Planificació vs programació

Després de la sessió de programació, duem a terme la sessió amb el claustre, i ens sorgeixen alguns dubtes, però entre tots anem aclarint com definir un objectiu, un criteri i un indicador. Per desenvolupar el projecte del bosc pintat, la planificació ens ajuda molt! Però no es tracta pas d’un document que es queda a l’armari, sinó que serveix de guia i és contínuament revisat i modificat sobre la pràctica:

Avaluació

El nostre repte era treballar els diferents elements del seguici festiu de la festa major del nostre poble i fer la nostra pròpia festa major el dia de la festa de fi de curs.

L’avaluació és un dels temes que més ens preocupava com a grup impulsor, ja que treballar diferent implica també buscar noves formes d’avaluar. Per aquest motiu vam buscar diferents documents que ens permetessin avaluar i coavaluar de manera global el procés d’aprenentatge l’abans (punt de partida), el durant (reptes diaris) i el després (producte final). Fent protagonista als alumnes també del seu procés d’avaluació o coavalaució i adonar-se dels seus progressos i dificultats.

Hem utilitzat diferents instruments d’avaluació alguns només els han utilitzat els alumnes, d’altres només les docents i d’altres han estat compartits tant pels alumnes com pels docents.

Alumnes:

 • Diari del projecte

 • Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació del funcionament de l’equip

 • Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de l’exposició oral del treball

 • Carpeta d’aprenentatge

 • Bases d’orientació a l’hora d’escriure textos

Alumnes i mestres:

 • Taules d’observació diària.

 • Diari del projecte

 • Carpeta d’aprenentatge.

Mestres:

 • Rúbriques d’observació del grau d’assoliment de les competències.

 • Valoració del producte final.

 • Diari curricular.

La presentació del producte final és la cercavila i l’exhibició dels diferents balls durant la festa de fi de curs i l’exposició dels treballs realitzats a cada cicle per què les famílies puguin visitar i observar les activitats que s’han dut a terme durant tot el projecte més enllà de l’exhibició de fi curs.