els dos grups que han fet l’escape room hem extret les següents conclusions i reflexions:

 • Han repassat conceptes que hem après durant tot el mòdul d’una manera més lúdica i divertida.
 • Han manifestat que els ha agradat treballar de forma cooperativa i grupal.
 • Tots han tingut un paper important durant les activitats, tot i que sempre hi ha alumnes que destaquen més que els altres.
 • Han consensuat acords grupals que els ha permès avançar en el desenvolupament de l’activitat.
 • Han treballat de forma autònoma amb la supervisió del docent.
 • Han estat protagonistes des de l’inici fins al final de l’activitat.
 • S’han avaluat com a grup amb les dificultats que això comporta perquè no estan acostumats a autoavaluar-se.

Avaluació de l’escape room

En general creiem que l’activitat ha anat força bé. Els alumnes han treballat de forma cooperativa i han resolt diferents activitats relacionades amb la llengua catalana. Els dos grups han funcionat bastant bé, tot i que hi ha hagut un grup que ha treballat d’una forma més cooperativa, respectant i acordant les decisions entre tots els membres del grup.

Pel que fa al temps que han tingut per a fer l’escape room, s’ha de dir que els dos grups no han pogut finalitzar les 8 proves en el temps establert, però al final tampoc ha sigut el més important. S’ha intentat prioritzar el fet que els alumnes estiguessin aprenent amb el que estaven fent i no tant amb la velocitat a l’hora de fer les diferents activitats.

Finalment, remarcar que el docent ha estat en tot moment pendent dels dos grups i ha intentat guiar-los perquè poguessin anar avançant en les diferents activitats. De manera que si un grup no sabia una solució, el docent els assessorava o els explicava possibles solucions perquè fossin els mateixos grups qui prenguessin les decisions oportunes.

Per avaluar als alumnes s’han utilitzat dues eines:

 1. Diari d’anotacions on el docent apuntava el més rellevant de cada prova en relació als dos grups.
 2. Rúbrica d’autoavaluació on cada grup es valorava a partir de diversos ítems com el funcionament general del grup durant l’activitat, la implicació dels components del grup, el treball autònom i les discussions i preses de decisions conjuntes.

Metodologia del projecte

Com us hem explicat en la planificació, nosaltres no hem pogut implementar el projecte que teníem previst inicialment i el que us volem mostrar és una de les diferents activitats cooperatives que hem pogut fer durant aquest 3r trimestre dins dels mòduls de GES (Educació Secundària per a adults).

Sacarme, Escape, Peligro, De Seguridad, AmenazaL’activitat que us presentem és un escape room adreçada als alumnes del mòdul de Llengua Catalana I. L’objectiu d’aquesta activitat és repassar i consolidar els continguts que hem après durant el mòdul mitjançant una activitat cooperativa que promogui la participació i la interacció dels alumnes a l’aula respectant els diferents punts de vista i nivells d’aprenentatge.

Pel que fa a la metodologia, es tracta d’una activitat cooperativa en equips de 4 alumnes escollits pel docent de forma heterogènia. Els grups han estat escollits en funció de l’observació i el treball diari que han fet els alumnes durant el mòdul per tal de que estiguin equilibrats. Cada equip s’ha de repartir les tasques i rols (secretari, organitzador, moderador i portaveu) perquè l’objectiu és que tots passin pels diferents rols assignats.

El rol del docent és el de guia i facilitador que orienta els equips durant tot el procés. El docent ha d’intentar respectar els diferents ritmes de treball i fer les anotacions i aclaracions oportunes perquè els diferents equips consolidin els aprenentatges i puguin avançar en el desenvolupament de l’activitat plantejada.

Implementant l’escape room

L’escape room es va realitzar durant les últimes sessions del mòdul de Català I del GES. En una primera sessió, el docent va explicar als alumnes en què consistiria l’activitat, com es formarien els grups, quins rols hi hauria i com serien avaluats. En la segona sessió, es va dur a terme l’escape room a l’aula format per 8 proves relacionades amb el català que els alumnes havien de resoldre en una hora. Al finalitzar l’activitat, es va fer una posada en comú per tal de veure com havia anat l’activitat i els dos grups van avaluar-se mitjançant una rúbrica grupal.

Nota: us deixem imatges i materials de l’escape room en el següent enllaç perquè ens apareix que la bústia del bloc està plena!!!3

IMPLEMENTACIÓ

Abans de començar l’activitat, el docent va preparar l’aula amb tots els materials de l’escape room: claus amagades per l’aula, proves repartides per les diferents taules per als dos grups, fulls per escriure números secrets i els codis QR.

