Com avaluem?

Avaluació formadora: coavaluació oral de les diferents presentacions amb els indicadors pactats.

Autoavaluació i coavaluació: amb la gravació de la segona exposició feta a partir de la l’avaluació formadora, cada alumne realitza una autoavaluació i la resta també l’avaluen utilitzant una rúbrica amb tres indicadors: si el contingut s’ajusta al dubtes de l’alumnat, el format, la presentació (entonació, gesticulació…)

 

Implementació

Un cop l’alumnat ha triat el seu projecte i tenint en compte els dubtes dels companys/es durant el primer trimestre ha començat a treballar-lo. A partir de gener, el tutor ha posat un calendari amb dates de presentació on cada alumne ha anat triant el dia de la seva exposició en la data que li ha semblat millor, gestionant així el seu temps. Cada alumne ha de comptar que disposarà entre 15-20 minuts per a fer l’exposició.

Metodologia

Un cop cada alumne ha triat el seu projecte, la resta de l’alumnat li han fet preguntes i/o dubtes que volien saber sobre el tema triat. Aquestes, hauran de ser respostes en l’exposició que l’alumne realitzarà a l’aula sobre el seu projecte, disposant del material complementari que hagi triat.

Aproximadament, estem treballant uns 20 projectes simultàniament. Per a realitzar-los, degut a la diversitat de metodologies emprades per l’alumnat per presentar el projecte disposem de l’aula d’informàtica, l’aula de classe, i material fungible com a cartolines dina3… Treballant en diferents espais de manera simultània.