LA VEU DELS ALUMNES

Un cop acabats els projectes, vam passar unes enquestes a l’alumnat perquè fessin la valoració d’alguns aspectes i així tenir en compte el seu punt de vista per a fer les millores oportunes. En el cas del projecte de 3r d’ESO molts van dir que havien après a organitzar un viatge i la gran majoria van destacar que havien après a treballar en equip. També van destacar que treballar en equip és més divertit i entretingut i que valoren el fet d’haver-se d’espavilar per buscar solucions als problemes que els sorgien. 

D’altra banda, a la pregunta que els vam fer sobre què havien après d’ells mateixos, molts van dir que s’havien vist molt capacitats per assumir el seu rol i que els agradava agafar responsabilitats. També valoraven el fet d’haver de presentar el projecte en públic com un repte. 

Pel que fa a altres aspectes que van valorar positivament sobre el projecte van ser les activitats motivadores que els plantejàvem i l’autonomia que els deixàvem per prendre les seves decisions. I respecte als punts a millorar van dir preferien fer els grups ells mateixos i que preferirien haver escollit ells els tema del projecte. També van ser bastant crítics amb el temps que havien de dedicar al Portafoli i a la reflexió del treball diari.

METODOLOGIA

Quines tasques dissenyem? Amb quina intenció? Com introduïm la recerca? Quins espais crearem per compartir el procés, els dubtes, intercanviar idees i coneixements entre els grups, revisar els objectius inicials, contrastar idees, resoldre problemes, reflexionar, prendre decisions per avançar, auto i coavaluar-se?…

Com es formen  i s’autogestionen els grups? 

L’alumnat s’ha agrupat en equips heterogenis de 4 o 5 persones. Aquest primer any hem decidit fer nosaltres les agrupacions i esperem a veure com funciona. Tots els membres de l’equip tenen un rol (coordinador, secretari, responsable de recursos i portaveu). Prèviament, en una tutoria especial, se’ls va explicar les característiques i responsabilitats de cada rol, així com la manera d’autoavaluar-se (rúbrica). A més, hem dissenyat un contracte d’equip on s’especifiquen els noms del components, els rols, el nom d’equip, els objectius personals i els objectius que es posen com a equip per assolir durant el projecte. Aquesta la vam treure de l’espai compartim de la XCB12 i ens ha funcionat molt bé. A més, durant les 9 sessions de treball han fet 3 autovaluacions d’equip i una revisió amb el professorat assignat. 

Us compartim el contracte d’equip ja que ens ha estat una eina molt útil. 

NOM DE L’EQUIP

NOMS I COGNOMS DELS MEMBRES DE L’EQUIP ROLS OBJECTIU PERSONAL QUÈ EM MARCO AMB AQUEST ROL L’he complert?
Objectius que ens marquem com a EQUIP DE TREBALL ( anota un màxim de 3 objectius)
 

 

 

Signatures dels membres de l’equip de treball

 

Com introduïm la recerca?

En tots els projectes, per introduir la recerca del projecte es va dur a terme una activitat motivadora que els crees expectatives i interés per aprendre. Al mateix temps, servia per cohesionar l’equip. 

En el cas del projecte de 3r d’ESO, els van projectar un vídeo de la Fira FITUR de Madrid que servia d’introducció al seu projecte i al producte final. A més, per decidir quina seria la ciutat destí, els van preparar un sorteig tipus la Lliga de la Champions, amb boles que contenien les ciutats. Un altre factor important de motivació per l’alumnat era que una d’aquestes ciutats serà la destinació del seu viatge de final d’etapa per l’any vinent.  

 

Com intercanviar i idees?

 

Com veiem el nostre recorregut d’aprenentge?

AVALUACIÓ

Per poder avaluar els projectes, des del Grup Impulsor hem considerat convenient tenir en compte quatre aspectes del projecte i, per tant, hem realitzat quatre rúbriques: portafoli, treball en equip, carpeta d’aprenentatge i producte final.

Un cop elaborades, el primer que s’ha fet és revisar i llegir les rúbriques amb l’alumnat. Durant l’elaboració dels projectes, cada equip s’ha autoavaluat tres vegades per tal que fos conscient de la seva evolució. A més, el professor responsable de cada equip ha fet un feedback amb tots els membres. 