Quan van arribar els alumnes a l’aula, es van asseure en grups, tal i com s’havia comentat en la sessió anterior, i el docent va explicar detalladament el funcionament de tota l’activitat. L’escape room va començar en el moment que un comptador digital projectat a la pissarra va començar el compte enrere d’una hora.

A partir d’aquí, cada grup va començar a fer les proves i al finalitzar cadascuna d’elles obtenien un número secret que els serviria per obrir un candau digital. Quan els alumnes van acabar totes les proves, van escanejar un codi QR amb els seus mòbils, van accedir al candau digital, van posar els números que havien aconseguit en cada prova i els hi va aparèixer un escrit que detallava on estava amaga la clau. L’activitat va finalitzar amb un dels dos grups obrint la porta per sortir de l’aula.

MATERIALS UTILITZATS

 1. Proves en format paper relacionades amb continguts que hem treballat a classe.
 2. Fulls per escriure el codi secret.
 3. Codis QR (un per cada equip) que enllaçaran amb un candau digital.
 4. Claus (una per cada equip) amagades a l’aula.

RECURSOS TECNOLÒGICS

 1. Cronòmetre compte endarrera: https://www.online-stopwatch.com/spanish/full-screen-stopwatch.php
 2. Generador de candaus digitals:
  https://eduescaperoom.com/generador-candado-digital/
 3. Escurçador d’adreces web: bitly (opcional)
 4. App per escanejar el codi QR.

Planificació

La manera de funcionar del nostre equip impulsor ha estat la següent:

 • La coordinadora i el coordinador assistien a les trobades de la XCB12, on rebien tota una colla d’informació sobre diferents aspectes per treballar per projectes (metodologia que les diferents XCB de Catalunya havien decidit com a òptima per a treballar per competències): Com programar i com avaluar per competències, el treball cooperatiu, etc. També se’ls donava informació sobre com elaborar el Pla de Treball per a implantar aquesta metodologia, sobre la informació que hi havia a l’Odissea, etc. I parlaven amb membres d’altres centres de la Xarxa per a intercanviar informació sobre com treballaven els projectes en cada un (aprenentatge entre iguals).
 • Tot seguit, després d’analitzar la informació rebuda, els coordinadors convocaven a l’EI a les sessions de treball, on els transmetien la informació i coneixements rebuts i s’establia un debat pedagògic molt interessant sobre les temàtiques plantejades. Finalment es treballava la implantació del projecte utilitzant el pla de treball.
 • Paral·lelament, la coordinadora i el coordinador van crear un curs de Moodle on han penjat tota la informació rebuda a les jornades de coordinació, els enllaços amb informació relacionada, activitats i feina a fer entre sessió i sessió de treball, les actes de cada sessió amb les conclusions i compromisos a què s’havia arribat, l’ordre del dia de cada sessió, etc. Cada membre de l’EI ha desenvolupat algunes tasques i ha pogut participar en els diferents fòrums que s’han creat en el Moodle i hi ha quedat recollits.

Partint de la base que formar part de l’EI és una tasca totalment voluntària i veient que no tots i totes les membres estaven igualment implicats en el procés, es va plantejar que si algú no en volia formar part ho podia deixar sense cap mena de problema. Després d’això van deixar el grup 4 mestres i l’EI va quedar format per 8 mestres.

Va ser a partir de la sisena sessió de treball (15 de febrer), quan ja havíem adquirit alguns coneixements (no sabem si prou) sobre la metodologia de treball per competències i per projectes, que es va començar a treballar en quin projecte volíem fer, quan, on, quins i quines mestres hi treballarien directa i indirectament, etc. Sempre tenint en compte la tipologia d’alumnes que tenim a l’escola, valorant en quins grups aniria millor aquesta metodologia, quins horaris, etc.

A la següent sessió es va decidir que la temàtica del projecte aniria sobre Gaudí, ja que la nostra escola està ubicada al Barri Gaudí de Reus. Que, durant el tercer trimestre, es faria un mòdul opcional del Graduat en Educació Secundària (GES); que els alumnes serien seleccionats pels mestres i es va definir l’horari i quins i quines mestres treballarien a l’aula i fora d’aquesta.