Totes les rúbriques estan estructurades en quatre nivells (expert, avançat, aprenent i novell). Durant el procés, hem detectat que els costava una mica entendre alguns ítems i per tant, creiem que les hem d’adaptar a un llenguatge més entenedor per a ells/es. A continuació, us mostrem una de les rúbriques que hem elaborat.

RÚBRICA AVALUCIÓ PRODUCTE FINAL

CATEGORIA EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL
ADEQUACIÓ DELS CONTINGUTS La informació és excel·lent i s’ha entès el tema, hi ha reflexions i conclusions. La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema. El contingut mostra que s’entén el que s’ha treballat. El contingut mostra que s’entén poc el que s’ha treballat.
ADEQUACIÓ DELS CONTINGUTS Mostra una planificació acurada que dóna una seqüència lògica i clara. L’organització és adequada i les seccions estan relacionades entre si. Les diferents seccions tenen els continguts però no estan gaire relacionats entre ells. Manquen seccions i/o continguts i no estan relacionats entre ells.
ASPECTES LINGÜÍSTICS Fluid i amb un bon nivell lingüístic. Fluid i clar malgrat algunes faltes. Adequat malgrat algunes faltes. Poc adequat i/o amb faltes.
PRESENTACIÓ La presentació està treballada i és molt atractiva visualment. Hi participen tots els membres de l’equip. La presentació és acurada i visual. Hi participen tots els membres de l’equip. La presentació és correcta però poc atractiva. Alguns membres del grup no hi participen. La presentació és poc acurada i atractiva. Alguns membres del grup no hi participen.
CREATIVITAT És original i innovador. Crea expectació. Capta l’atenció del públic. És original i força innovador. Capta l’atenció del públic És poc original i innovador però capta l’atenció. No és original ni innovador. Capta poc l’atenció.

 

 

PLANIFICACIÓ

Com ens hem organitzat per treballar els docents?

En el nostre centre hem dut a terme 4 projectes globalitzats, un per cada nivell de l’ESO. A l’hora de treballar ens hem planificat per sessions de treball setmanals de 2 hores, on ha estat implicat tot l’equip docent del centre. A més a més, l’equip impulsor ens hem reunit 2 cops al mes per guiar els projectes cap a una mateixa línia i traspassar els acords i informació a la resta de professorat relacionat amb la XCB12.

 

A l’hora de triar el tema dels projectes, primer es va revisar tot el que ja es feia a l’Institut des de cada departament i, a més, es van proposar temàtiques noves. Després, cada equip docent va valorar les propostes, el currículum i els possibles interessos que podia motivar a l’alumnat. A 1r d’ESO vam escollir “Plastificats”, a 2n “I els medievals com s’ho feien per… a l’Edat Mitjana?”, a 3r “Anem de viatge, com ens ho muntem?” i a 4t “Com sobreviure en una illa deserta?”.

Equip de treball

 

 

Com hem planificat els projectes?

Els projectes s’han dut a terme durant 10 sessions de 6 hores de treball. D’aquestes deu, 9 s’han planificat per fer recerca i elaborar els productes finals i l’últim dia per fer l’exposició i presentació dels productes.

Com a espais, hem utilitzat les aules ordinàries, aules d’informàtica, laboratoris, pati i altres espais fora del centre com, per exemple, la platja amb l’alumnat de 1r ESO o el casc antic de Tarragona a 2n ESO.

 ALUMNAT TREBALLANT PER GRUPS. Una foto de la platja i una del casc antic:

Com hem planificat el projecte de 3r d’ESO?

Us volem presentar en més detall el projecte de 3r d’ESO  “Anem de viatge, com ens ho muntem?”.

El primer dia van escollir per sorteig les destinacions proposades pel professorat, totes eren ciutats de la Unió Europea.

Cada dia tenien el repte d’investigar i aprendre sobre un tema diferent relacionat amb l’organització del viatge de final de curs. Per exemple, un dia es basava amb el pressupost, l’altre amb la llengua i la cultura, el menjar, allotjament, vols… També vam considerar important la visita i xerrada d’un professional d’una agència de viatges, amb el qual l’alumnat va poder fer preguntes i resoldre dubtes. També, per tal fer més dinàmiques les sessions de treball es van introduir activitats pràctiques i manipulatives, com l’elaboració de souvenirs, trípics del país, tríptics, moneders reciclables… Tots aquests objectes després serviran per exposar al seu estand o per vendre per subvencionar-se el viatge.  S’expliquen algunes d’aquestes experiències a l’apartat d’implementació.

FOTOS ALUMNAT 3r ESO

 

 

IMPLEMENTACIÓ

ENS INFORMEM!

 

El segon dia de projecte hem rebut la visita de Jaume Recasens,un agent de viatges. Amb la seva experiència, en Jaume ens ha explicat com funciona l’organització d’un viatge, què hem de tenir en compte quan viatgem a l’estranger i ha resolt els dubtes de l’alumnat.

Ha estat una font d’informació molt interessant, ja que l’alumnat ha rebut molt de feedback a les preguntes concretes que ells s’han formulat durant dos primers dies de projecte i, a més a més, aquesta font no prové d’internet, sinó que és real.

 

L’ESTAND DE FITUR

 

El producte final d’aquest projecte és crear un estand al FITUR amb una proposta de viatge de final de curs. Durant el projecte, hem estat elaborant materials per confeccionar i decorar cada estand. Aquestes activitats manipulatives han servit per cohesionar més els grups i per fer un trencament en l’activitat rutinaria del matí. Per exemple, per poder anar de viatge els alumnes han creat una targeta identificativa equipatge, han elaborat maquetes i cartells de la ciutat que promocionen, entre d’altres.

 

VÍDEOS DELS BALLS TRADICIONALS

 

Com a part del producte final i, també com a activitat de cohesió, cada grup ha hagut de fer un vídeo tutorial d’un ball tradicional del país. Per fer fer-ho, ha calgut buscar informació sobre el  ball, practicar-lo i dissenyar el vídeo tutorial. Finalment, col·laborant entre grups, han elaborat el vídeo final. Ha estat tot un èxit.

 

LIMITACIONS DEL PROJECTE

 

Per ser el primer any i per la falta de pràctica, ha anat prou bé. Com en tots els àmbits, sempre hi ha aspectes a millorar. Per exemple, d’una banda, hem pogut observar que l’alumnat té poca pràctica en treballar en grup; és a dir, hi ha una falta d’empatia i de capacitat de col·laborar. D’altra banda, aquest aspecte ha anat millorant  a mesura que passaven els dies.

Una altra limitació del nostre projecte ha estat la difusió final, ja que no hem pogut fer arribar els resultats a les famílies. Sí que hem pogut presentar els productes finals de 3r a l’alumnat de 1r d’ESO, una experiència que, tant alumnat com professorat, hem valorat molt positivament.

Producte Final

El producte final del projecte de 3r d’ESO era fer com una FITUR. Cada grup tenia que posar el seu viatge: detallar que farien cada dia, costums del país, les rutes, el cost econòmic, el possible finançament i el més important, convèncer als demes companys de que el seu destí era el triat per anar de viatge de fi de curs a 4t d’ESO.
Els millors destins per consens de professorat i alumnat van ser exposats a la sala d’actes de l’institut per als alumnes de 1r d’ESO. Això els ha donat idees per a futurs projectes, tant l’ús de les tecnologies, com la recerca d’informació, la presentació i posta en escena dels alumnes
de 3r d’ESO.

Vídeo Resum dels projectes de 3r ESO

QUI SOM

PRESENTACIÓ INSTITUT TORREFORTA

Hola a tothom!!!

Salutacions des de l’Institut Torreforta (Tarragona). El nostre Grup Impulsor està format per uns 20 professors i professores de diferents àmbits.

Comencem il·lusionats aquest camí que hem encetat i amb moltes ganes de millorar la nostra tasca docent. Ja fa uns quants cursos que vèiem la necessitat de canviar la metodologia per tal d’obtenir millors resultats i motivar el nostre alumnat en el seu aprenentatge. Vam veure la possibilitat que formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ens podia ajudar a organitzar-nos per tal d’aconseguir els nostres objectius.

El Grup Impulsor ens hem reunit en tres sessions de treball de reflexió de la pràctica educativa per tal de poder preparar el treball per projectes en una formació entre iguals. Tot i la nostra “inexpertesa”, és la primera vegada que treballarem per projectes, estem molt motivats per tal de tirar endavant aquesta nova etapa.

SEGUIM EN LÍNIA!!!