Després de madurar-ho més, vam decidir el producte final del projecte, faríem un petit documental per a fer difusió de la nostra escola on explicaríem els ensenyaments que s’imparteixen amb experiències personals de diferents alumnes, qui era la Marta Mata, com és el Barri Gaudí on estem ubicats, etc.

Ja ho començàvem a tenir tot lligat quan problemes sobrevinguts van impedir la implantació del projecte i deixar-lo pel proper curs. Tot i així, no vam aturar el procés que havíem engegat. El coordinador ha seguit anant a les jornades de la XCB i l’EI ha seguit trobant-se i treballant durant tot el curs.

Va ser quan es va parlar del Treball Cooperatiu que vam decidir que els i les mestres que poguéssim faríem alguna activitat a l’aula que impliqués aquesta metodologia. En total han sorgit quatre activitats que impliquen el treball cooperatiu i per competències:

 • Escape Room’ per a treballar els continguts del mòdul de Català I del GES. És l’activitat que us presentarem a continuació en aquest bloc.
 • Debat: ‘Què en penses tu…’ per a treballar el text argumentatiu al mòdul de Català III del GES.
 • Presentació sobre com afecten els hàbits socials i personals a la nostra salut, del mòdul Educació per a la salut del GES.
 • Presentació sobre un conflicte a nivell internacional al mòdul de Ciutadania del GES.

L’experiència ha estat positiva i engrescadora, ja que, en general, aquesta manera de treballar ha estat prou ben valorada tant pels mestres com pels alumnes. Tot i que hi ha moltes coses a millorar per a properes activitats d’aquesta mena.

Qui som?

PRESENTACIÓ
Nosaltres som el CFA Escola Marta Mata de Reus, una escola d’adults municipal que va néixer l’any 1997 per a donar resposta a la demanda formativa que hi havia a la nostra ciutat. Actualment, oferim els següents estudis:

 • CFI: Cicle de formació instrumental.
 • GES: Educació secundària per a adults.
 • Curs de preparació per a les proves d’accés de grau mitjà.
 • Curs de preparació per a les proves d’accés de grau superior.
 • Curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a major de 25 i també per a majors de 45 anys.
 • COMPETIC: informàtica per a adults.

PROCEDIMENT DEL TREBALL DE L’EQUIP IMPULSOR DEL CFA ESCOLA MARTA MATA DURANT EL CURS 2018-2019
A finals del curs 2017-2018, es va fer la presentació de conclusions dels diferents grups de treball sorgits de les necessitats detectades en la valoració del curs anterior. Un d’aquests grup de treball va ser el de Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD). Una de les conclusions a les que va arribar aquest grup va ser que calia donar atenció a la creixent diversificació en la tipologia d’alumnes, que feia cada cop més complicada la inclusió de tots els alumnes als grups-classe i que tots i totes rebessin la mateixa qualitat d’ensenyament en funció de les característiques i necessitats de cada un.

Després d’indagar diferents metodologies de treball a l’aula que poguessin ajudar a donar resposta a aquesta demanda, els membres d’aquest grup de treball i, per extensió, tot el claustre de mestres va creure convenient que una bona manera de treballar a l’aula seria el treball per competències, ja que permet treballar a l’aula tenint en compte les capacitats de cada alumne i atendre a les seves necessitats. Així doncs , es va decidir engegar un procés de canvi a l’escola per tal de començar a canviar la manera de treballar.

Aquesta metodologia era vagament coneguda per la majoria dels membres del claustre i, en un principi, no sabíem per on començar. “Ens formem cadascú pel seu compte durant l’estiu i al setembre en parlem? Demanem una formació en centre per al proper curs i a l’altre ja ho implantarem? …” Hi havia certa reticència a començar a implantar una metodologia tant desconeguda per nosaltres, necessitàvem algun ens o algú que ens ajudés i acompanyés en aquest camí. Algunes de les membres del claustre havien sentit a parlar de la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB) i la Pilar Ruibal va venir al centre a fer-nos una petita xerrada per explicar-nos què era i com funcionava la XCB.

Després de valorar-ho tot plegat, vam decidir demanar permís per formar part de la XCB, ja que som un Centre de Formació d’Adults (on aquesta metodologia quasi no està implantada ni no és obligatòria) de titularitat municipal. Des del Departament d’Educació es va atendre la nostra demanda i al setembre ens vam inscriure com a membres de la XCB12.

Inicialment tots els i les membres del claustre van decidir formar part de l’Equip Impulsor (EI), en total 12 mestres. Vam valorar qui havien de ser els coordinadors i vam engegar el procés.